[ Tên riêng nước ngoài phiên âm sang tiếng Trung ] 2

Tung hàng tiếp.

Ở đây mình có 1 lưu ý nho nhỏ là tiếng Trung sang tiếng Anh còn bão táp hơn ngữ pháp tiếng Việt. Có thể 1 tên nhưng ba cách đọc ra 3 tên khác nhau. Ở đây mình chỉ cung cấp 1 cách thui nhé. Còn nếu bạn k vừa ý ~~> PM mình sẽ tìm tên khác giùm bạn.

G

Greta 古蕾塔 (Gǔ lěi tǎ)

Gretchen 格蕾珍 (Gé lěi Zhēn)

Grzegorz 格雷戈日 (Gé léi gē rì)

Guadalupe 瓜达卢佩 (Guā dá lú pèi)

Gualter 古阿尔特 (Gǔ ā ěr tè)

Gualterio 瓜尔特里奥 (Guā rtè lǐ ào)

Guénolé 格诺雷 (Gé nuò léi)

Guerau 格拉尔 (Gé lā ěr)

Guga 古嘎 (Gǔ gā)

Guibord 吉鲍尔 (Jí Bào ěr)

Guido 吉多 (Jí duō)

Guifré 贵弗雷 (Guì Fú léi)

Guilhem 吉兰 (Jí lán)

Guilherme 吉尔梅 (Jí ěr méi)

Guiliano 吉里亚诺 (Jí lǐ yà nuò)

Guillaume 吉约姆 (Jí yāo mǔ)

Guillem 贵雷姆 (Guì léi mǔ)

Guillemette 吉耶梅特 (Jí yē méi tè)

Guillermina 吉列米娜 (Jí liè mǐ nà)

Guillermo 吉列尔莫 (Jí lièr mò)

Guillian 格林 (Gé lín)

Guiomar 吉奥马尔 (Jí ào mǎ r)

Gülümser 古卢穆塞 (Gǔ Lú Mù Sāi)

Gumersindo 古梅辛多 (Gǔ méi xīn duō)

Gunnar 古纳尔 (Gǔ nà ěr)

Günther 君特 (Jūn tè)

Gus 古斯 (Gǔ sī)

Gustave 古斯塔夫 (Gǔ sī tǎ fū)

Gustavo 古斯塔沃 (Gǔ sī tǎ wò)

Guy 吉 (Jí)

Guylaine 吉莲 (Jí lián)

Gwen 沽雯 (Gū wén)

Gwenaëlle 沽雯娜艾 (Gū wén nà ài)

Gwendal 古雯达尔 (Gǔ wén dá ěr)

Gwendoline 沽雯都琳 (Gū wén dōu lín)

Gwendolyn 沽雯都琳 (Gū wén dōu lín)

Gwenola 古维诺拉 (Gǔ wéi nuò lā)

Gypsy 吉普赛 (Jí pǔ sài)

H

Habiba 阿比巴 (Ā bǐ Bā)

Haby 阿碧 (Ā bì)

Hada 阿达 (Ā dá)

Hadrien 阿德里安 (Ā dé lǐ ān)

Hafida 哈菲达 (Hā Fēi dá)

Hafsa 哈夫萨 (Hā fū sà)

Haikel 海克 (Hǎi kè)

Haïkel 海克 (Hǎi kè)

Hajar 哈贾尔 (Hā jiǎ ěr)

Halima 铪利玛 (Hā lì Mǎ)

Hamady 阿马蒂 (Ā mǎ dì)

Hamish 汉密斯 (Hàn mì sī)

Hamza 哈姆扎 (Hā mǔ zā)

Han Lee 亨利 (Hēng lì)

Hana 哈娜 (Hā nà)

Hanaë 哈娜伊 (Hā nà Yī)

Hanca 昂卡 (Áng kǎ)

Hanen 阿能 (Ā néng)

Hanife 哈妮夫 (Hā nī fū)

Hannah 汉娜 (Hàn nà)

Hannes 阿内丝 (Ā nèi sī)

Hanno 汉诺 (Hàn nuò)

Hanny 哈尼 (Hā ní)

Hans 汉斯 (Hàn sī)

Hapila 阿琵拉 (Ā pí lā)

Harald 阿瓦尔德 (Ā wǎ ěr dé)

Harchoux 阿尔舒 (Ā ěr shū)

Hariakhan 哈里阿肯 (Hā lǐ ā kěn)

Harivelo 阿利维罗 (Ā lì wéi luó)

Harmonie 阿尔莫尼 (Ā ěr mò ní)

Harmony 阿尔莫尼 (Ā ěr Mò ní)

Harold 阿豪德 (Ā háo dé)

Harrison 哈里森 (Hā lǐ sēn)

Harry 哈利 (Hā lì)

Harun 阿混 (Ā hùn)

Harvey 哈威 (Hā wēi)

Harys 哈利斯 (Hā lì sī)

Hasnae 哈斯娜 (Hā sī nà)

Hasret 阿苏雷特 (Ā sū léi tè)

Hassan 哈桑 (Hā sāng)

Hassblaide 阿斯布莱德 (Ā sī Bù lái dé)

Hatice 哈蒂斯 (Hā dì sī)

Hatim 哈蒂姆 (Hā dì mǔ)

Hatouma 阿图玛 (Ā tú mǎ)

Hawa 阿娃 (Ā wá)

Hayley 海莉 (Hǎi lì)

Haythem 哈伊塔姆 (Hā Yī tǎ mǔ)

Haziz 哈西斯 (Hā xī sī)

Heather 希瑟 (Xī sè)

Hector 赫克托 (Hè kè tuō)

Hèctor 赫克托 (Hè kè tuō)

Hectorine 艾克多琳 (Aì kè duō lín)

Hedia 海蒂娅 (Hǎi dì yà)

Heidi 海蒂 (Hǎi dì)

Heidy 海蒂 (Hǎi dì)

Heike 海克 (Hǎi kè)

Heiner 海诺尔 (Hǎi nuò ěr)

Heinrich 海因里希 (Hǎi yīn lǐ xī)

Heinz 海恩兹 (Hǎi ēn zī)

Heitor 埃托尔 (Aī tuō ěr)

Hejer 艾叶尔 (Aì yè ěr)

Heládio 艾拉迪奥 (Aì lā dí ào)

Helder 海尔德 (Hǎi ěr dé)

Hélder 埃德尔 (Aī dé ěr)

Helem 艾蕾姆 (Aì lěi mǔ)

Helen 海伦 (Hǎi lún)

Hélèna 伊莲娜 (Yī lián nà)

Helena 伊莲娜 (Yī lián nà)

Héléna 伊莲娜 (Yī lián nà)

Hélène 伊莲 (Yī lián)

Helessiaine 艾蕾仙 (Aì lěi Xiān)

Hélida 艾黎达 (Aì lí dá)

Helin 贺林 (Hè lín)

Hélio 挨利奥 (Aī lì ào)

Heliodoro 埃利奥多罗 (Aī lì ào duō luó)

Hella 海拉 (Hǎi lā)

Hellen 海伦 (Hǎi lún)

Helmut 赫尔穆特 (Hè ěr mù tè)

Helyette 伊埒特 (Yī liè tè)

Hendriks 亨德里克斯 (Hēng dé lǐ kè sī)

Henri 亨利 (Hēng lì)

Henrik 亨利克 (Hēng lì kè)

Henrique 恩里克 (Ēn lǐ kè)

Henriques 恩里克斯 (Ēn lǐ kè sī)

Henriqueta 恩丽珂塔 (Ēn lì kē tǎ)

Henry 亨利 (Hēng lì)

Henryk 恩里克 (Ēn lǐ kè)

Henryka 恩莉卡 (Ēn lì kǎ)

Herbert 赫伯特 (Hè bó té)

Herberto 埃尔贝托 (Aī ěr bèi tuō)

Heribert 赫里贝 (Hè lǐ Bèi)

Heriberto 埃里韦托 (Aī lǐ wéi tuō)

Heriyanto 埃里延托 (Aī lǐ yán tuō)

Hermance 艾尔芒丝 (Aì ěr máng sī)

Hermann 赫尔曼 (Hè ěr màn)

Hermenegildo 埃梅内吉尔多 (Aī méi nèi jí ěr duō)

Hermínia 艾尔米妮娅 (Aì ěr mǐ nī yà)

Herminia 艾米尼亚 (Aì mǐ ní yà)

Hermínio 埃米尼奥 (Aī mǐ ní ào)

Hernan 埃尔南 (Aī rnán)

Hertel 艾泰 (Aì Tài)

Hervé 埃尔韦 (Aī ěr wéi)

Hiba 伊巴 (Yī Bā)

Hicham 伊沙姆 (Yī Shā mǔ)

Hichem 伊沙姆 (Yī shā mǔ)

Hien 燕 (Yàn)

Higini 伊吉妮 (Yī Jí nī)

Higor 依格 (Yī gé)

Hilario 依拉利奥 (Yī lā lì ào)

Hilda 希尔达 (Xī rdá)

Hildegard 海德格 (Hǎi dé gé)

Hillary 伊拉莉 (Yī lā lì)

Hilona 伊罗娜 (Yī luó nà)

Himaya 伊玛亚 (Yī Mǎ yà)

Hina 伊娜 (Yī nà)

Hind 伊恩德 (Yī ēn dé)

Hingrid 因戈丽德 (Yīn gē lì dé)

Hipolit 依泼里特 (Yī pō lǐ tè)

Hipolito 依泼里托 (Yī pō lǐ tuō)

Hippolyte 伊波利特 (Yī pò lì tè)

Hoang 黄 (Huáng)

Holly 荷莉 (Hé lì)

Homer 荷马 (Hé mǎ)

Honorat 奥诺拉特 (Aò nuò lā tè)

Honoré 奥诺瑞 (Aò nuò ruì)

Honorine 欧诺琳 (Oū nuò lín)

Horacio 奥拉希奥 (Aò lā xī ào)

Hortense 奥尔坦斯 (Aò ěr tǎn sī)

Hortense 欧尔唐丝 (Oū ěr táng sī)

Hosam 奥萨姆 (Aò sà mǔ)

Hosannah 奥萨娜 (Aò sà nà)

Houcem 乌丝姆 (Wū sī mǔ)

Houcine 胡辛 (Hú xīn)

Houria 胡里娅 (Hú lǐ yà)

Houssein 乌萨因 (Wū sà yīn)

Howard 霍华德 (Huò huā dé)

Huakichan 华克蝉 (Huá kè chán)

Hubert 休伯特 (Xiū bó té)

Hubert 于贝尔 (Yú bèi ěr)

Hudson 哈德森 (Hā dé sēn)

H

Hug 雨歌 (Yǔ gē)

Hugo 雨果 (Yǔ guǒ)

Hugues 雨格 (Yǔ gé)

Huguette 于盖特 (Yú gài té)

Hundra 虹德拉 (Hóng dé lā)

Hussein 胡萨因 (Hú sà yīn)

Hyacinthe 亚辛特 (Yà xīn tè)

I

Iaella 雅尔拉 (Yǎ ěr lā)

Iain 伊恩 (Yī ēn)

Ian 伊恩 (Yī ēn)

Iana 娅娜 (Yà nà)

Ianis 伊安尼斯 (Yī ān ní sī)

iara 娅拉 (Yà lā)

Iban 伊邦 (Yī bāng)

Ibrahim 易卜拉辛 (Yì bǔ lā xīn)

Ida 伊达 (Yī dá)

Idalys 伊达丽丝 (Yī dá lì sī)

Idoia 伊多娅 (Yī duō yà)

Iesha 耶沙 (Yē Shā)

Ieuan 爱恩 (Aì ēn)

Ignacio 伊格纳西奥 (Yī gé nà xī ào)

Ignasi 易纳西 (Yì nà xī)

Igone 伊艮 (Yī gěn)

Igor 伊缑 (Yī gōu)

Iheb 伊赫布 (Yī Hè Bù)

Iker 伊凯尔 (Yī Kǎi ěr)

Ikram 依克拉姆 (Yī kè lā mǔ)

Ikrham 依克拉姆 (Yī kè lā mǔ)

Ikrima 伊克丽玛 (Yī kè lì Mǎ)

Ilan 伊兰 (Yī lán)

Ilana 依拉娜 (Yī lā nà)

Ildefonso 伊尔德丰索 (Yī rdé fēng suǒ)

Ileana 伊蕾娅娜 (Yī lěi yà nà)

Iléane 伊蕾安 (Yī lěi ān)

Ilena 伊蕾娜 (Yī lěi nà)

Ilenia 伊莲娜 (Yī lián nà)

Ilhan 伊兰 (Yī lán)

Ilian 伊利安 (Yī lì ān)

Iliana 伊里亚娜 (Yī lǐ yà nà)

Ilias 伊利亚斯 (Yī lì yà sī)

Ilona 伊罗娜 (Yī luó nà)

Ilouna 伊露娜 (Yī Lù nà)

Ilse 伊尔瑟 (Yī rsè)

Ilyana 伊莉娅娜 (Yī lì yà nà)

Ilyès 伊利亚思 (Yī lì yà sī)

Ilyes 伊丽艾丝 (Yī lì Aì sī)

ilyès 伊丽艾丝 (Yī lì Aì sī)

Imaine 伊曼 (Yī màn)

Iman 伊曼 (Yī màn)

Imane 伊曼 (Yī màn)

Imanol 伊马诺 (Yī mǎ nuò)

Imed 伊美德 (Yī měi dé)

Imène 伊门 (Yī mén)

Imma 伊玛 (Yī mǎ)

Ina 伊娜 (Yī nà)

Iná 伊娜 (Yī nà)

Inácio 纳西奥 (Nà xī ào)

Iñaki 因亚吉 (Yīn yà jí)

Inara 伊娜拉 (Yī nà lā)

Indalecio 因达莱西奥 (Yīn dá lái xī ào)

Indra 氤德拉 (Yīn dé lā)

Ines 伊内丝 (Yī nèi sī)

Inès 伊内丝 (Yī nèi sī)

Inês 伊内丝 (Yī nèi sī)

Inessa 伊内萨 (Yī nèi sà)

Inesse 伊内丝 (Yī nèi sī)

Ingrid 英格丽 (Yīng gé lí)

Inma 因马 (Yīn mǎ)

Inmaculada 伊玛库拉达 (Yī Mǎ Kù lā dá)

Inmaculada 伊玛科拉达 (Yī Mǎ Kē lā dá)

Inocencio 伊诺森西奥 (Yī nuò sēn xī ào)

Inocente 伊诺森特 (Yī nuò sēn tè)

Inola 伊诺拉 (Yī nuò lā)

Ioana 尤阿娜 (Yóu Ā nà)

Iona 爱欧娜 (Aì ōu nà)

Ionela 瑶内拉 (Yáo nèi là)

Ionna 尤娜 (Yóu nà)

Ira 伊拉 (Yī lā)

Iraia 意拉亚 (Yì lā yà)

Iraide 伊拉伊德 (Yī lā yī dé)

Iram 伊拉姆 (Yī lā mǔ)

Irantzu 意兰祝 (Yì lán zhù)

Irena 伊琳娜 (Yī lín nà)

Irena 伊蕾娜 (Yī lěi nà)

Irène 伊蕾娜 (Yī lěi nà)

Irene 伊琳娜 (Yī lín nà)

Ireneo 伊雷内奥 (Yī léi nèi ào)

Ireneu 伊蕾娜 (Yī lěi nà)

Irigoyen 伊里戈延 (Yī lǐ gē yán)

Irina 伊莉娜 (Yī lì nà)

Irina 伊琳娜 (Yī lín nà)

Iris 埃里斯 (Aī lǐ sī)

Irma 伊尔玛 (Yī ěr mǎ)

Irmgard 伊姆加德 (Yī mǔ jiā dé)

Irmi 伊尔米 (Yī ěr mǐ)

Isa 伊莎 (Yī shā)

Isaac 艾萨克 (Aì sà kè)

Isaac 伊萨克 (Yī sà kè)

Isabel 伊莎贝尔 (Yī shā bèi r)

Isabel 伊萨贝 (Yī sà Bèi)

Isabell 伊萨贝 (Yī sà bèi)

Isabella 伊萨贝拉 (Yī sà bèi lā)

Isabelle 伊萨贝 (Yī sà bèi)

Isaías 伊萨亚斯 (Yī sà yà sī)

Isha 伊莎 (Yī shā)

Isi 伊西 (Yī xī)

Isidoro 伊西多罗 (Yī xī duō luó)

Isidro 伊西德罗 (Yī xī dé luó)

Isidro 依西德罗 (Yī xī dé luó)

Isis 伊西丝 (Yī xī sī)

Isla 伊拉 (Yī lā)

Ismael 意斯梅尔 (Yì sī méi r)

Ismahane 伊斯马安 (Yī sī mǎ ān)

Ismail 伊斯马伊 (Yī sī mǎ yī)

Israel 伊斯雷尔 (Yī sī léi r)

Ítalo 意大罗 (Yì dà luó)

Itzcóatl 依瓷克 (Yī cí kè)

Itziar 意弛尔 (Yì chí r)

Iulia 友丽娅 (Yǒu lì yà)

Iuri 友利 (Yǒu lì)

Iva 伊瓦 (Yī wǎ)

Ivan 伊万 (Yī wàn)

Ivana 伊瓦纳 (Yī wǎ nà)

Ivanilson 伊瓦尼孙 (Yī wǎ ní sūn)

Ivette 伊维特 (Yī wéi tè)

Ivo 依沃 (Yī wò)

Ivone 伊温 (Yī wēn)

Ivonete 伊沃内特 (Yī wò nèi tè)

Ivonne 伊婉 (Yī wǎn)

Iwona 伊沃娜 (Yī wò nà)

Iza 伊萨 (Yī sà)

Izabel 伊萨贝 (Yī sà Bèi)

Izabela 伊萨贝拉 (Yī sà bèi lā)

Izbeth 伊丝贝特 (Yī sī bèi tè)

Iziki 依兹克 (Yī zī kè)

J

Jacek 亚茨克 (Yà cí kè)

Jacilane 娅茜兰 (Yà xī lán)

Jacinta 娅心塔 (Yà xīn tǎ)

Jacinte 杰辛特 (Jié xīn tè)

Jacinto 哈辛托 (Hā xīn tuō)

Jacira 亚茜拉 (Yà xī lā)

Jack 杰克 (Jié kè)

Jackie 杰克 (Jié kè)

Jackie 杰姬 (Jié jī)

Jacklyn 杰奎琳 (Jié kuí lín)

Jacky 杰克 (Jié kè)

Jaclyn 杰奎琳 (Jié kuí lín)

Jacob 雅各布 (Yǎ gè bù)

Jacobo 哈科沃 (Hā kē wò)

Jacqueline 杰奎琳 (Jié kuí lín)

Jacques 雅克 (Yǎ kè)

Jacquie 贾奇 (Jiǎ qí)

Jada 贾达 (Jiǎ dá)

Jade 贾德 (Jiǎ dé)

Jagdish 亚各迪士 (Yà gè dí shì)

Jäger 耶戈尔 (Yē gē ěr)

Jaidan 杰丹 (Jié dān)

Jaime 海梅 (Hǎi méi)

Jaína 翟娜 (Zhái nà)

Jairo 翟罗 (Zhái luó)

Jake 杰克 (Jié kè)

Jalhida 佳丽达 (Jiā lì dá)

Jaline 娅琳 (Yà lín)

Jalis 贾利斯 (Jiǎ lì sī)

Jamari 亚马里 (Yà Mǎ lǐ)

Jamel 贾梅尔 (Jiǎ méi ěr)

James 詹姆斯 (Zhān mǔ sī)

Jamie 杰米 (Jié mǐ)

Jamil 贾米尔 (Jiǎ mǐ ěr)

Jamilly 眨迷丽 (Zhǎ mí lì)

Jamilly Starling 贾蜜莉 (Jiǎ Mì lì)

Jamy 杰米 (Jié mǐ)

Jan 雅恩 (Yǎ ēn)

Jana 娅娜 (Yà nà)

Janak 亚纳克 (Yà nà kè)

Janas 亚纳斯 (Yà nà sī)

Janay 贾娞 (Jiǎ něi)

Janayna 亚乃娜 (Yà Nǎi nà)

Jander 岩德 (Yán dé)

Jane 简 (Jiǎn)

Janelle 贾内 (Jiǎ nèi)

Janet 贾内特 (Jiǎ nèi tè)

Jani 杰妮 (Jié nī)

Janic 贾尼克 (Jiǎ ní kè)

Janice 詹妮丝 (Zhān nī sī)

Janick 贾尼克 (Jiǎ ní kè)

Janika 贾妮卡 (Jiǎ nī Kǎ)

Janina 雅妮娜 (Yǎ nī nà)

Janine 亚尼内 (Yà ní nèi)

Jânio 贾尼奥 (Jiǎ ní ào)

Janne 贾娜 (Jiǎ nà)

Janne 亚纳 (Yà nà)

Jannick 贾尼克 (Jiǎ ní kè)

Jannik 雅尼克 (Yǎ ní kè)

Janny 贾妮 (Jiǎ nī)

Jany 贾妮 (Jiǎ nī)

Janyah 贾妮娅 (Jiǎ nī yà)

Jaorish 让利士 (Ràng lì shì)

Jaqueline 杰克琳 (Jié kè lín)

Jaquie 贾奇 (Jiǎ qí)

Jared 亚雷德 (Yà léi dé)

Jarno 贾尔诺 (Jiǎ ěr nuò)

Jarod 贾罗德 (Jiǎ luó dé)

Jarosław 亚洛斯拉夫 (Yà luò sī lā fū)

Jasmin 亚斯敏 (Yà sī mǐn)

Jasmine 詹斯敏 (Zhān sī mǐn)

Jason 杰森 (Jié sēn)

Jaume 豪梅 (Háo méi)

Javi 哈韦 (Hā wéi)

Javier 哈韦尔 (Hā wéi r)

Javiera 哈韦拉 (Hā wéi lā)

Jawaad 贾华德 (Jiǎ Huá dé)

Jawad 贾瓦德 (Jiǎ wǎ dé)

Jayesh 雅耶斯 (Yǎ yē sī)

Jayme 杰米 (Jié mǐ)

Jayron 杰龙 (Jié lóng)

Jayson 杰森 (Jié sēn)

Jazmin 豪斯民 (Háo sī mín)

Jean 让 (Ràng)

Jean-Baptiste 让·巴蒂斯特 (Ràng bā dì sī té)

Jean-Brice 让布利斯 (Ràng Bù lì sī)

Jean-Claude 让·克劳德 (Ràng kè láo dé)

Jean-François 让·弗朗索瓦 (Ràng fú lǎng suǒ wǎ)

Jean-Jacques 让·雅克 (Ràng yǎ kè)

Jean-Louis 让·路易 (Ràng lù yì)

Jean-Loup 让·卢 (Ràng lú)

Jean-Luc 让·吕克 (Ràng lǚ kè)

Jean-Marc 让·马克 (Rngmk)

Jean-Marie 让·玛丽 (Ràng mǎ lì)

Jean-Michel 让·米歇尔 (Rangmǐ xiē er)

Jean-Paul 让·保尔 (Ràng bǎo ěr)

Jean-Philippe 让·菲力浦 (Ràng fēi lì pǔ)

Jean-Pierre 让·皮埃尔 (Ràng pí āi er)

Jean-Sébastien 让·塞巴斯蒂安 (Ràng sài bā sī dì ān)

Jean-Yves 让·伊夫 (Ràng yī fū)

Jeanette 珍妮特 (Zhēn nī té)

Jeanine 杰宁 (Jié nín)

Jeanne 让娜 (Ràng nà)

Jeannine 杰宁 (Jié nín)

Jeannot 雅诺 (Yǎ nuò)

Jeferson 杰弗森 (Jié Fú sēn)

Jeff 杰夫 (Jié fū)

Jefferson 杰斐逊 (Jié fěi xùn)

Jeffrey 杰佛瑞 (Jié fó ruì)

Jeimmy 黑米 (Hēi mǐ)

Jelves 赫尔维斯 (Hè ěr wéi sī)

Jemima 杰米玛 (Jié mǐ Mǎ)

Jenifer 赫尼费尔 (Hè ní fèi r)

Jenna 珍娜 (Zhēn nà)

Jenni 珍妮 (Zhēn nī)

Jennifer 珍尼弗 (Zhēn ní fú)

Jenny 珍妮 (Zhēn ní)

Jennyfer 珍尼费尔 (Zhēn ní Fèi ěr)

Jens 岩寺 (Yán sì)

Jérémie 杰勒米 (Jié lè mǐ)

Jeremy 杰瑞米 (Jié ruì mǐ)

Jerime 杰里姆 (Jié lǐ mǔ)

Jérome 杰罗姆 (Jié luō mǔ)

Jerome 杰罗姆 (Jié luō mǔ)

Jéromine 杰罗敏 (Jié luó mǐn)

Jeroni 杰罗尼 (Jié luó ní)

Jerónimo 赫罗尼莫 (Hè luó ní mò)

Jerrit 杰里特 (Jié lǐ tè)

Jerrod 杰罗德 (Jié luó dé)

Jerry 杰里 (Jié lǐ)

Jesenia 耶瑟妮娅 (Yē sè nī yà)

Jeshua 约书亚 (Yāo shū yà)

Jess 杰斯 (Jié sī)

Jesse 杰西 (Jié xī)

Jessé 杰斯 (Jié sī)

Jessica 杰西卡 (Jié xī kǎ)

Jessie 杰西 (Jié xī)

Jessily 杰西莉 (Jié xī lì)

Jessy 杰西 (Jié xī)

Jessyca 杰西卡 (Jié xī kǎ)

Jésus 耶稣 (Yē sū)

Jesus 耶稣 (Yē sū)

Jesusa 赫苏萨 (Hè sū sà)

Jetmir 杰特米尔 (Jié tè mǐ ěr)

Jhevelyn 杰维林 (Jié wéi lín)

Jhonder 勇德 (Yǒng dé)

Jiandra 吉昂德拉 (Jí áng dé lā)

Jihane 吉安 (Jí ān)

Jill 吉尔 (Jí ěr)

Jilly 吉利 (Jí lì)

Jim 吉姆 (Jí mǔ)

Jimena 希梅纳 (Xī méi nà)

Jimi 吉米 (Jí mǐ)

Jimmy 吉米 (Jí mǐ)

Jinny 吉妮 (Jí nī)

Joachim 约阿希姆 (Yāo ā xī mǔ)

Joan 琼 (Qióng)

Joan 优安 (Yōu ān)

Joana 尤阿娜 (Yóu ā nà)

Joana 优安娜 (Yōu ān nà)

Joanarosa 朱安娜罗萨 (Zhū ān nà luó sà)

Joanie 乔安妮 (Qiáo ān nī)

Joanna 乔安娜 (Qiáo ān nà)

Joanna 尤阿娜 (Yóu ā nà)

Joanne 乔安 (Qiáo ān)

Joao 若奥 (Ruò ào)

João 尤安 (Yóu ān)

Joaquim 若阿金 (Ruò ā jīn)

Joaquín 华金 (Huá jīn)

Joaquina 周阿吉娜 (Zhōu Ā Jí nà)

Joberdan 周贝尔丹 (Zhōu Bèi ěr Dān)

Jocelin 乔斯林 (Qiáo sī lín)

Jocelyn 乔斯林 (Qiáo sī lín)

Jocelyne 乔斯林 (Qiāo sī lín)

Jocelyns 尤斯林 (Yóu sī lín)

Jodie 朱迪 (Zhū dí)

Jodilyn 友蒂琳 (Yǒu dì lín)

Jodson 朱德森 (Zhū dé sēn)

Jody 朱迪 (Zhū dí)

Joe 乔 (Qiáo)

Joé 乔 (Qiáo)

Joel 乔尔 (Qiáo ěr)

Joël 乔尔 (Qiáo ěr)

Joelen 朱艾琳 (Zhū Aì lín)

Joelle 饶爱乐 (Ráo ài lè)

Joey 乔伊 (Qiáo yī)

Joffrey 乔弗瑞 (Qiáo fú ruì)

Johailah 乔海拉 (Qiáo Hǎi lā)

Johan 约翰 (Yuē hàn)

Johana 约翰娜 (Yāo hàn nà)

Johanie 乔安妮 (Qiáo ān nī)

Johann 乔安 (Qiáo ān)

Johanna 约翰娜 (Yāo hàn nà)

Johanna 约安娜 (Yāo ān nà)

Johanne 乔安 (Qiáo ān)

Johara 乔阿哈 (Qiáo ā hā)

John 约翰 (Yāo hàn)

Johnny 强尼 (Qiáng ní)

Jojo 舟舟 (Zhōu zhōu)

Jolanta 尤兰塔 (Yóu lán tǎ)

Jolène 若莲 (Ruò lián)

Joliane 乔丽安 (Qiáo lí ān)

Jolianne 乔丽安 (Qiáo lí ān)

Jonas 乔纳斯 (Qiáo nà sī)

Jonathan 乔纳森 (Qiáo nà sēn)

Jonathan 乔纳唐 (Qiáo nà táng)

Jonquil 黄水仙 (Huáng shuǐ Xiān)

Jony 周尼 (Zhōu ní)

Jordan 乔丹 (Qiáo dān)

Jordana 乔丹娜 (Qiáo Dān nà)

Jordane 乔丹 (Qiáo dān)

Jordi 霍尔蒂 (Huò rdì)

Jörg 周尔各 (Zhōu ěr gè)

Jorge 豪尔赫 (Háo rhè)

Joris 乔里斯 (Qiáo lǐ sī)

Joris 尤里斯 (Yóu lǐ sī)

Jörn 友尔恩 (Yǒu ěr ēn)

José 若瑟 (Ruò sè)

José 尤塞 (Yóu sāi)

Josée 若瑟 (Ruò sè)

Josefa 何塞法 (Hé sài fǎ)

Josefina 何塞菲娜 (Hé sài fēi nà)

Josep 优斯普 (Yōu sī Pǔ)

Josepa 优斯葩 (Yōu sī pā)

Joseph 约瑟夫 (Yuē sè fū)

Josephine 约瑟芬 (Yáo sè fēn)

Joséphine 约瑟芬 (Yáo sè fēn)

Josette 乔塞特 (Qiáo sāi té)

Joshua 约书亚 (Yāo shū yà)

Josi 尤茜 (Yóu xī)

Josian 乔芗 (Qiáo xiāng)

Josiane 乔西安 (Qiáo xī ān)

Joss 乔斯 (Qiáo sī)

Josselin 若瑟兰 (Ruò sè lán)

Josué 霍苏埃 (Huò sū āi)

Josué 尤素埃 (Yóu sù āi)

Josune 霍苏内 (Huò sū nèi)

Joumana 儒玛娜 (Rú Mǎ nà)

Jovita 尤维塔 (Yóu wéi tǎ)

Joy 乔伊 (Qiáo yī)

Joyce 乔艾斯 (Qiáo ài sī)

Juakichan 爪克蝉 (Zhǎo kè chán)

Juan 胡安 (Hú ān)

Juan Carlos 胡安卡洛斯 (Hú ān Kǎ luò sī)

Juana 胡安娜 (Hú ān nà)

Juani 华尼 (Huá ní)

Juanito 胡安尼托 (Hