[ Tên riêng nước ngoài phiên âm sang tiếng Trung ]

Tài liệu muôn đời không tra =))

Nguồn : Tiengtrung.vn

Ấn Ctrl + F để tra

A –

Aaliyah阿丽娅(Ā lì yà)
Aaron阿隆(Ā lōng)
Abadie阿巴迪(Ā bā dí)
Abbas阿巴斯(Ā bā sī)
Abby阿碧(Ā bì)
Abdel阿卜杜勒(Ā bǔ dù lè)
Abdelfettah阿卜德菲塔(Ā bǔ dé fēi tǎ)
Abdelhak阿卜德拉克(Ā bǔ dé lā kè)
Abderrahim阿卜德哈伊姆(Ā bǔ dé hā yī mǔ)
Abdias阿布迪阿斯(Ā Bù dí Ā sī)
Abdón阿夫东(Ā fū dōng)
Abdou阿卜杜(Ā bǔ dù)
Abdoulaye阿卜杜拉耶(Ā bǔ dù lā yē)
Abdul阿卜杜勒(Ā bǔ dù lè)
Abdulaziz阿卜杜拉希斯(Ā bǔ dù lā xī sī)
Abdulla阿卜杜拉(Ā bǔ dù lā)
Abel阿贝尔(Ā bèi ěr)
Abélard阿贝拉尔(Ā bèi lā ěr)
Abelardo阿维拉多(Ā wéi lā duō)
Abella阿维利亚(Ā wéi lì yà)
Abi阿比(Ā bǐ)
Abian阿维安(Ā wéi ān)
Abie阿碧(Ā bì)
Abigail阿比盖尔(Ā bǐ gài ěr)
Abílio阿比利奥(Ā bǐ lì ào)
Abraham亚伯拉罕(Yà bó lā hǎn)
Abrahan亚伯拉罕(Yà bó lā hǎn)
Abril阿夫里尔(Ā fū lǐ r)
Absalón阿夫萨隆(Ā fū sà lóng)
Abyssinia阿比西尼亚(Ā bǐ xī ní yà)
Acedo阿塞多(Ā sài duō)
Acero阿塞罗(Ā sài luó)
Acevedo阿塞维多(Ā sài wéi duō)
Acher阿切尔(Ā qiēr)
Achille阿希尔(Ā xī ěr)
Achraf阿什哈弗(Ā shí hā fú)
Acoran阿克兰(Ā kè lán)
Acorayda阿科蕾达(Ā kē lěi dá)
Ada阿达(Ā dá)
Adaberto阿达尔维托(Ā dá rwéi tuō)
Adalbert阿达贝(Ā dá bèi)
Adaluz阿达鲁斯(Ā dá lǔ sī)
Adam亚当(Yà dāng)
Adam亚当(Yà dāng)
Adán阿丹(Ā dān)
Adão亚当(Yà dāng)
Adara阿达拉(Ā dá lā)
Ade阿德(Ā dé)
Adel阿德尔(Ā dé ěr)
Adela阿德拉(Ā dé lā)
Adelaida阿德莱达(Ā dé lái dá)
Adélaïde阿代拉伊德(Ā dài lā yī dé)
Adelardo阿德拉多(Ā dé lā duō)
Adele阿黛尔(Ā dài ěr)
Adèle阿黛尔(Ā dài ěr)
Adélie阿德丽(Ā dé lì)
Adelina阿德利娜(Ā dé lì nà)
Adeline阿德琳(Ā dé lín)
Adeline艾德琳(Aì dé lín)
Ader阿代尔(Ā dài ěr)
Adil阿迪尔(Ā dí ěr)
Adina阿蒂娜(Ā dì nà)
Aditya阿蒂塔(Ā dì tǎ)
Adlene阿德琳(Ā dé lín)
Adler阿德勒(Ā dé lè)
Adli阿迪里(Ā dí lǐ)
Adolf阿道夫(Ā dào fū)
Adolfo阿道弗(Ā dào fú)
Adolphe阿道夫(Ā dào fū)
Adonay阿多内(Ā duō nèi)
Adonias阿多尼亚斯(Ā duō ní yà sī)
Adonis阿多尼斯(Ā duō ní sī)
Adrià阿德利亚(Ā dé lì yà)
Adrian阿德里昂(Ā dé lǐ áng)
Adrian阿德里安(Ā dé lǐ ān)
Adriana阿德里亚娜(Ā dé lǐ yà nà)
Adriano阿德里亚诺(Ā dé lǐ yà nuò)
Adrien阿德里安(Ā dé lǐ ān)
Adrienne阿德里安娜(Ā dé lǐ ān nà)
Adryan阿德利安(Ā dé lì ān)
Adryen阿德里恩(Ā dé lǐ ēn)
Aeryn艾琳(Aì lín)
Affonso阿丰索(Ā fēng suǒ)
Afi阿菲(Ā fēi)
Afonso阿丰索(Ā fēng suǒ)
África阿非利加(Ā fēi lì jiā)

Agapito阿加皮托(Ā jiā pí tuō)
Ágata阿加塔(Ā jiā tǎ)
Agata阿佳塔(Ā jiā tǎ)
Agathe阿加特(Ā jiā tè)
Agathon阿加东(Ā jiā dōng)
Agatón阿加顿(Ā jiā dùn)
Agenor阿惹诺(Ā rě nuò)
Agnès阿涅斯(Ā niè sī)
Agnes阿涅丝(Ā niè sī)
Agneska阿涅斯卡(Ā niè sī Kǎ)
Agnieska阿格涅什卡(Ā gé niè shí kǎ)
Agobart阿格巴尔(Ā gé bā ěr)
Agostina阿格斯蒂娜(Ā gé sī dì nà)
Agostinho阿古斯丁诺(Ā gǔ sī dīng nuò)
Agripina阿格利皮娜(Ā gé lì pí nà)
Agrippa阿格里帕(Ā gé lǐ pà)
Aguas阿瓜斯(Ā Guā sī)
Aguayo阿瓜友(Ā Guā Yǒu)
Agueda阿格达(Ā gé dá)
Agustí阿古斯汀(Ā Gǔ sī tīng)
Agustín阿古斯丁(Ā gǔ sī dīng)
Agustina阿古丝蒂娜(Ā gǔ sī dì nà)
Ahlem阿赫雷姆(Ā Hè léi mǔ)
Ahmed阿赫麦德(Ā hè mài dé)
Ahmet阿梅特(Ā méi tè)
Aïcha艾伊莎(Aì yī shā)
Aida艾达(Aì dá)
Aidan艾丹(Aì dān)
Aiden爱登(Aì dēng)
Aika艾卡(Aì kǎ)
Ailann爱兰(Aì lán)
Aïlann爱兰(Aì lán)
Aileen艾琳(Aì lín)
Ailin艾琳(Aì lín)
Aimé埃梅(Aī méi)
Aimée艾美(Aì měi)
Aimeric埃么利克(Aī melì kè)
Aimerick埃默里克(Aī mò lǐ kè)
Aina艾娜(Aì nà)
Aina艾娜(Aì nà)
Ainhoa爱诺阿(Aì nuò ā)
Ainoa艾诺娅(Aì nuò yà)
Airam艾兰(Aì lán)
Airrok埃洛克(Aī luò kè)
Aisha艾沙(Aì Shā)
Aisling艾丝琳(Aì sī lín)
Aitana艾塔纳(Aì tǎ nà)
Aitor埃托尔(Aī tuō ěr)
Ajay阿杰(Ā Jié)
Akbar阿克巴尔(Ā kè Bā ěr)
Aki阿基(Ā jī)
Akila阿基拉(Ā jī lā)
Akio阿吉奥(Ā Jí ào)
Akshay阿克什(Ā kè shí)
Alain阿兰(Ā lán)
Alaina阿莲娜(Ā lián nà)
Alaitz阿莱池(Ā lái chí)
Álamo阿拉莫(Ā lā mò)
Alan阿兰(Ā lán)
Alanis阿拉尼斯(Ā lā ní sī)
Alanna阿拉娜(Ā lā nà)
Alaric阿拉里克(Ā lā lǐ kè)
Alaura阿劳拉(Ā Láo lā)
Alba阿尔瓦(Ā rwǎ)
Albà阿尔巴(Ā ěr Bā)
Alban阿尔本(Ā ěr běn)
Alban阿尔邦(Ā ěr bāng)
Albane阿尔班(Ā ěr bān)
Albéric阿尔贝里克(Ā ěr bèi lǐ kè)
Albérico阿贝里克(Ā Bèi lǐ kè)
Albert阿尔伯特(Ā ěr bó té)
Albert阿尔贝(Ā ěr bèi)
Alberta阿尔伯塔(Ā ěr bó tǎ)
Alberta阿尔贝塔(Ā ěr bèi tǎ)
Alberte阿尔贝特(Ā ěr bèi té)
Alberto阿尔维托(Ā rwéi tuō)
Albina阿尔碧娜(Ā ěr bì nà)
Albrecht阿尔伯特(Ā ěr bó tè)
Alcida阿尔希达(Ā ěr xī dá)
Alcide阿尔西德(Ā ěr xī dé)
Alcides阿尔西德斯(Ā rxī dé sī)
Alcino阿尔西诺(Ā ěr xī nuò)
Aldana阿尔达纳(Ā rdá nà)
Aldemba阿尔登巴(Ā ěr dēng bā)
Aldéric阿尔德里克(Ā ěr dé lǐ kè)
Aldina阿尔蒂纳(Ā ěr dì nà)
Aldo阿尔多(Ā rduō)
Aldric阿尔德里克(Ā ěr dé lǐ kè)
Alec阿雷克(Ā léi kè)
Alegría阿莱格里亚(Ā lái gé lǐ yà)
Aleix阿雷克斯(Ā léi kè sī)
Aleix阿雷克斯(Ā léi kè sī)
Alejandra亚丽杭德拉(Yà lì háng dé lā)
Alejandro亚历杭德罗(Yà lì háng dé luó)
Alejo阿莱霍(Ā lái huò)
Aleksander亚历山大(Yà lì shān dà)
Aleksandra亚历山德拉(Yà lì shān dé lā)
Alem阿雷姆(Ā léi mǔ)
Alen阿伦(Ā lún)
Alessandra阿蕾桑德拉(Ā lěi sāng dé lā)
Alessandro阿历桑德罗(Ā lì sāng dé luó)
Alessia阿莱西亚(Ā lái xī yà)
Alessio阿雷西欧(Ā léi xī ōu)
Alex阿列克斯(Ā liè kè sī)
Alex阿雷克斯(Ā léi kè sī)
Álex阿雷克斯(Ā léi kè sī)
Alexa阿蕾科沙(Ā lěi kē shā)
Alexander亚历山大(Yà lì shān dà)
Alexandra亚历山德拉(Yà lì shān dé lā)
Alexandre亚历山大(Yà lì shān dà)
Alexandrine亚历山德琳(Yà lì shān dé lín)
Alexandrine亚历山德琳(Yà lì shān dé lín)
Alexandros亚历桑德罗斯(Yà lì sāng dé luó sī)
Alexane阿蕾克三(Ā lěi kè sān)
Alexia亚莉克希亚(Yà lì kè xī yà)
Alexiane阿蕾可西安(Ā lěi kě xī ān)
Alexina阿蕾克茜娜(Ā lěi kè xī nà)
Alexis阿列克西(Ā liè kè xī)
Alfarroba阿法罗巴(Ā Fǎ luó Bā)
Alfonsina阿凤茜娜(Ā fèng xī nà)
Alfonso阿方索(Ā fāng suǒ)
Alfred阿尔弗雷德(Ā ěr fú léi dé)
Alfredo阿尔弗雷多(Ā rfú léi duō)
Alhondra阿红达(Ā hóng dá)
Ali阿里(Ā lǐ)
Alia阿丽娅(Ā lì yà)
Alice爱丽丝(Aì lì sī)
Alicia艾莉西亚(Aì lì xī yà)
Alícia芽莉霞(Yá lì xiá)
Alicja艾莉西亚(Aì lì xī yà)
Alida阿里达(Ā lǐ dá)
Alila阿丽拉(Ā lì lā)
Alime阿利姆(Ā lì mǔ)
Alina阿莉娜(Ā lì nà)
Aline艾琳(Aì lín)
Aline阿琳(Ā lín)
Alisa艾莉莎(Aì lì shā)
Alisee阿丽西(Ā lì xī)
Alison阿莉森(Ā lì sēn)
Alissa阿莉萨(Ā lì sà)
Alisson阿莉森(Ā lì sēn)
Alix阿里克斯(Ā lǐ kè sī)
Alizée艾莉婕(Aì lì jié)
Allan阿兰(Ā lán)
Allaya阿拉娅(Ā lā yà)
Allen阿伦(Ā lún)
Allison埃里森(Aī lǐ sēn)
Allison艾莉森(Aì lì sēn)
Alma阿尔马(Ā rmǎ)
Almeida阿尔梅达(Ā ěr Méi dá)
Almérinda阿尔梅林达(Ā ěr méi lín dá)
Almudena阿拉木德娜(Ā lā mù dé nà)
Alneir阿尔内(Ā ěr nèi)
Aloïs阿罗伊丝(Ā luoyī sī)
Aloisio阿洛伊西奥(Ā luò yī xī ào)
Alonso阿隆索(Ā lóng suǒ)
Aloysia阿罗伊茜娅(Ā luó Yī xī yà)
Altamiro阿塔米洛(Ā tǎ mǐ luò)
Altenir阿特尼尔(Ā tè ní ěr)
Althea阿尔特阿(Ā ěr tè Ā)
Álvar阿尔瓦(Ā ěr wǎ)
Alvaro阿尔瓦洛(Ā ěr wǎ luò)
Álvaro阿尔瓦罗(Ā ěr wǎ luó)
Alvine阿尔文(Ā ěr wén)
Alya阿莉娅(Ā lì yà)
Alyah阿莉雅(Ā lì Yǎ)
Alycia艾莉西亚(Aì lì xī yà)
Alys艾莉丝(Aì lì sī)
Alyssa艾莉莎(Aì lì shā)
Alyssia艾莉西亚(Aì lì xī yà)
Ama阿玛(Ā Mǎ)
Amadeo阿马德奥(Ā mǎ dé ào)
Amadeus阿马德乌斯(Ā mǎ dé wū sī)
Amado阿马多(Ā mǎ duō)
Amador阿马多尔(Ā mǎ duō r)
Amal阿马尔(Ā Mǎ ěr)
Amalia阿马丽亚(Ā mǎ lì yà)
Amance阿芒丝(Ā máng sī)
Amancio阿曼西奥(Ā màn xī ào)
Amanda阿曼达(Ā màn dá)
Amandine阿芒丁(Ā máng dīng)
Amar阿马尔(Ā mǎ ěr)
Amara阿玛拉(Ā mǎ lā)
Amarande阿玛朗德(Ā Mǎ lǎng dé)
Amaranta阿马兰塔(Ā mǎ lán tǎ)
Amata阿马塔(Ā mǎ tǎ)
Amaury阿毛利(Ā máo lì)
Amaya阿马亚(Ā mǎ yà)
Ámbar(Ān bar)
Amber安伯(Ān bó)
Ambre安波(Ān bō)
Ambrine安波琳(Ān bō lín)
Ambrosio安布罗西奥(Ān bù luó xī ào)
Amédée阿梅蒂(Ā méi dì)
Amedeo阿米地奥(Ā mǐ dì ào)
Amédine阿梅丁(Ā méi dīng)
Amel阿梅尔(Ā méi ěr)
Amelia阿梅丽娅(Ā méi lí yà)
Amélia阿梅丽娅(Ā méi lì yà)
Amélie阿梅丽(Ā méi lí)
Amelys阿梅丽丝(Ā méi lì sī)
Américo阿梅里科(Ā méi lǐ kē)
Ameur阿莫尔(Ā mò ěr)
Amie艾米(Aì mǐ)
Amilcar阿米尔卡(Ā mǐ rkǎ)
Amina阿米娜(Ā mǐ nà)
Aminata阿米娜塔(Ā mǐ nà tǎ)
Amine阿明(Ā míng)
Amir阿米尔(Ā mǐ ěr)
Amira阿米拉(Ā mǐ lā)
Amna阿曼娜(Ā màn nà)
Amor阿莫尔(Ā mò ěr)
Amor eterno永恒恋爱(Yǒng héng liàn Aì)
Amory阿毛利(Ā Máo lì)
Amour阿穆尔(Ā mù ěr)
Amparo安吧罗(Ān baluó)
Amy艾美(Aì měi)
Ana安娜(Ān nà)
Ana-Maria安娜玛丽亚(Ān nà Mǎ lì yà)
Anabel安娜佩尔(Ān nà pèi r)
Anabela安娜被拉(Ān nà bèi lā)
Anabelle阿娜贝(Ā nà Bèi)
Anaé安娜伊(Ān nà yī)
Anaël亚纳尔(Yà nà ěr)
Anael亚纳尔(Yà nà ěr)
Anaëlle安娜尔(Ān nà ěr)
Anahí安娜伊(Ān nà yī)
Anahita阿纳伊塔(Ā nà Yī tǎ)
Anaïs阿耐斯(Ā nài sī)
Anakin阿纳金(Ā nà Jīn)
Analia阿纳莉亚(Ā nà lì yà)
Anas阿娜丝(Ā nà sī)
Anastasia阿娜丝塔西亚(Ā nà sī tǎ xī yà)
Anastasio安纳斯塔西奥(Ān nà sī tǎ xī ào)
Anatole阿纳托尔(Ā nà tuō ěr)
Anca昂卡(Áng kǎ)
Anchely安池丽(Ān chí lì)
Ancy昂茜(Áng xī)
Anda安达(Ān dá)
Andelin安德林(Ān dé lín)
Anderrson安德森(Ān dé sēn)
Anders安德斯(Ān dé sī)
Anderson安德森(Ān dé sēn)
Andra昂德拉(Áng dé lā)
Andre安德烈(Ān dé liè)
André昂德烈(Áng dé liè)
Andréa安德丽娅(Ān dé lì yǎ)
Andrea安德丽娅(Ān dé lì yǎ)
Andréa安德丽娅(Ān dé lì yà)
Andréanne昂德蕾安(Áng dé lěi ān)
Andreas安德雷斯(Ān dé léi sī)
Andree安德莉(Ān dé lì)
Andrée安德蕾(Ān dé lěi)
Andréia安德丽娅(Ān dé lì yà)
Andreia安德蕾娅(Ān dé lěi yà)
Andrés安德烈斯(Ān dé liè sī)
Andres安德雷斯(Ān dé léi sī)
Andressa安德蕾萨(Ān dé lěi sà)
Andreu安德雷(Ān dé léi)
Andrew安德鲁(Ān dé lǔ)
Andreza安德蕾萨(Ān dé lěi sà)
Andrzej安德雷(Ān dé léi)
Andy安迪(Ān dí)
Anésio安埃西奥(Ān Aī xī ào)
Ange昂热(Áng rè)
Angee安吉(Ān jí)
Ángel安赫尔(Ān hèr)
Ángel安杰尔(Ān Jié ěr)
Angela安吉拉(Ān jí lā)
Angèle昂日尔(Áng rì ěr)
Ángeles安赫莱斯(Ān hè lái sī)
Angélica安赫利卡(Ān hè lì kǎ)
Angelica安杰丽珂(Ān Jié lì kē)
Angelina安吉丽娜(Ān jí lì nà)
Angéline安热琳(Ān rè lín)
Angeline昂热琳(Áng rè lín)
Angélique安热莉克(Ān rè lì kè)
Angelique安吉里克(Ān jí lǐ kè)
Angelo安吉洛(Ān jí luò)
Ángels安杰尔丝(Ān Jié ěr sī)
Angharad安哈蕾德(Ān hā lěi dé)
Angie安吉(Ān jí)
Aniara安妮娅拉(Ān nī yà lā)
Aníbal阿尼瓦尔(Ā ní wǎ r)
Anica阿妮卡(Ā nī kǎ)
Aniceto阿尼塞托(Ā ní sài tuō)
Anik阿妮克(Ā nī kè)
Anika阿妮卡(Ā nī kǎ)
Anis阿妮斯(Ā nī sī)
Anisa安妮莎(Ān ní shā)
Anissa安妮莎(Ān ní shā)
Anita安妮塔(Ān nī tǎ)
Anja安亚(Ān yà)
Ankémi昂克米(Áng kè mǐ)
Ann(Ān)
Anna安娜(Ān nà)
Anna阿娜(Ā nà)
Annabelle安娜贝拉(Ān nà bèi lā)
Annaïg阿娜伊克(Ā nà Yī kè)
Annaïk阿耐克(Ā nài kè)
Annamaria安娜玛丽亚(Ān nà Mǎ lì yà)
Anne(Ān)
Anne-Claire·克莱尔(Ān kè lái ěr)
Anne-France·弗朗丝(Ān fú lǎng sī)
Anne-Gaëlle安盖尔(Ān Gài ěr)
Anne-Laure·罗尔(Ān luó ěr)
Anne-Lise·丽丝(Ān lí sī)
Anne-Marie·玛丽(Ān mǎ lì)
Anne-Sophie·苏菲(Ān sū fēi)
Annelie安内莉(Ān nèi lì)
Annette安妮特(Ān nī té)
Annick安尼克(Ān ní kè)
Annie安妮(Ān nī)
Annika阿尼卡(Ā ní kǎ)
Annitia阿妮蒂娅(Ā nī dì yà)
Anny阿妮(Ā nī)
Anouchka阿努什卡(Ā nǔ shí kǎ)
Anouck阿努克(Ā nǔ kè)
Anouk阿努克(Ā nǔ kè)
Anoushka阿努什卡(Ā nǔ shí kǎ)
Anselmo安塞尔莫(Ān sài rmò)
Antero安特罗(Ān tè luó)
Anthea安西娅(Ān xī yà)
Anthony安东尼(Ān dōng ní)
Anthony安托尼(Ān tuō ní)
Antígono安蒂戈诺(Ān dì gē nuò)
Antje安帖(Ān tiě)
Anto安托(Ān tuō)
Antoine安托万(Ān tuō wàn)
Antoinette安托瓦内特(Ān tuō wǎ nèi tè)
Antona安托娜(Ān tuō nà)
Antonela安托内拉(Ān tuō nèi lā)
Antonella安托内拉(Ān tuō nèi lā)
Antonette安托内特(Ān tuō nèi tè)
Antoni安托尼(Ān tuō ní)
Antoni安托尼(Ān tuō ní)
Antonia安东尼亚(Ān dōng ní yà)
Antónia安托妮娅(Ān tuō nī yà)
Antonietta安托涅塔(Ān tuō niè tǎ)
Antonin安托宁(Ān tuō níng)
Antonio安东尼奥(Ān dōng ní ào)
António安东尼奥(Ān dōng ní ào)
António安东尼奥(Ān dōng ní ào)
Antony安东尼(Ān dōng ní)
Antony安托尼(Ān tuō ní)
Anya阿妮亚(Ā nī yà)
Anybel阿妮贝(Ā nī Bèi)
Aodren奥德琳(Aò dé lín)
Aolei奥蕾(Aò lěi)
Aonzo阿昂佐(Ā áng zuǒ)
Aora奥拉(Aò lā)
Aparecida阿琶蕾茜达(Ā pá lěi xī dá)
Apdil阿卜蒂尔(Ā bù dì ěr)
Apolinario阿波利纳里奥(Ā bō lì nà lǐ ào)
Apolline阿波琳(Ā bō lín)
Apollon阿波罗(Ā bō luō)
Apolodoro阿波洛多罗(Ā bō luò duō luó)
Apolonio阿波洛尼奥(Ā bō luò ní ào)
Appoline阿波琳(Ā bō lín)
April艾普尔(Aì pǔ ěr)
Aquiles阿基莱斯(Ā jī lái sī)
Aquilino阿基利诺(Ā jī lì nuò)
Arabesco阿拉贝斯克(Ā lā Bèi sī kè)
Araceli阿拉塞利(Ā lā sāi lì)
Arachele阿拉诗(Ā lā shī)
Aramaico阿拉麦克(Ā lā Mài kè)
Arancha阿兰查(Ā lán chá)
Arcadio阿卡迪奥(Ā kǎ dí ào)
Archibald阿尔希巴(Ā ěr xī Bā)
Arelis阿蕾莉丝(Ā lěi lì sī)
Ari阿丽(Ā lì)
Ariadna阿丽娅德娜(Ā lì yà dé nà)
Ariadna阿莉娅德娜(Ā lì yà dé nà)
Ariana艾丽安娜(Aì lí ān nà)
Ariane艾丽安(Aì lí ān)
Arianna艾丽安娜(Aì lí ān nà)
Arianne艾丽安(Aì lí ān)
Aricia阿丽霞(Ā lì xiá)
Ariel亚列(Yà liè)
Arielle艾丽尔(Aì lì ěr)
Ariene阿莲(Ā lián)
Arif阿里夫(Ā lǐ fū)
Aris阿里斯(Ā lǐ sī)
Aristóbolo阿里斯托沃夫(Ā lǐ sī tuō wò fū)
Aristófanes阿里斯托法内斯(Ā lǐ sī tuō fǎ nèi sī)
Arizona亚利桑那(Yà lì sāng nà)
Arkyabouski阿尔卡布斯吉(Ā ěr Kǎ Bù sī Jí)
Arla阿尔拉(Ā ěr lā)
Arlette阿尔蕾特(Ā ěr lěi tè)
ArLyson阿尔丽森(Ā ěr lì sēn)
Armand阿尔芒(Ā ěr máng)
Armando阿曼多(Ā màn duō)
Armelle阿尔梅(Ā ěr méi)
Armindo阿尔敏多(Ā ěr mǐn duō)
Arnaldo阿纳尔多(Ā nà rduō)
Arnau阿尔瑙(Ā ěr nǎo)
Arnau阿尔诺(Ā ěr nuò)
Arnaud阿尔诺(Ā ěr nuò)
Arnauld阿尔诺(Ā ěr nuò)
Arnold阿尔诺德(Ā ěr nuò dé)
Arnowde阿尔诺德(Ā ěr nuò dé)
Aroa阿洛阿(Ā luò Ā)
Aroha奥哈(Aò Hā)
Aroldo阿罗多(Ā luó duō)
Arreola阿雷奥拉(Ā léi ào lā)
Arriano阿里亚诺(Ā lǐ yà nuò)
Arris阿利斯(Ā lì sī)
Arsène亚森(Yà sēn)
Arsenio阿赛尼奥(Ā sài ní ào)
Arshad阿尔莎德(Ā ěr shā dé)
Artemis阿特弥斯(Ā té mí sī)
Arthaud阿尔托(Ā ěr tuō)
Arthur阿瑟(Ā sè)
Arthur阿尔图(Ā ěr tú)
Artur阿尔图(Ā ěr tú)
Arturo阿图罗(Ā tú luó)
Arun阿昏(Ā hūn)
Arys阿里斯(Ā lǐ sī)
Ascensión阿松森(Ā sōng sēn)
Aseneth阿斯内特(Ā sī nèi tè)
Ashanti阿善蒂(Ā shàn dì)
Ashika阿希卡(Ā xī Kǎ)
Ashley艾什莉(Aì shí lì)
Ashlyn阿什琳(Ā shí lín)
Ashok阿苏克(Ā sū kè)
Asier阿西尔(Ā xī ěr)
Asmaa阿丝玛(Ā sī mǎ)
Assetou阿斯图(Ā sī tú)
Assia阿茜娅(Ā xī yà)
Asstou阿斯图(Ā sī tú)
Assumpta阿笋塔(Ā sǔn tǎ)
Assunção阿笋萨奥(Ā sǔn sà ào)
Assunpció阿笋秀(Ā sǔn Xiù)
Assuramaya阿苏拉玛雅(Ā Sū lā Mǎ Yǎ)
Aston阿斯顿(Ā sī dùn)
Astrid阿斯特丽德(Ā sī té lì dé)
Asturia阿斯图里亚(Ā sī tú lǐ yà)
Asunción亚松森(Yà sōng sēn)
Aswimi阿斯薇米(Ā sī wēi mǐ)
Atanasia阿塔娜西亚(Ā tǎ nà xī yà)
Athalya阿塔丽娅(Ā tǎ lì yà)
Athéna雅典娜(Yǎ diǎn nà)
Atila阿蒂拉(Ā dì lā)
Atilano阿提拉诺(Ā tí lā nuò)
Atílio阿迪利奥(Ā dí lì ào)
Atilla阿迪拉(Ā dí lā)
Atsaliya阿德萨丽雅(Ā dé sà lì Yǎ)
Aubin奥宾(Aò bīn)
Aubouin奥布昂(Aò bù áng)
Aude奥德(Aò dé)
Audréanne奥德蕾安(Aò dé lěi ān)
Audrey奥黛丽(Aō dài lì)

August奥古斯特(Aò gǔ sī tè)
Augusta奥古斯塔(Aò gǔ sī tǎ)
Auguste奥古斯特(Aò gǔ sī tè)
Augustin奥古斯丁(Aò gǔ sī dīng)
Augustine奥古斯丁(Aò gǔ sī dīng)
Augusto奥古斯托(Aò gǔ sī tuō)
Aura奥拉(Aò lā)
Aurane奥兰(Aò lán)
Aure奥尔(Aò ěr)
Aurea奥乐阿(Aò lè ā)
Auréane奥黑安(Aò hēi ān)
Aurelia奥蕾莉娅(Aò lěi lì yà)
Aureliano奥雷利亚诺(Aò léi lì yà nuò)
Aurélie奥黑莉(Aò hēi lì)
Aurélien奥雷里安(Aò léi lǐ ān)
Aurelio奥雷利奥(Aò léi lì ào)
Auriane奥丽安(Aò lí ān)
Aurora奥罗拉(Aò luó lā)
Aurore奥罗尔(Aò luō ěr)
Austin奥斯汀(Aò sī dīng)
Auxanne奥科散(Aò kē sǎn)
Ava阿瓦(Ā wǎ)
Avelino阿维利诺(Ā wéi lì nuò)
Avril艾薇儿(Aì wēi ér)
Avrile艾薇儿(Aì wēi ér)
Axel阿克瑟尔(Ā kè sè ěr)
Axelle阿克塞拉(Ā kè sāi lā)
Aya阿娅(Ā yà)
Ayala阿亚拉(Ā yà lā)
Aydan埃旦(Aī dàn)
Aylah艾拉(Aì lā)
Ayleen艾琳(Aì lín)
Aymane埃曼(Aī màn)
Aymé埃梅(Aī méi)
Aymerick艾默里克(Aì mò lǐ kè)
Ayoub阿由布(Ā yóu bù)
Ayrton阿依顿(Ā yī dùn)
Ayumi阿玉米(Ā yù mǐ)
Azahara阿萨阿拉(Ā sà ā lā)
Azelino阿兹丽诺(Ā zī lì nuò)
Azhari阿萨利(Ā sà lì)
Azhura阿苏拉(Ā Sū lā)
Azib阿齐(Ā Qí)
Azucena阿苏塞纳(Ā sū sāi nà)
Azuela阿苏埃拉(Ā sū āi lā)
Azul阿苏了(Ā sū le)
Azura阿苏拉(Ā sū lā)
Azzaro阿帀罗(Ā zā luó)

B-

Babette芭贝特(Bā bèi té)
Baddih巴迪(Bā dí)
Badria芭德丽亚(Bā dé lì yà)
Badys芭迪斯(Bā dí sī)
Bahar巴哈(Bā hā)
Bailey贝莉(Bèi lì)
Balbino巴尔维诺(Bā rwéi nuò)
Baldomero巴尔多梅罗(Bā rduō méi luó)
Balduíno巴尔杜伊诺(Bā ěr dù yī nuò)
Baldwin巴尔塔温(Bā ěr tǎ wēn)
Balou巴路(Bā Lù)
Baltasar巴尔塔萨(Bā rtǎ sà)
Balthasar巴尔塔萨(Bā ěr tǎ sà)
Bambi斑比(Bān bǐ)
Baptiste巴蒂斯特(Bā dì sī té)
Barb巴尔布(Bā ěr Bù)
Barbara笆笆拉(Bā bā lā)
Barbara笆笆拉(Bā bā lā)
Bárbara笆笆拉(Bā bā lā)
Bärbel贝尔布(Bèi ěr bù)
Barnabé巴尔纳贝(Bā ěr nà bèi)
Barry巴利(Bā lì)
Bart巴尔特(Bā ěr tè)
Bartłomiej巴尔托米(Bā ěr tuō mǐ)
Bartolmeu巴尔托梅奥(Bā ěr tuō méi ào)
Bartolomé巴托洛梅(Bā tuō luò méi)
Bartomeu巴尔托梅(Bā ěr tuō Méi)
Bary巴利(Bā lì)
Basa巴萨(Bā sà)
Basile巴西勒(Bā xī lè)
Basilio巴西略(Bā xī lüè)
Basma巴丝玛(Bā sī mǎ)
Bastian巴斯蒂昂(Bā sī dì áng)
Bastian巴斯蒂安(Bā sī dì ān)
Bastien巴斯蒂安(Bā sī dì ān)
Batista巴迪斯塔(Bā dí sī tǎ)
Batres巴特雷斯(Bā tè léi sī)
Bautista包蒂斯塔(Bāo dì sī tǎ)
Bay(Bèi)
Bean(Bīn)
Beat比特(Bǐ tè)
Beata贝塔(Bèi tǎ)
Béatrice贝阿特丽丝(Bèi ā té lí sī)
Beatriu贝芽蒂(Bèi yá dì)
Beatriz贝亚特里斯(Bèi yà tè lǐ sī)
Beca贝卡(Bèi kǎ)
Bécassine贝卡辛(Bèi kǎ xīn)
Becky贝基(Bèi jī)
Begoña贝戈尼亚(Bèi gē ní yà)
Belén贝莲(Bèi lián)
Bélinda贝琳拉(Bèi lín lā)
Belinda贝琳达(Bèi lín dá)
Belisario贝利萨里奥(Bèi lì sà lǐ ào)
Beltrán贝尔特兰(Bèi rtè lán)
Ben(Běn)

Bénamar贝纳马尔(Bèi nà mǎ ěr)
Benancio贝南西奥(Bèi nán xī ào)
Benavente贝纳文特(Bèi nà wén tè)
Benavides贝纳维德斯(Bèi nà wéi dé sī)
Bénédicte贝内迪克特(Bèi nèi dí kè tè)
Benedicto贝内迪克托(Bèi nèi dí kè tuō)
Benedita贝内蒂塔(Bèi nèi dì tǎ)
Benedito贝内迪托(Bèi nèi dí tuō)
Benigno贝尼尼奥(Bèi ní ní ào)
Benita贝妮塔(Bèi ní tǎ)
Benito贝尼托(Bèi ní tuō)
Benjamim本杰明(Běn jié míng)
Benjamin本沙明(Běn shā míng)
Benjamin本杰明(Běn jié míng)
Benjy夯吉(Hāng Jí)
Benny本尼(Běn ní)
Benoît伯努瓦(Bó nǔ wǎ)
Bento本托(Běn tuō)
Benvingut本文古(Běn wén Gǔ)
Berakel贝腊凯(Bèi là Kǎi)
Bérangère贝朗杰(Bèi lǎng jié)
Berat贝哈(Bèi Hā)
Berengár贝伦嘉(Bèi lún jiā)
Bérengère贝朗杰(Bèi lǎng jié)
Berenguer贝伦克尔(Bèi lún kèr)
Bérénice贝伦妮斯(Bèi lún ní sī)
Berenice贝伦妮斯(Bèi lún ní sī)
Berkan贝矸(Bèi gān)
Berlinda柏琳达(Bǎi lín dá)
Bermudo贝尔穆多(Bèi rmù duō)
Bernabé贝尔纳维(Bèi rnà wéi)
Bernabè巴尔纳贝(Bā ěr nà Bèi)
Bernadette伯纳蒂特(Bó nà dì té)
Bernaldo贝纳尔多(Bèi nà rduō)
Bernard伯纳德(Bó nà dé)
Bernard贝尔纳(Bèi ěr nà)
Bernardette贝纳黛特(Bèi nà Dài tè)
Bernardí贝尔纳丁(Bèi ěr nà dīng)
Bernardina贝纳蒂娜(Bèi nà dì nà)
Bernardino贝纳迪诺(Bèi nà dí nuò)
Bernardo贝尔纳多(Bèi rnà duō)
Bernat贝纳特(Bèi nà tè)
Bernice柏妮丝(Bǎi nī sī)
Bernie贝尔尼(Bèi ěr ní)
Berta贝尔塔(Bèi rtǎ)
Berta贝尔塔(Bèi ěr tǎ)
Bertrand贝特朗(Bèi té lǎng)
Beta布蕾塔(Bù lěi tǎ)
Bethan贝覃(Bèi tán)
Bethany贝塔尼(Bèi tǎ ní)
Betsa贝姹(Bèi chà)
Betsy贝琪(Bèi qí)
Bettina贝蒂娜(Bèi dì nà)
Betto贝托(Bèi tuō)
Betty贝蒂(Bèi dì)
Betuca北图卡(Běi tú Kǎ)
Betül贝图尔(Bèi tú ěr)
Betzy(Bèi qí)
Beverley贝弗莉(Bèi fú lì)
Beviere贝维尔(Bèi wéi ěr)
Beyonce碧昂斯(Bì áng sī)
Bianca碧昂卡(Bì áng kǎ)
Bianka碧昂卡(Bì áng Kǎ)
Bibi碧碧(Bì bì)
Bibiana碧碧安娜(Bì bì ān nà)
Biel碧艾(Bì Aì)
Bilal比拉尔(Bǐ lā ěr)
Bilel比雷尔(Bǐ léi ěr)
Bilitis碧丽蒂丝(Bì lì dì sī)
Bill比尔(Bǐ er)
Billo比卢(Bǐ lú)
Billy比利(Bǐ lì)
Birger比尔格(Bǐ ěr gé)
Birgit波吉特(Bō jí té)
Bjarne比亚尔恩(Bǐ yà ěr ēn)
Bjorn比尔恩(Bǐ ěr ēn)
Björn比尤恩(Bǐ Yóu ēn)
Blai布莱(Bù lái)
Blaise布莱斯(Bù lái sī)
Blake布莱克(Bù lái kè)
Blanca布兰卡(Bù lán kǎ)
Blanche布朗什(Bù lǎng shí)
Blanche-Neige布朗什·内日(Bù lǎng shí nèi rì)
Blandine布朗丁(Bù lǎng dīng)
Blas布拉斯(Bù lā sī)
Bleuenn布勒恩(Bù lēi ēn)

Bob鲍步(Bào bù)
Bobbie博比(Bó bǐ)
Bobby鲍比(Bào bǐ)
Bodo搏斗(Bó dòu)
Bogdan伯格丹(Bó gé dān)
Bogusław伯古斯瓦夫(Bó gǔ sī wǎ fū
Bolete波雷特(Bō léi tè)
Bommel博梅尔(Bó Méi ěr)
Bonaventura伯纳文图拉(Bó nà wén tú lā)
Bonifacio博尼法西奥(Bó ní fǎ xī ào)
Bonifácio波尼法西奥(Bō ní fǎ xī ào)
Bonnaveira鲍纳维拉(Bào nà wéi lā)
Bonnie伯尼(Bó ní)
Booba布巴(Bù bā)
Bora鲍拉(Bào lā)
Boré波雷(Bō léi)
Boris鲍里斯(Bào lǐ sī)
Borja博尔哈(Bó rhā)
Boubakeur布巴克尔(Bù Bā kè ěr)
Bouchlaghem布什拉戈姆(Bù shí lā gē mǔ)
Bouchlaquem布什拉克姆(Bù shí lā kè mǔ)
Bouchra布什哈(Bù shí hā)
Bouli布莉(Bù lì)
Boutaina布大伊娜(Bù dà yī nà)
Bouyzane布西安(Bù xī ān)
Brad布拉德(Bù lā dé)
Bradley布拉德利(Bù lā dé lì)
Brahim布拉伊姆(Bù lā yī mǔ)
Branca布朗卡(Bù lǎng kǎ)
Brandan布兰丹(Bù lán dān)
Brandi布兰迪(Bù lán dí)
Brandon布阑登(Bù lán dēng)
Branka布兰卡(Bù lán Kǎ)
Bras布拉斯(Bù lā sī)
Brasão布拉桑(Bù lā sāng)
Braulio布劳略(Bù láo lüè)
Breiner布莱内(Bù lái nèi)
Breizhlander布雷兹朗德(Bù léi zī lǎng dé)
Brenda布兰达(Bù lán dá)
Brendan布兰丹(Bù lán dān)
Brendon布兰登(Bù lán dēng)
Breno布雷诺(Bù léi nuò)
Brent布兰特(Bù lán tè)
Brett布雷特(Bù léi tè)
Briag布里亚格(Bù lǐ yà gé)
Brian布莱恩(Bù lái ēn)
Brianne布里安(Bù lǐ ān)
Brice布里斯(Bù lǐ sī)
Bridget布里吉特(Bù lǐ jí tè)
Bridie布里迪(Bù lǐ dí)
Brigitte布里吉特(Bù lǐ jí té)
Britanny布里塔尼(Bù lǐ tǎ ní)
Brittany布里塔尼(Bù lǐ tǎ ní)
Brodeur布罗德尔(Bù luó dé ěr)
Bronson布兰森(Bù lán sēn)
Brooke布鲁克(Bù lǔ kè)
Brown布瓦恩(Bù wǎ ēn)
Bruce布鲁斯(Bù lǔ sī)
Bruna布鲁纳(Bù lǔ nà)
Brunella布鲁内拉(Bù lǔ nèi lā)
Brunin布鲁宁(Bù lǔ nín)
Bruno布鲁诺(Bù lǔ nuò)
Bryan布莱恩(Bù lái ēn)
Bryand布莱恩德(Bù lái ēn dé)
Bryanna布莱娅娜(Bù lái yà nà)
Brynna布莉娜(Bù lì nà)
Bryony布莱妮(Bù lái nī)
Btisam贝蒂萨姆(Bèi dì sà mǔ)
Buenaventura布埃斯文图拉(Bù āi sī wén tú lā)
Buh(Bù)
Burak布拉克(Bù lā kè)
Bya巴雅(Bā Yǎ)
Byron拜伦(Bài lún)

C –

Cabral卡布拉(Kǎ Bù lā)
Caddy卡迪(Kǎ dí)
Caden卡登(Kǎ dēng)
Cadena卡德纳(Kǎ dé nà)
Caetà凯棠(Kǎi táng)
Caetano凯塔诺(Kǎi tǎ nuò)
Cailin凯琳(Kǎi lín)
Caio凯奥(Kǎi ào)
Caiquy凯葵(Kǎi kuí)
Caitlin凯特琳(Kǎi tè lín)
Caleb卡雷布(Kǎ léi bù)
Calebe卡雷布(Kǎ léi Bù)
Cali卡莉(Kǎ lì)
Caliel卡丽艾(Kǎ lì Aì)
Calista卡莉丝塔(Kǎ lì sī tǎ)
Calixto卡利斯托(Kǎ lì sī tuō)
Callum卡卢姆(Kǎ Lú mǔ)
Calvin卡尔文(Kǎ ěr wén)
Calvino卡尔维诺(Kǎ rwéi nuò)
Caly卡里(Kǎ lǐ)
Calypso卡丽布索(Kǎ lì Bù suǒ)
Camargo卡马尔格(Kǎ Mǎ ěr gé)
Camélia卡梅莉娅(Kǎ méi lì yà)
Camellia卡梅莉娅(Kǎ méi lì yà)
Cameron卡梅隆(Kǎ méi lóng)
Camil喀蜜(Kā Mì)
Camila卡米拉(Kǎ mǐ lā)
Camilienne卡米里安娜(Kǎ mǐ lǐ ān nà)
Camille卡米耶(Kǎ mǐ yē)
Camilo卡米洛(Kǎ mǐ luò)
Camissa卡米萨(Kǎ mǐ sà)
Campo坎波(Kǎn bō)
Camyl卡米尔(Kǎ mǐ ěr)
Candace坎迪斯(Kǎn dí sī)
Candela坎德拉(Kǎn dé lā)
Candelaria坎德拉利亚(Kǎn dé lā lì yà)
Candelária康德拉丽亚(Kāng dé lā lì yà)
Candice坎迪丝(Kǎn dí sī)
Cándido坎迪多(Kǎn dí duō)
Candie甘蒂(Gān dì)
Candy甘蒂(Gān dì)
Candy康蒂(Kāng dì)
Cannelle卡内尔(Kǎ nèi ěr)

Caoimhe卡奥恩(Kǎ ào ēn)
Caorou高鲁(Gāo lǔ)
Capucine卡普辛(Kǎ pǔ xīn)
Cardinali卡尔蒂娜丽(Kǎ ěr dì nà lì)
Carena卡蕾娜(Kǎ lěi nà)
Carina卡莉娜(Kǎ lì nà)
Carine卡琳(Kǎ lín)
Carla卡尔拉(Kǎ ěr lā)
Carlee卡尔莉(Kǎ ěr lì)
Carles卡雷斯(Kǎ léi sī)
Carles喀尔雷斯(Kā ěr léi sī)
Carlito卡尔利托(Kǎ ěr lì tuō)
Carlitos卡尔利托斯(Kǎ ěr lì tuō sī)
Carlo卡洛(Kǎ luò)
Carlone卡尔伦(Kǎ ěr lún)
Carlos卡洛斯(Kǎ luò sī)
Carlota卡洛塔(Kǎ luò tǎ)
Carlota喀萝塔(Kā Luó tǎ)
Carly卡尔利(Kǎ ěr lì)
Carme喀尔美(Kā ěr měi)
Carmelo卡梅罗(Kǎ méi luó)
Carmen卡门(Kǎ mén)
Carmo卡尔莫(Kǎ ěr mò)
Caro卡罗(Kǎ luō)
Carol卡罗尔(Kǎ luō er)
Carola卡洛拉(Kǎ luò lā)
Carolane卡罗兰(Kǎ luó lán)
Carolanne卡罗兰(Kǎ luó lán)
Carole卡罗尔(Kǎ luō er)
Carolina卡罗利娜(Kǎ luó lì nà)
Caroline卡罗琳(Kǎ luó lín)
Carolyn卡洛林(Kǎ luò lín)
Carrie凯莉(Kǎi lì)
Carsten卡尔斯屯(Kǎ ěr sī tún)
Casandra卡桑德拉(Kǎ sāng dé lā)
Casey凯西(Kǎi xī)
Casiano卡西亚诺(Kǎ xī yà nuò)
Casimiro卡西米罗(Kǎ xī mǐ luó)
Casio卡西奥(Kǎ xī ào)
Caso卡索(Kǎ suǒ)
Casper卡斯派(Kǎ sī pài)
Cassandra卡桑德拉(Kǎ sāng dé lā)
Cassandre卡桑德(Kǎ sāng dé)
Cassey凯西(Kǎi xī)
Cássia卡霞(Kǎ xiá)
Cassiano卡夏诺(Kǎ Xià nuò)
Cassidy卡希蒂(Kǎ xī dì)
Cassie Jae卡斯杰(Kǎ sī Jié)
Cast喀斯特(Kā sī tè)
Catacha卡塔莎(Kǎ tǎ shā)
Catalina卡达利娜(Kǎ dá lì nà)
Catarina卡塔丽娜(Kǎ tǎ lì nà)
Caterina喀特琳娜(Kā tè lín nà)
Catherina凯特琳娜(Kǎi tè lín nà)
Catherina凯瑟琳娜(Kǎi sè lín nà)
Catherine凯特琳(Kǎi tè lín)
Catherine凯瑟琳(Kǎi sè lín)
Cathialine凯缇阿琳(Kǎi Tí Ā lín)
Cathie凯缇(Kǎi tí)
Cathleen凯斯琳(Kǎi sī lín)
Cathy凯西(Kǎi xī)
Catia卡提亚(Kǎ tí yà)
Cátia卡蒂娅(Kǎ dì yà)
Catilina卡蒂利娜(Kǎ dì lì nà)
Catina卡缇娜(Kǎ tí nà)
Catline卡特琳(Kǎ tè lín)
Catón卡顿(Kǎ dùn)
Catrin凯特琳(Kǎi tè lín)
Cayden凯灯(Kǎi dēng)
Cayetano卡耶塔诺(Kǎ yē tǎ nuò)
Cecibel瑟茜贝(Sè xī bèi)
Cécile赛茜儿(Sài xī er)
Cecile赛茜儿(Sài xī er)
Cecilia塞西莉亚(Sāi xī lì yà)
Cécilia瑟西莉娅(Sè xī lì yà)
Cecília瑟西莉娅(Sè xī lì yà)
Cécilien塞西利安(Sāi xī lì ān)
Cecilio塞西利奥(Sāi xī lì ào)
Cédric塞德里克(Sāi dé lǐ kè)
Cedric塞德里克(Sāi dé lǐ kè)
Cédrine塞德霖(Sāi dé lín)

Ceferino塞费里诺(Sài fèi lǐ nuò)
Ceki泽凯(Zé kǎi)
Celdán塞尔丹(Sài rdān)
Celena塞蕾娜(Sāi lěi nà)
Celeste西莱斯特(Xī lái sī tè)
Celestí斯雷斯丁(Sī léi sī dīng)
Célestin塞莱斯坦(Sāi lái sī tǎn)
Celestine塞莱斯汀(Sāi lái sī tīng)
Célestine塞莱斯汀(Sāi lái sī tīng)
Celestino塞莱斯蒂诺(Sāi lái sī dì nuò)
Célia塞莉娅(Sāi lì yà)
Celia希莉娅(Xī lì yà)
Célia瑟莉娅(Sè lì yà)
Célian塞利昂(Sāi lì áng)
Célicia塞希莉娅(Sāi xī lì yà)
Celina塞丽娜(Sāi lì nà)
Céline塞琳(Sài lín)
Celio西里欧(Xī lǐ ōu)
Celso塞尔索(Sài rsuǒ)
Celya塞莉娅(Sāi lì yà)
Cem塞姆(Sāi mǔ)
Cemile瑟弥勒(Sè mí lè)
Cennet塞内特(Sāi nèi tè)
Cerrada关上(Guān shàng)
Cervantes塞万提斯(Sāi wàn dī sī)
Cerys塞瑞斯(Sāi ruì sī)
Cesar西泽(Xī zé)
César塞萨尔(Sāi sà ěr)
Cèsar塞萨尔(Sāi sà ěr)
Cesáreo塞萨雷奥(Sài sà léi ào)
Cevane塞瓦娜(Sāi wǎ nà)
Cezary茨萨雷(Cí sà léi)
Chad查德(Chá dé)
Chadi沙迪(Shā dí)
Chahid沙伊德(Shā Yī dé)
Chaiko筛口(Shāi kǒu)
Chaïma查伊玛(Chá yī mǎ)
Chaïmaa查伊玛(Chá Yī Mǎ)
Chakib沙克布(Shā kè bù)
Chanel夏奈尔(Xià nài ěr)
Chanelle夏奈尔(Xià nài ěr)
Chantal尚塔尔(Shàng tǎ er)
Chantale尚塔尔(Shàng tǎ ěr)
Chantel尚特尔(Shàng tè ěr)
Chantelle占特尔(Zhàn tè ěr)
Charleen查琳(Chá lín)
Charlena查莲娜(Chá lián nà)
Charlene查莲(Chá lián)
Charlène夏莲(Xià lián)
Charles查而斯(Chá ér sī)
Charles夏尔(Xià er)
Charley查利(Chá lì)
Charlie查利(Chá lì)
Charline沙尔琳(Shā ěr lín)
Charlize查理兹(Chá lǐ zī)
Charllène沙尔莲(Shā ěr lián)
Charlotte夏绿蒂(Xià lǜ dì)
Charly查利(Chá lì)
Charrette沙蕾德(Shā lěi dé)
Chase蔡斯(Cài sī)
Chatelle沙泰(Shā Tài)
Chaymaa沙伊玛(Shā yī mǎ)
Cheick谢克(Xiè kè)
Chelsea切尔西(Qiè ěr xi)
Chelsey切尔西(Qiè ěr xi)
Chema切玛(Qiē mǎ)
Cherazade雪拉扎德(Xuě lā zā dé)
Chérifa雪娜莉法(Xuě nà lì Fǎ)
Cherisanne谢丽散(Xiè lì sǎn)
Cheryl谢丽尔(Xiè lì ěr)
Cheyenne诗燕(Shī Yàn)
Chiara基娅拉(Jī yà lā)
Chica茜卡(Xī kǎ)
Chicho池稠(Chí chóu)
Chico奇科(Qí kē)
Chifaa吉法阿(Jí Fǎ Ā)
Chiraz茜拉丝(Xī lā sī)
Chirine奇琳(Qí lín)
Chloé克罗埃(Kè luó āi)
Chris克里斯(Kè lǐ sī)
Christ基督(Jī dū)
Christalline克里斯塔琳(Kè lǐ sī tǎ lǐn)
Christelle克里斯泰(Kè lǐ sī tài)
Christène克莉斯戴恩(Kè lì sī Dài ēn)
Christi科利斯蒂(Kē lì sī dì)
Christian克里斯蒂安(Kè lǐ sī dì ān)
Christian克里斯蒂昂(Kè lǐ sī dì áng)
Christiane克里斯蒂安(Kè lǐ sī dì ān)
Christie克里斯蒂(Kè lǐ sī dì)
Christin克里斯丁(Kè lǐ sī dīng)
Christina克里斯蒂娜(Kè lǐ sī dí nà)
Christine克莉斯婷(Kè lì sī tíng)
Christo克来斯多(Kè lái sī duō)
Christophe克来斯多夫(Kè lái sī duō fū)
Christopher克来斯多夫(Kè lái sī duō fū)
Christophine克莱斯多芬(Kè lái sī duō fēn)
Christy克里斯蒂(Kè lǐ sī dì)
Chrystalle克里斯泰(Kè lǐ sī tài)
Chrystelle克里斯泰(Kè lǐ sī tài)
Chucho丘乔(Qiū qiáo)
Ciani瑕尼(Xiá ní)
Ciaran塞伦(Sāi lún)
Cibele茜贝拉(Xī Bèi lā)
Cibelle茜贝(Xī Bèi)
Cicerón西塞龙(Xī sài lóng)
Cid熙德(Xī dé)
Cidalia希达莉娅(Xī dá lì yà)
Cidji西琦(Xī Qí)
Cindie辛迪(Xīn dí)
Cindy辛迪(Xīn dí)
Cintete新特特(Xīn tè tè)
Cintia辛蒂亚(Xīn dì yà)
Cíntia辛蒂娅(Xīn dì yà)
Cipria西浦良(Xī pǔ liáng)
Cipriano西普里亚诺(Xī pǔ lǐ yà nuò)
Circe喀耳刻(Kā ěr kè)
Cirilo西里洛(Xī lǐ luò)
Ciro西罗(Xī luó)
Claire克莱尔(Kè lái er)
Clara克莱拉(Kè lái lā)
Clarette克拉瑞特(Kè lā ruì tè)
Clarisse克拉丽丝(Kè lā lí sī)
Clary克莱莉(Kè lái lì)
Claude克劳德(Kè láo dé)
Claudete克劳黛特(Kè Láo Dài tè)
Claudette克劳蒂特(Kè Láo dì tè)
Claudia克劳迪娅(Kè láo dí yà)
Claudie克劳迪(Kè láo dí)
Claudina克劳迪娜(Kè láo dí nà)
Claudine克劳汀(Kè láo tīng)
Claudio克劳迪噢(Kè láo dí ō)
Claudy克劳迪(Kè láo dí)
Clea克丽(Kè lí)
Cléa克蕾娅(Kè lěi yà)
Cleber克雷贝尔(Kè léi Bèi ěr)
Cléber克莱贝(Kè lái Bèi)
Cleia克莱雅(Kè lái Yǎ)
Cleiton克雷屯(Kè léi tún)
Clélia柯蕾丽娅(Kē lěi lì yà)
Clémence克雷芒丝(Kè léi máng sī)
Clemencia克莱门西亚(Kè lái mén xī yà)
Clément克雷芒(Kè léi máng)
Clemente克莱门特(Kè lái mén tè)
Clémentine克雷芒汀(Kè léi máng tīng)
Clementine克莱门蒂娜(Kè lái mén dì nà)
Cleopatra克蕾奥帕特拉(Kè lěi ào pà té lā)
Cléopatre克蕾奥帕特拉(Kè lěi ào pà té lā)
Clermont克莱蒙(Kè lái mēng)
Clervie克莱尔维(Kè lái ěr wéi)
Cleto克蕾托(Kè lěi tuō)
Cleverson克雷维森(Kè léi wéi sēn)
Cleverton克雷维屯(Kè léi wéi tún)

Climène克丽门(Kè lì mén)
Climent克利蒙(Kè lì mēng)
Clio科莉欧(Kē lì ōu)
Cloé克罗埃(Kè luó āi)
Clotario克洛塔里奥(Kè luò tǎ lǐ ào)
Clothilde克洛蒂尔(Kè luò dì er)
Clotilde克洛蒂尔(Kè luò dì er)
Clovis克罗维斯(Kè luó wéi sī)
Cochise科奇斯(Kē qí sī)
Cody科迪(Kē dí)
Coen(Gǔn)
Cole克勒(Kè lè)
Colette柯莱特(Kē lái té)
Colin科琳(Kē lín)
Coline科琳(Kē lín)
Colleen科琳(Kē lín)
Colombe科隆(Kē lóng)
Côme科姆(Kē mǔ)
Concepción孔塞普西翁(Kǒng sài pǔ xī wēng)
Concetta孔折塔(Kǒng zhé tǎ)
Concha孔查(Kǒng chá)
Conchi孔奇(Kǒng qí)
Connor康纳(Kāng nà)
Conny科妮(Kē nī)
Conor康纳(Kāng nà)
Conrado孔拉多(Kǒng lā duō)
Constance康斯坦斯(Kāng sī tǎn sī)
Constancia康斯坦西亚(Kāng sī tǎn xī yà)
Constancio康斯坦西奥(Kāng sī tǎn xī ào)
Constantí康斯棠汀(Kāng sī táng tīng)
Constantin康斯坦丁(Kāng sī tǎn dīng)
Constantino康斯坦丁诺(Kāng sī tǎn dīng nuò)
Constantinus康斯坦丁努斯(Kāng sī tǎn dīng nǔ sī)
Constanza康斯坦札(Kāng sī tǎn zhá)
Constanze孔丝唐丝(Kǒng sī Táng sī)
Consuelo孔苏埃洛(Kǒng sū āi luò)
Conswala孔斯瓦拉(Kǒng sī wǎ lā)
Cooper库珀(Kù pò)
Coral科拉尔(Kē lā r)
Coralia柯拉莉娅(Kē lā lì yà)
Coralie柯拉莉(Kē lā lì)
Coraline柯拉琳(Kē lā lín)
Cordeiro克德罗(Kè dé luó)
Corentin科朗汀(Kē lǎng tīng)
Corentine科朗汀(Kē lǎng tīng)
Corey克里(Kè lǐ)
Corina科利纳(Kē lì nà)
Corinna科琳娜(Kē lín nà)
Corinne科琳(Kē lín)
Cornelio科尔内略(Kēr nèi lüè)
Cornélio科尔内利奥(Kē ěr nèi lì ào)
Cornelius克内柳丝(Kè nèi liǔ sī)
Cory克里(Kè lǐ)

Cosette柯塞特(Kē sāi tè)
Cosima克希马(Kè xī mǎ)
Cosme科斯梅(Kē sī méi)
Cosme克斯梅(Kè sī Méi)
Courtney考特尼(Kǎo tè ní)
Couto库透(Kù tòu)
Covadonga科瓦东加(Kē wǎ dōng jiā)
Craig克雷格(Kè léi gé)
Crispín克里斯平(Kè lǐ sī píng)
Crissy克里茜(Kè lǐ xī)
Cristhiam克里斯蒂安(Kè lǐ sī dì ān)
Cristhian克里斯蒂安(Kè lǐ sī dì ān)
Cristi克莉斯蒂(Kè lì sī dì)
Cristian克里斯蒂安(Kè lǐ sī dì ān)
Cristiano克里斯蒂亚诺(Kè lǐ sī dì yà nuò)
Cristie克莉斯蒂(Kè lì sī dì)
Cristina克里斯蒂娜(Kè lǐ sī dì nà)
Cristine克莉斯汀(Kè lì sī tīng)
Cristino克里斯蒂诺(Kè lǐ sī dì nuò)
Cristo克里斯托(Kè lǐ sī tuō)
Cristóbal克里斯托瓦尔(Kè lǐ sī tuō wǎ r)
Cristofol克里斯托佛(Kè lǐ sī tuō Fó)
Cristofor克里斯托佛(Kè lǐ sī tuō Fó)
Cristóvão科里斯托瓦奥(Kē lǐ sī tuō wǎ ào)
Cruz克鲁斯(Kè lǔ sī)
Crystal克里斯塔尔(Kè lǐ sī tǎ ěr)
Cueva奎瓦斯(Kuí wǎ sī)
Cunégonde酷内恭德(Kù nèi gōng dé)
Curtis柯蒂斯(Kē dì sī)
Cydi茜蒂(Xī dì)
Cylas西拉斯(Xī lā sī)
Cyliane茜丽安(Xī lì ān)
Cynthia辛西娅(Xīn xī yà)
Cynthia辛蒂娅(Xīn dì yà)
Cyprien西普里安(Xī pǔ lǐ ān)
Cyriac西里亚克(Xī lǐ yà kè)
Cyrian西利昂(Xī lì áng)
Cyrielle西丽尔(Xī lì ěr)
Cyril西里尔(Xī lǐ ěr)
Cyrille西里尔(Xī lǐ er)
Cyrine茜琳(Xī lín)
Czesław茨斯拉夫(Cí sī lā fū)

D –

Dadou达杜(Dá dù)
Dafnée达芙妮(Dá fú nī)
Dafydd达非德(Dá fēi dé)
Dagmar达格玛(Dá gé mǎ)
Daiana戴娜(Dài nà)
Daiane达雅恩(Dá Yǎ ēn)
Daisy戴西(Dài xī)
Dajana达贾娜(Dá Jiǎ nà)
Daliane达莉安(Dá lì ān)
Dalibor达利波(Dá lì bō)
Dalila达利拉(Dá lì lā)
Dallana达拉纳(Dá lā nà)
Dallas达拉斯(Dá lā sī)
Damaso达马索(Dá mǎ suǒ)
Damian达米安(Dá mǐ ān)
Damiãno大米阿诺(Dà mǐ ā nuò)
Damien达米恩(Dá mǐ ēn)
Damir达米尔(Dá mǐ ěr)
Damon戴蒙(Dài mēng)
Dan(Dān)
Dana丹娜(Dān nà)
Danaé达娜伊(Dá nà Yī)
Danaly达哪丽(Dá nǎ lì)
Dang(Dǎng)
Dani丹尼(Dān ní)
Daniel丹尼尔(Dān ní ěr)
Daniel丹尼(Dān ní)
Daniela丹涅拉(Dān niè lā)
Danièle丹妮尔(Dān nī ěr)
Danielle丹妮尔(Dān nī er)
Danika达妮卡(Dá nī Kǎ)
Danila达妮拉(Dá nī lā)
Danilo达尼洛(Dá ní luò)
Danjela达妮艾拉(Dá nī Aì lā)
Danndara旦达拉(Dàn dá lā)
Danny丹尼(Dān ní)
Dante丹特(Dān tè)
Dany丹尼(Dān ní)
Danya达妮娅(Dá nī yà)
Daphne达芙妮(Dá fú nī)
Daphnée达芙妮(Dá fú nī)
Darby达尔贝(Dá ěr Bèi)
Darcie达尔西(Dá ěr xī)
Darcy达尔西(Dá ěr xī)
Darian达里安(Dá lǐ ān)
Darío达里奥(Dá lǐ ào)
Dário大力奥(Dà lì ào)
Dariusz大力尤什(Dà lì yóu shí)
Darlene达二莲(Dá èr lián)
Darlin达尔琳(Dá ěr lín)
Darrell达瑞尔(Dá ruì ěr)
Darren达伦(Dá lún)
Darron德忈(Dé Rén)
Darwin达尔文(Dá ěr wén)
Daryl达里尔(Dá lǐ ěr)
Dave戴夫(Dài fū)
Davi大卫(Dà wèi)
David大卫(Dà wèi)
Davide戴维德(Dài wéi dé)
Davina戴维娜(Dài wéi nà)
Davor达沃(Dá wò)
Davy大卫(Dà wèi)
Dawid大卫(Dà wèi)
Dawson道森(Dào sēn)
Dayana达娅娜(Dá yà nà)
Dean迪恩(Dí ēn)
Debbie德碧(Dé bì)
Debborah黛博拉黛(Dài bó lā Dài)
Debby德比(Dé bǐ)
Debora德沃拉(Dé wò lā)
Débora黛博拉(Dài bó lā)
Deborah黛博拉(Dài bó lā)
Decio德乔(Dé qiáo)
Declan迪克兰(Dí kè lán)
Dédé德德(Dé dé)
Dee(Dì)
Deirdre黛尔德雷(Dài ěr dé léi)
Deivid大维德(Dà wéi dé)
Deiziane黛茨安(Dài cí ān)
Deleon德蕾昂(Dé lěi áng)
Delfine达芬(Dá fēn)
Delfino德尔菲诺(Dér fēi nuò)
Delia黛莉娅(Dài lì yà)
Delizia黛丽丽(Dài lì lì)
Delma戴尔马(Dài ěr Mǎ)
Delphine达芬(Dá fēn)
Demetrio德梅特里奥(Dé méi tè lǐ ào)
Demian德米安(Dé mǐ ān)
Demóstenes德莫斯特内斯(Dé mò sī tè nèi sī)
Denis德尼(Dé ní)
Denise丹妮丝(Dān nī sī)
Deniz德尼斯(Dé ní sī)
Dennis丹尼斯(Dān ní sī)

Deolinda德奥琳达(Dé ào lín dá)
Déreck待雷克(Dài léi kè)
Derek德里克(Dé lǐ kè)
Derik德雷克(Dé léi kè)
Desidéria黛希德莉娅(Dài xī dé lì yà)
Desiderio德西德里奥(Dé xī dé lǐ ào)
Desidério德希德利奥(Dé xī dé lì ào)
Desire德西雷(Dé xī léi)
Despina德丝皮娜(Dé sī Pí nà)
Desree黛丝瑞(Dài sī ruì)
Destiny黛丝蒂妮(Dài sī dì nī)
Devis德维斯(Dé wéi sī)
Devlin德福琳(Dé Fú lín)
Devon德万(Dé wàn)
Devonne黛文(Dài wén)
Devota德奥塔(Dé ào tǎ)
Dhaker丹克尔(Dān kè ěr)
Dhouha图哈(Tú Hā)
Diahala蒂娅拉(Dì yà lā)
Diamantina蒂阿曼缇娜(Dì ā màn tí nà)
Diamantino迪亚曼陀(Dí yà màn tuó)
Diana黛安娜(Dài ān nà)
Diana蒂安娜(Dì ān nà)
Diandra蒂安德拉(Dì ān dé lā)
Diane迪安(Dí ān)
Diane黛安(Dài ān)
Dídac迪达克(Dí dá kè)
Didiane迪迪安(Dí dí ān)
Didier迪迭(Dí dié)
Diego迭戈(Dié gē)
Dienes甸内斯(Diàn nèi sī)
Dihya蒂娅(Dì yà)
Dilami蒂拉米(Dì lā mǐ)
Dimas迪马斯(Dí mǎ sī)
Dimitri迪米特里(Dí mǐ té lǐ)
Dina迪娜(Dí nà)
Dinarte蒂纳尔特(Dì nà ěr tè)
Dinio迪尼噢(Dí ní ō)
Dinis迪尼斯(Dí ní sī)
Dino蒂诺(Dì nuò)
Dinorah蒂诺拉(Dì nuò lā)
Díogenes迪奥赫内斯(Dí ào hè nèi sī)
Diogo迪奥格(Dí ào gé)
Díomedes迪奥梅德斯(Dí ào méi dé sī)
Dione蒂恩(Dì ēn)
Dionisia迪奥尼西娅(Dí ào ní xī yà)
Dionisio迪奥尼西奥(Dí ào ní xī ào)
Dirceu迪尔扫(Dí ěr sǎo)
Ditry迪特里(Dí tè lǐ)
Divya蒂维雅(Dì wéi yǎ)
Djamel贾米尔(Jiǎ mǐ ěr)
Djamilla贾米拉(Jiǎ mǐ lā)
Djayna杰娜(Jié nà)
DJeneba杰娜巴(Jié nà Bā)
Djulian朱丽安(Zhū lì ān)
Dobromira多布罗米拉(Duō bù luō mǐ lā)
Doinita托瓦妮塔(Tuō wǎ nī tǎ)
Doll多尔(Duō ěr)
Dolly多里(Duō lǐ)
Dolo多洛(Duō luò)
Dolores多洛雷斯(Duō luò léi sī)
Dolors朵萝丝(Duǒ Luó sī)

Domènec多梅内克(Duō Méi nèi kè)
Domi多米(Duō mǐ)
Domiciano多米西亚诺(Duō mǐ xī yà nuò)
Domingo多明戈(Duō míng gē)
Domingos多明戈斯(Duō míng gē sī)
Dominic多米尼克(Duō mǐ ní kè)
Dominica多米尼克(Duō mǐ ní kè)
Dominik多米尼克(Duō mǐ ní kè)
Dominika多米尼克(Duō mǐ ní kè)
Dominique多米尼克(Duō mǐ ní kè)
Domitila多密缇拉(Duō mì tí lā)
Domitille多米蒂耶(Duō mǐ dì yē)
Don(Táng)
Donald唐纳德(Táng nà dé)
Donat多纳(Duō nà)
Donat多纳特(Duō nà tè)
Donatello多纳特罗(Duō nà tè luó)
Donatien多纳西恩(Duō nà xī ēn)
Donato多纳托(Duō nà tuō)
Donay多内(Duō nèi)
Donna唐娜(Táng nà)
Donny唐尼(Táng ní)
Donovan多诺万(Duō nuò wàn)
Dora多拉(Duō lā)
Doreen多琳(Duō lín)
Dores多莱丝(Duō lái sī)
Dori多利(Duō lì)
Dorian多里安(Duō lǐ ān)
Doriane多里安(Duō lǐ ān)
Dorianne多丽安(Duō lì ān)
Dorine多琳(Duō lín)
Doris多丽丝(Duō lí sī)
Dorit多利特(Duō lì tè)
Dorota多罗塔(Duō luó tǎ)
Dorotea多罗特阿(Duō luó tè ā)
Dorotéia多萝特莉娅(Duō luó tè lì yà)
Dorothée多罗泰(Duō luō tài)
Dorothy多萝西(Duō luó xī)
Dorraine多瑞恩(Duō ruì ēn)
Dorssaf多尔萨夫(Duō ěr sà fū)
Douglas道格拉斯(Dào gé lā sī)
Dounia杜妮娅(Dù nī yà)
Dourado兜拉多(Dōu lā duō)
Drezan德雷赞(Dé léi zàn)
Driss德莉丝(Dé lì sī)
Duarte杜阿尔特(Dù ā ěr tè)
Duda杜达(Dù dá)
Dulcie达尔西(Dá ěr xī)
Duncan邓肯(Dèng kěn)
Dundy邓迪(Dèng dí)
Durval杜尔瓦(Dù ěr wǎ)
Dylan迪伦(Dí lún)
Dywane迪万(Dí wàn)

Dzejlan泽兰(Zé lán)

E –

Eberha埃贝拉(Aī Bèi lā)
Eberton埃贝屯(Aī Bèi tún)
Ecker埃克(Aī kè)
Eddie艾迪(Aì dí)
Eddy艾迪(Aì dí)
Edeline艾德琳(Aì dé lín)
Eden伊甸(Yī diàn)
Éder埃德(Aī dé)
Ederson埃德森(Aī dé sēn)
Edgar埃德加(Aī dé jiā)
Edgardo埃德加多(Aī dé jiā duō)
Edilberto埃迪尔韦托(Aī dí rwéi tuō)
Edilmar艾迪马(Aì dí Mǎ)
Edimilson埃迪米森(Aī dí mǐ sēn)
Edinton阿丁屯(Ā dīng tún)
Edirlene艾蒂莲(Aì dì lián)
Edison埃迪森(Aī dí sēn)
Edite艾蒂特(Aì dì tè)
Edith埃迪特(Aī dí té)
Edmar埃德马(Aī dé Mǎ)
Edmé埃德米(Aī dé mǐ)
Edmée埃德米(Aī dé mǐ)
Edmond埃德蒙(Aī dé mēng)
Edmund埃德蒙(Aī dé mēng)
Edmundo埃德孟多(Aī dé mèng duō)
Edna艾德娜(Aí dé nà)
Edona埃多娜(Aī duō nà)
Edouard埃德瓦(Aī dé wǎ)
Edson埃德森(Aī dé sēn)
Eduard埃杜瓦尔(Aī dù wǎ ěr)
Eduarda艾杜阿尔达(Aì dù ā ěr dá)
Eduardo埃德华多(Aī dé huá duō)
Edurne诶杜尔内()
Edward爱德华(Aì dé huā)
Edwige艾德薇日(Aì dé wēi rì)
Edwin埃德温(Aī dé wēn)
Edyta艾蒂塔(Aì dì tǎ)
Efigênia伊翡日妮娅(Yī fěi rì nī yà)
Efrain埃弗拉因(Aī fú lā yīn)
Églantine艾格朗汀(Aì gé lǎng tīng)
Eglantine艾克朗汀(Aì kè lǎng tīng)
Eiken埃肯(Aī kěn)
Eileen艾琳(Aì lín)
Eïleen艾琳(Aì lín)
Eilisange艾黎散各(Aì lí sǎn gè)
Ekrie艾克里(Aì kè lǐ)
Eladio埃拉迪奥(Aī lā dí ào)
Elaina伊莱娜(Yī lái nà)
Elaine伊莲(Yī lián)
Elalie埃拉莉(Aī lā lì)
Élder埃德(Aī dé)
Eldonna艾尔多娜(Aì ěr duō nà)
Eléa伊莉娅(Yī lì yà)
Electa埃莱克塔(Aī lái kè tǎ)
Electra伊莱克特拉(Yī lái kè tè lā)
Elena伊莲娜(Yī lián nà)
Eleniudes艾勒纽戴丝(Aì lè niǔ Dài sī)
Elenor艾莲诺(Aì lián nuò)
Eléonore埃莱奥诺(Aī lái ào nuò)
Elessandro亚历山德罗(Yà lì shān dé luó)
Eleuterio埃莱乌特里奥(Aī lái wū tè lǐ ào)
Eli艾黎(Aì lí)
Élia艾利阿(Aì lì Ā)
Elian伊良(Yī liáng)
Eliana艾莉安娜(Aì lì ān nà)
Eliane艾莉安(Aì lì ān)
Eliangela艾莲杰拉(Aì lián Jié lā)
Elias埃利亚斯(Aī lì yà sī)
Elicia艾莉西娅(Aì lì xī yà)
Elida埃利达(Aī lì dá)
Elie伊利(Yī lì)
Elie艾利(Aì lì)
Eliès艾列丝(Aì liè sī)
Eliezer埃利泽(Aī lì zé)
Elif埃里夫(Aī lǐ fū)
Elijah艾里沙(Aì lǐ Shā)
Elin艾琳(Aì lín)
Elina艾莉娜(Aì lì nà)
Éline艾琳(Aì lín)
Elineldo艾黎内多(Aì lí nèi duō)
Elio埃利奥(Aī lì ào)
Eliona埃利奥娜(Aī lì ào nà)
Eliott艾略特(Aì lüè tè)
Elisa爱丽莎(Aì lí shā)
Elisabete伊丽莎贝特(Yī lì shā bèi tè)
Elisabeth伊丽莎白(Yī lí shā bái)
Elise爱丽丝(Aì lí sī)
Elisenda艾莉森达(Aì lì sēn dá)
Eliseo埃利塞噢(Aī lì sāi ō)
Elisete艾黎瑟特(Aì lí sè tè)
Eliseu艾莉苏(Aì lì Sū)
Elisia艾丽霞(Aì lì xiá)
Elislaine爱丽丝莲(Aì lì sī lián)
Elissa艾莉萨(Aì lì sà)
Elizabeth伊丽莎白(Yī lì shā bái)
Elke埃尔克(Aī ěr kè)
Elkhansae爱龛赛(Aì kān sài)
Ella艾拉(Aì lā)
Elle艾莉(Aì lì)
Ellen艾伦(Aì lún)
Elliot艾略特(Aì lüè tè)
Elliott艾略特(Aì lüè tè)
Elmer埃尔梅(Aī ěr Méi)
Eloane艾罗安(Aì luó ān)
Elodie艾洛蒂(Aì luò dì)
Éloé艾露(Aì Lù)
Eloi埃洛伊(Aī luò yī)
Elóisa埃洛伊萨(Aī luò yī sà)
Eloïse艾萝伊丝(Aì luó yī sī)
Eloise艾萝依(Aì luó yī)
Éloïze艾露伊丝(Aì Lù Yī sī)
Elona伊罗娜(Yī luó nà)
Elora伊劳拉(Yī láo lā)
Elora伊劳拉(Yī láo lā)
Elorie艾洛丽(Aì luò lì)
Elouan埃鸾(Aī luán)
Eloy埃洛伊(Aī luò yī)
Elsa艾尔莎(Aì ěr shā)
Elseline艾尔斯琳(Aì ěr sī lín)
Elson埃尔孙(Aī ěr sūn)
Elton埃尔顿(Aī ěr dùn)
Elvin埃尔温(Aī ěr wēn)
Elvira埃尔维拉(Aī rwéi lā)
Elvira艾玮拉(Aì wěi lā)
Elvire艾尔维(Aì erwéi)
Elvis埃尔维斯(Aī ěr wéi sī)
Elwyn艾尔雯(Aì ěr wén)
Elyès伊莉艾丝(Yī lì ài sī)
Elyna爱丽娜(Aì lì nà)
Elyse艾丽丝(Aì lì sī)
Elysia爱丽霞(Aì lì xiá)
Elżbieta艾热别塔(Aì rè biè tǎ)
Emanuel埃曼努埃尔(Aī màn nǔ āi ěr)
Emanuela艾玛努艾拉(Aì Mǎ nǔ Aì lā)
Emanuil埃曼努埃尔(Aī màn nǔ āi ěr)
Émélie艾梅丽(Aì méi lì)
Emelie艾梅丽(Aì Méi lì)
Emelinda艾梅林达(Aì méi lín dá)
Emeline艾米琳(Aī mǐ lín)
Emely艾梅丽(Aì mé lì)
Emelyne艾米琳(Aī mǐ lín)

Emer尹美尔(Yǐn měi ěr)
Emerick埃默里克(Aī mò lǐ kè)
Emerico埃梅里克(Aī méi lǐ kè)
Emeriza艾米莉萨(Aì mǐ lì sà)
Emerson艾姆森(Aì mǔ sēn)
Émerson峨嵋森(É méi sēn)
Emeterio埃梅特里奥(Aī méi tè lǐ ào)
Émi艾米(Aì mǐ)
Emi艾米(Aì mǐ)
Emie艾米(Aì mǐ)
Emiko埃米科(Aī mǐ Kē)
Emile埃米尔(Aī mǐ er)
Emili埃米利(Aī mǐ lì)
Emilia埃米利亚(Aī mǐ lì yà)
Emilia艾蜜莉芽(Aì Mì lì yá)
Emiliane艾迷恋(Aì mí liàn)
Emiliano埃米利亚诺(Aī mǐ lì yà nuò)
Emilie艾米莉(Aì mǐ lì)
Emilien埃米利安(Aī mǐ lì ān)
Emilienne艾米莲(Aì mǐ lián)
Emilija艾蜜莉芽(Aì Mì lì yá)
Emilio埃米莉噢(Aī mǐ lì ō)
Emilse埃米尔斯(Aī mǐ ěr sī)
Emily艾米莉(Aì mǐ lì)
Emir埃米尔(Aī mǐ ěr)
Emma艾玛(Aì mǎ)
Emmanuel埃曼努埃尔(Aī màn nǔ āi er)
Emmanuella伊曼纽艾拉(Yī màn niǔ ài lā)
Emmanuelle伊曼纽尔(Yī màn niǔ er)
Emmy艾米(Aì mǐ)
Emna艾木娜(Aì mù nà)
Emre伊默烈(Yī mò liè)
Emrys埃默里斯(Aī mò lǐ sī)
Emy艾米(Aì mǐ)
Enaëlle艾娜尔(Aì nà ěr)
Encarnación化身(Huà shēn)
Endika恩蒂卡(Ēn dì kǎ)
Enéa艾内娅(Aì nèi yà)
Enéas埃内阿斯(Aī nèi ā sī)
Énerica婀内丽卡(Ē nèi lì Kǎ)
Énerika婀内丽卡(Ē nèi lì Kǎ)
Eneritz埃内利特(Aī nèi lì tè)
Engracia恩格拉西亚(Ēn gé lā xī yà)
Enguerrand盎格朗(Àng gé lǎng)
Enie艾妮(Aì nī)
Enis埃尼斯(Aī ní sī)
Ennio恩尼奥(Ēn ní ào)
Enola婀娜拉(Ē nuó lā)
Enora伊诺拉(Yī nuò lā)
Enos艾诺斯(Aì nuò sī)
Enric恩里克(Ēn lǐ kè)
Enrick盎利克(Àng lì kè)
Enrico恩里科(Ēn lǐ kē)
Enrique恩里克(Ēn lǐ kè)
Enriqueta恩里克塔(Ēn lǐ kè tǎ)
Enzo恩佐(Ēn zuǒ)
Eolia埃奥利阿(Aī ào lì Ā)
Erasmo埃拉斯莫(Aī lā sī mò)
Erendira埃伦蒂拉(Aī lún dì lā)
Eriberto埃里贝托(Aī lǐ Bèi tuō)
Eric艾里克(Aī lǐ kè)
Erica艾丽卡(Aì lí kǎ)
Érica埃里卡(Aī lǐ Kǎ)
Erick埃里克(Aī lǐ kè)
Érico埃里克(Aī lǐ kè)
Erik艾黎科(Aì lí Kē)
Erika艾丽卡(Aì lí kǎ)
Erin伊琳(Yī lín)
Érina艾莉娜(Aì lì nà)
Erine艾琳(Aì lín)
Ermenegildo埃梅内吉尔多(Aī méi nèi jí ěr duō)
Ernesto埃内斯托(Aī nèi sī tuō)
Ernst恩斯特(Ēn sī tè)
Eros艾罗斯(Aì luó sī)
Ersin艾尔新(Aì ěr Xīn)
Ervann艾万(Aì wàn)
Erwan艾万(Aì wàn)
Erwann艾万(Aì wàn)
Erwin埃尔温(Aī ěr wēn)
Eryn艾琳(Aì lín)
Esdras艾丝德拉丝(Aì sī dé lā sī)
Esma艾丝玛(Aì sī mǎ)
Esmeralda埃斯梅拉达(Aī sī méi lā dá)
Esperanza埃斯佩兰萨(Aī sī pèi lán sà)
Estanislao埃斯塔尼斯劳(Aī sī tǎ ní sī láo)
Esteban埃斯特班(Aī sī tè bān)
Estée艾丝泰(Aì sī tài)
Estefan(Aī sī tè fāng)
Estefanía埃斯特法尼亚(Aī sī tè fǎ ní yà)
Estefanny艾斯蒂法妮(Aì sī dì Fǎ nī)
Estefano埃斯特法诺(Aī sī tè fǎ nuò)
Estefany艾丝蒂凡妮(Aì sī dì fán nī)
Estel艾丝泰(Aì sī Tài)
Estela埃斯特拉(Aī sī tè lā)
Estelle埃斯特尔(Aī sī té er)
Ester埃斯特尔(Aī sī tèr)
Ester艾丝泰(Aì sī Tài)
Estêvão埃斯泰瓦(Aī sī tài wǎ)
Esteve埃斯特韦(Aī sī tè wéi)
Estève埃斯特夫(Aī sī tè fū)
Esther以斯帖(Yǐ sī tiě)
Estibaliz埃斯蒂帕利(Aī sī dì pà lì)
Estrella埃斯特雷利亚(Aī sī tè léi lì yà)
Ethan伊桑(Yī sāng)
Ethan伊覃(Yī tán)
Etienne伊天(Yī tiān)

Euclides欧克利德斯(Oū kè lì dé sī)
Eufemia欧菲米娅(Oū fēi mǐ yà)
Eufemio欧费米奥(Oū fèi mǐ ào)
Eufrasio欧弗拉西奥(Oū fú lā xī ào)
Eufrosina欧弗拉西娜(Oū fú lā xī nà)
Eugene尤金(Yóu jīn)
Eugène尤金(Yóu jīn)
Eugenia欧亨尼娅(Oū hēng ní yà)
Eugênia欧日妮娅(Oū rì nī yà)
Eugénie欧热妮(Oū rè nī)
Eugenio欧亨尼奥(Oū hēng ní ào)
Eugênio欧日尼奥(Oū rì ní ào)
Eulalia欧拉利亚(Oū lā lì yà)
Eulália欧拉莉娅(Oū lā lì yà)
Eulàlia欧拉莉芽(Oū lā lì yá)
Eulalie欧拉莉(Oū lā lì)
Eulogia欧洛希亚(Oū luò xī yà)
Eulogio欧洛希奥(Oū luò xī ào)
Eunice欧妮斯(Oū nī sī)
Eunir欧尼尔(Oū ní ěr)
Eurico欧利科(Oū lì Kē)
Eurimar埃里马尔(Aī lǐ Mǎ ěr)
Eurydice欧里底斯(Oū lǐ dǐ sī)
Eusebio欧塞维奥(Oū sài wéi ào)
Eustache欧斯塔施(Oū sī tǎ shī)
Eustaquio欧斯塔基奥(Oū sī tǎ jī ào)
Eutimio欧蒂米奥(Oū dì mǐ ào)
Eva伊娃(Yī wá)
Evan伊万(Yī wàn)
Evander艾文达(Aì wén dá)
Evandro艾婉德萝(Aì wǎn dé Luó)
Evane伊范(Yī Fàn)
Evangeline伊文捷琳(Yī wén jié lín)
Évanie伊范妮(Yī fàn nī)
Evans埃文斯(Aī wén sī)
Evariste伊瓦莉丝特(Yī wǎ lì sī tè)
Evaristo埃瓦里斯托(Aī wǎ lǐ sī tuō)
Eve伊夫(Yī fū)
Ève-Marie伊夫玛丽(Yī fū Mǎ lì)
Eveline艾维琳(Aì wéi lín)
Evelyn艾芙琳(Aì fú lín)
Evelyne艾芙琳(Aì fú lín)
Evens伊文斯(Yī wén sī)
Everton艾维屯(Aì wéi tún)
Evie艾维(Aì wéi)
Évy艾维(Aì wéi)
Ewa艾瓦(Aì wǎ)
Ewald埃瓦德(Aī wǎ dé)
Ewan伊万(Yī wàn)
Ewelina艾薇莉娜(Aì wēi lì nà)
Ewen艾文(Aì wén)
Éwen艾文(Aì wén)
Exocé埃克索色(Aī kè suǒ sè)
Ezequiel埃塞基耶尔(Aī sài jī yēr)

F –

Filiberto菲利维托(Fēi lì wéi tuō)
Filip菲力浦(Fēi lì pǔ)
Filipa菲莉帕(Fēi lì pà)
Filipe菲利佩(Fēi lì pèi)
Filippo菲利波(Fēi lì bō)
Filomena菲洛梅娜(Fēi luò méi nà)
Finbar芬巴(Fēn bā)
Finki芬科(Fēn Kē)
Fiona菲奥娜(Fēi ào nà)
Fiore菲奥雷(Fēi ào léi)
Fiorella菲奥雷垃(Fēi ào léi)
Flavia弗拉维亚(Fú lā wéi yà)
Flávia弗拉维娅(Fú lā wéi yà)
Flaviano弗拉维亚诺(Fú lā wéi yà nuò)
Flavie弗拉维(Fú lā wéi)
Flavio弗拉维奥(Fú lā wéi ào)
Flávio弗拉维奥(Fú lā wéi ào)
Fleur弗璐尔(Fú Lù ěr)
Flo弗罗(Fú luó)
Flor弗落尔(Fú luò r)
Flora弗罗拉(Fú luō lā)
Florane弗罗兰(Fú luó lán)
Flore弗落尔(Fú luò r)
Floréla弗洛蕾娅(Fú luò lěi yà)
Florelle弗落蕾勒(Fú luò lěi lè)
Florence佛罗伦丝(Fó luó lén sī)
Florencia弗洛伦西亚(Fú luò lún xī yà)
Florencio弗洛伦西奥(Fú luò lún xī ào)
Florent弗劳杭(Fú láo háng)
Florentin弗洛朗汀(Fú luò lǎng tīng)
Florentine弗劳杭汀(Fú láo háng tīng)
Florentino弗洛伦蒂诺(Fú luò lún dì nuò)
Florian弗洛里安(Fú luò lǐ ān)
Floriane弗洛莉安(Fú luò lì ān)
Floriano弗洛里阿诺(Fú luò lǐ Ā nuò)
Florie弗罗丽(Fú luó lì)
Florine芙罗琳(Fú luó lín)
Flynn弗琳(Fú lín)
Fofucho佛福稠(Fó Fú chóu)
Fonseca冯色卡(Féng sè Kǎ)
Forest佛雷斯特(Fó léi sī tè)
Fortunata佛尔图娜塔(Fó ěr tú nà tǎ)
Fortunato福尔图纳托(Fú rtú nà tuō)
Fouzia弗茜娅(Fú xī yà)
Fox福克斯(Fú kè sī)
Fraj弗拉热(Fú lā rè)
Fran富兰(Fù lán)
France弗朗丝(Fú lǎng sī)
Francelle弗朗塞尔(Fú lǎng Sāi ěr)
Francesc弗朗塞斯(Fú lǎng Sāi sī)
Francesca弗朗西斯卡(Fú lǎng xī sī kǎ)
Francesco弗朗西斯科(Fú lǎng xī sī kē)
Franceska弗兰西斯卡(Fú lán xī sī kǎ)
Francette弗朗丝特(Fú lǎng sī tè)
Franciane弗朗西安(Fú lǎng xī ān)
Franciele福朗谢(Fú lǎng Xiè)
Franciellen弗朗西伦(Fú lǎng xī lún)
Francielli弗朗谢莉(Fú lǎng Xiè lì)
Francine弗朗辛(Fú lǎng xīn)
Francis弗朗西斯(Fú lǎng xī sī)
Francisca弗朗西斯卡(Fú lǎng xī sī kǎ)
Francisco弗朗西斯科(Fú lǎng xī sī kē)
Franck富兰克(Fù lán kè)
Francklin富兰克林(Fù lán kè lín)
François弗朗索瓦(Fú láng suǒ wǎ)
Françoise弗朗索瓦丝(Fú lǎng suǒ wǎ sī)
Frank弗兰克(Fú lán kè)
Frankie弗兰克(Fú lán kè)
Franklin富兰克林(Fù lán kè lín)
Franky弗兰克(Fú lán kè)
Frans弗兰斯(Fú lán sī)
Franz法兰兹(Fú lán zī)
Franziska弗兰其丝卡(Fú lán qí sī kǎ)
Fraser弗雷丝(Fú léi sī)
Fred弗雷德(Fú léi dé)
Freddy弗雷迪(Fú léi dí)
Fredegunda弗雷德贡达(Fú léi dé gòng dá)
Frédéric弗雷德里克(Fú léi dé lǐ kè)
Frederic弗雷德里克(Fú léi dé lǐ kè)
Fredericke弗雷德里克(Fú léi dé lǐ kè)
Frederico弗雷德里克(Fú léi dé lǐ kè)
Frédérique弗雷德里克(Fú léi dé lǐ kè)
Fredi弗雷蒂(Fú léi dì)
Frida弗里达(Fú lǐ dá)
Friday 弗莱达 (Fú lái dá)
Friedrich 弗里德里希 (Fú lǐ delǐ xī)
Frine 弗理内 (Fú lǐ nèi)
Fritz 弗里茨 (Fú lǐ cí)
Froila 弗罗伊拉 (Fú luó yī lā)
Froilan 弗罗伊兰 (Fú luó yī lán)
Fructuós 福鲁克托斯 (Fú lǔ kè tuō sī)
Fructuoso 弗鲁克托索 (Fú lǔ kè tuō suǒ)
Fuente 富恩特 (Fù ēn tè)
Fulgencio 富尔亨西奥 (Fù rhēng xī ào)
Fúlvia 弗尔维亚 (Fú ěr wéi yà)
Fúlvio 弗尔维奥 (Fú ěr wéi ào)

G –

Gab加布(Jiā Bù)
Gabi加比(Jiā bǐ)
Gabin加宾(Jiā bīn)
Gabino加维诺(Jiā wéi nuò)
Gabriel加布里埃尔(Jiā bù lǐ āi er)
Gabriela加布里艾拉(Jiā bù lǐ ài lā)
Gabriele加布里艾尔(Jiā Bù lǐ Aì ěr)
Gabriella加布里艾尔拉(Jiā Bù lǐ Aì ěr lā)
Gabrielle加布里艾尔(Jiā bù lǐ ài ěr)
Gaby加比(Jiā bǐ)
Gadi贾迪(Jiǎ dí)
Gaea盖娅(Gài yà)
Gaël盖尔(Gài ěr)
Gael盖尔(Gài ěr)
Gaëlle盖尔(Gài ěr)
Gaelle盖尔(Gài ěr)
Gaëtan盖尔唐(Gài ěr táng)
Gaétan盖尔唐(Gài ěr táng)
Gaétane盖尔覃(Gài ěr tán)
Gaetano盖伊塔诺(Gài yī tǎ nuò)
Gaïa盖娅(Gài yà)
Gail盖尔(Gài ěr)
Gaizka盖兹卡(Gài zī kǎ)
Galeno加莱诺(Jiā lái nuò)
Galla嘉拉(Jiā lā)
Gallo公鸡(Gōng jī)
Gally加里(Jiā lǐ)
Galo加洛(Jiā luò)
Garance嘉兰丝(Jiā lán sī)
Garance嘉杭丝(Jiā háng sī)
Garcia加西亚(Jiā xī yà)
Gareth伽雷特(Jiā léi tè)
Garin加林(Jiā lín)
Garry加里(Jiā lǐ)
Gary加里(Jiā lǐ)
Gaspar加斯帕尔(Jiā sī pà r)
Gaspard加斯帕德(Jiā sī pà dé)
Gaspard嘉斯帕(Jiā sī pà)
Gaston卡斯桐(Kǎ sī tóng)
Gatien盖斯昂(Gài sī áng)
Gaudencio高登西奥(Gāo dēng xī ào)
Gauthier戈蒂耶(Gē dì yē)
Gautier戈蒂耶(Gē dì yē)
Gavião贾维奥(Jiǎ wéi ào)
Gavilán贾维兰(Jiǎ wéi lán)
Gavin贾文(Jiǎ wén)
Gaye盖伊(Gài yī)
Gaylord格劳德(Gé láo dé)
Gea吉亚(Jí yà)
Gédéon热德昂(Rè dé áng)
Geffereson戈菲森(Gē Fēi sēn)
Gema杰玛(Jié mǎ)
Gemini杰米尼(Jié mǐ ní)
Geminiano赫米尼亚诺(Hè mǐ ní yà nuò)
Géminy日米尼(Rì mǐ ní)
Gemma杰玛(Jié mǎ)
Genaro格纳罗(Gé nà luó)
Génebou日内布(Rì nèi bù)
Génésie热内西(Rè nèi xī)
Geneviève热纳维耶芙(Rè nà wéi yē fú)
Genoveva赫诺维瓦(Hè nuò wéi wǎ)
Gentil剑提(Jiàn tí)
Geny杰妮(Jié nī)
Geoffrey乔弗瑞(Qiáo fú ruì)
Geoffroy乔弗瓦(Qiáo fú wǎ)
Geofredo赫奥弗雷多(Hè ào fú léi duō)
Georg格奥尔戈(Gé ào ěr gē)
George乔治(Qiáo zhì)
Georges乔治斯(Qiáo zhì sī)
Georgette乔治特(Qiáo zhì té)
Georgia乔治亚(Qiáo zhì yà)
Georgianne乔吉安(Qiáo Jí ān)
Georgina乔姬娜(Qiáo jī nà)
Georgine乔尔妗(Qiáo ěr jìn)
Geovana乔瓦纳(Qiáo wǎ nà)
Gérald杰拉尔德(Jié lā ěr dé)
Géraldine热拉尔丁(Rè lā ěr dīng)
Gérard杰拉尔(Jié lā er)
Gerard奇拉德(Qí lā dé)
Gerardo赫拉尔多(Hè lā rduō)
Gerely杰雷利(Jié léi lì)
Geremy杰勒米(Jié lè mǐ)
Gérémy杰勒米(Jié lè mǐ)
Gerhard格哈德(Gé hā dé)

Germain日尔曼(Rì ěr màn)

Germaine日尔曼(Rì ěr màn)
Germán赫尔曼(Hèr màn)
Gerónimo赫罗尼莫(Hè luó ní mò)
Gersendre日尔桑德(Rì ěr sāng dé)
Gerson盖尔孙(Gài ěr sūn)
Gertrude日尔特吕德(Rì ěr tè lǚ dé)
Gertrudes杰尔特鲁黛丝(Jié ěr tè lǔ dài sī)
Gertrudis赫特鲁迪斯(Hè tè lǔ dí sī)
Gervasio赫瓦西奥(Hè wǎ xī ào)
Géssyka杰希卡(Jié xī Kǎ)
Gethin盖亭(Gài tíng)
Getulio格图柳(Gé tú liǔ)
Ghazaleh贾萨雷(Jiǎ sà léi)
Ghislaine吉丝莲(Jí sī lián)
Ghita吉塔(Jí tǎ)
Gian-Carlo·卡罗(Jiāng kǎ luó)
Giancarlo江卡罗(Jiāng kǎ luó)
Gianni吉安尼(Jí ān ní)
Gihen吉恩(Jí ēn)
Gil希尔(Xī r)
Gilbert吉尔伯特(Jí ěr bó té)
Gilbert吉尔贝(Jí ěr bèi)
Gilberte吉尔贝特(Jí ěr bèi té)
Gilberto吉尔贝托(Jí ěr bèi tuō)
Gildas吉勒大斯(Jí lè dà sī)
Giles吉尔斯(Jí ěr sī)
Gilette吉蕾特(Jí lěi tè)
Gilles吉勒(Jí lè)
Gillian吉利安(Jí lì ān)
Gillou吉鲁(Jí lǔ)
Gilmar吉尔马(Jí ěr Mǎ)
Gilmara吉尔马拉(Jí ěr Mǎ lā)
Gilmer吉尔梅(Jí ěr Méi)
Gina吉娜(Jí nà)
Ginaldo基纳尔多(Jī nà ěr duō)
Ginés希内斯(Xī nèi sī)
Ginette吉内特(Jí nèi té)
Ginger金蔗尔(Jīn zhè ěr)
Gino吉诺(Jí nuò)
Ginova吉诺瓦(Jí nuò wǎ)
Giorgio希奥尔希奥(Xī ào rxī ào)
Giovana玖瓦娜(Jiǔ wǎ nà)
Giovanna乔瓦娜(Qiáo wǎ nà)
Giovanni乔瓦尼(Qiáo wǎ ní)
Gisela吉塞拉(Jí sāi lā)
Gisèle吉赛尔(Jí sài ěr)
Gisele吉赛尔(Jí sài ěr)
Gisell吉赛尔(Jí sài ěr)
Giselle吉赛尔(Jí sài ěr)
Gislanda吉斯浪达(Jí sī làng dá)
Gisllane吉丝兰(Jí sī lán)
Giulia秋丽亚(Qiū lì yà)
Giuliana朱利阿纳(Zhū lì ā nà)
Giuseppe约瑟佩(Yāo sè pèi)
Giza吉萨(Jí sà)
Gizela吉泽拉(Jí Zé lā)
Gizmo吉斯莫(Jí sī mò)
Gládis古拉蒂斯(Gǔ lā dì sī)
Gladys格拉蒂丝(Gé lā dì sī)
Glauce格劳斯(Gé Láo sī)
Glaucia格劳茜娅(Gé láo xī yà)
Glaucio古劳西奥(Gǔ láo xī ào)
Glauco格劳克(Gé Láo kè)
Glenford古兰福特(Gǔ lán Fú tè)
Glenn格伦(Gé lún)
Gleyce古雷斯(Gǔ léi sī)
Gloria格洛丽亚(Gé luò lì yà)
Godofredo戈多弗雷多(Gē duō fú léi duō)
Gökhan格堪(Gé kān)
Gomes戈麦斯(Gē mài sī)
Gómez戈梅斯(Gē méi sī)
Gonçal贡萨尔(Gòng sà ěr)
Gonçalo贡萨罗(Gòng sà luó)
Gonçalvo贡萨维奥(Gòng sà wéi ào)
Gonzague贡扎格(Gòng zā gé)
Gonzalo贡萨罗(Gòng sà luó)
Gopi戈貔(Gē pí)
Goran戈兰(Gē lán)
Gorann戈兰(Gē lán)
Gorete格雷特(Gé léi tè)
Goretti戈雷迪(Gē léi dí)
Gorka戈尔卡(Gēr kǎ)
Goska果斯卡(Guǒ sī Kǎ)
Goulven古尔文(Gǔ ěr wén)
Graça格劳莎(Gé láo shā)
Grace格蕾丝(Gé lěi sī)
Gracia格拉西亚(Gé lā xī yà)
Graciane格拉西安(Gé lā xī ān)
Graciano格拉西亚诺(Gé lā xī yà nuò)
Graciela格拉谢拉(Gé lā xiè lā)
Graco格拉科(Gé lā kē)
Graham格雷厄姆(Gé léi è mǔ)
Gratien格西恩(Gé xī ēn)
Grave格拉维(Gé lā wéi)
Graziella格拉谢拉(Gé lā Xiè lā)
Grażyna格拉热娜(Gé lā rè nà)
Grecia格蕾霞(Gé lěi xiá)
Grégoire格雷古瓦(Gé léi gǔ wǎ)
Gregori古雷格里(Gǔ léi gé lǐ)
Gregorio格雷戈里奥(Gé léi gē lǐ ào)
Gregory格雷戈里(Gé léi gē lǐ)

Tagged:

21 thoughts on “[ Tên riêng nước ngoài phiên âm sang tiếng Trung ]

 1. Vân Phi Vũ 17/09/2012 lúc 11:15 Reply

  Reblogged this on Phi Vũ Các and commented:
  Quá cần thiết cho editor!

  Số lượt thích

 2. Sky 17/09/2012 lúc 11:17 Reply

  Online máy công ty, không like mà chỉ có thể com. :(( *cào tường* Phần này rất hữu ích a, cảm ơn các cô nhiều.

  Số lượt thích

 3. Nấm Rơm Nướng 17/09/2012 lúc 11:22 Reply

  tôi yêu bạn Nguyệt à ~~ ლ(¯ロ¯ლ)

  Số lượt thích

 4. Blue kei 17/09/2012 lúc 11:41 Reply

  Đại thần a~ *lạy lạy*
  Đọc bối cảnh tây mà để tên Tàu thì…èo _ _!

  Số lượt thích

 5. Ảo Vũ 17/09/2012 lúc 12:49 Reply

  Nguyệt, cho ta hun một miếng y. Nàng là cứu tinh của ta a~
  Mỗi lần ta làm đến mấy cái tên tiếng anh là ta mất cả một ngày lun. hjc hjc

  Số lượt thích

 6. Tuyết Lạc 17/09/2012 lúc 13:47 Reply

  tên TA thỉnh thoảng còn tra được, chứ mấy tên kiểu Trung Đông thời cổ như Hà Chi Thương thì thôi rồi =))) thanks Nguyệt nhiều nhá

  Số lượt thích

 7. Tịch Phong 18/09/2012 lúc 17:22 Reply

  Quá cần thiết, thank nàng. Mà còn một phần nữa mới hết nhỉ? Nhiều quá trời.

  Số lượt thích

 8. Tịch Vu 22/09/2012 lúc 00:08 Reply

  Nguyệt baby ơi, cô cho tôi xin cái list tên trong truyện Sherlock Holmes đc hem? ლ(¯ロ¯ლ) Tôi mở đồng nhân văn ra thấy toàn tên tiếng Trung lẫn lộn vào tiếng Anh mà cảm giác cuộc đời tuột dốc quá ;____;

  Thank cô trước dù có hay không ↖(^ω^)↗

  Số lượt thích

 9. Bánh Tiêu 24/09/2012 lúc 13:00 Reply

  Bạn ơi bạn có thể dịch giúp mình tên tiếng Nga này ko? 博塔沃夫. 谢尔盖 T___T

  Số lượt thích

  • Hạ Nguyệt 夏月 24/09/2012 lúc 19:26 Reply

   mình chỉ cung cấp cho bạn tên tiếng anh đc thôi
   Mà tên này dài quá. Mình tình nghe chị tác giã đã gõ đại -_+
   博塔 =Botha
   沃夫= Wharf
   谢尔盖 = Sergey
   Gộp lại 1 cụm là 博塔沃夫. 谢尔盖 = Botha Wharf Sergey
   Sergey đều dùng làm tên , 1 cái tên đúng chuẩn của Nga .
   Nhưng về họ thì mình bó tay. K dám khẳng định chuẩn vì phiên âm nga > Trung khác lắm. Mình lại chẳng biết 1 tiếng tiếng Nga -_-

   Số lượt thích

   • Bánh Tiêu 24/09/2012 lúc 22:08 Reply

    ừa cám ơn bạn nhiều T^T google quá trời mà ko ra đc gì hết trơn, ko bít có sai chỗ nào hok nữa hụ hụ T^T

    Số lượt thích

 10. […] [ Tên riêng nước ngoài phiên âm sang tiếng Trung ] […]

  Số lượt thích

 11. Ảo Vũ 13/11/2012 lúc 10:10 Reply

  Nàng ơi cho ta hỏi tên tiếng anh của từ dưới là gì. Nghe nói là con riêng của Lucifer

  罗福寇

  Số lượt thích

  • Hạ Nguyệt 夏月 13/11/2012 lúc 10:27 Reply

   cái này khó quá đi >.<
   Nó là 1 tên nv k có thực nàng ạ 😦 OTL
   có thể là do tác giả đọc sao viết vậy

   Số lượt thích

   • Ảo Vũ 13/11/2012 lúc 10:36 Reply

    gg ca ca chuyển ra tên này Norfolk Kou. nàng xem đúng hông = =
    ta tìm cả sáng mà hông nổi nữa, cái Bát quái ma giới toàn mấy tên xương xẩu 😐

    Số lượt thích

    • Hạ Nguyệt 夏月 13/11/2012 lúc 10:39

     bát quái ma giới thì nàng cứ qua bên phiên âm tên thiên thần của ta mà tìm
     nếu lấy tên thiên thần chuẩn thì chắc có nhưng tên tự chế thì..

     Số lượt thích

 12. Vĩ Cầm 28/06/2014 lúc 20:59 Reply

  Bạn ơi, bạn dịch giùm mình cái tên 维尔拉 này với T.T

  Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: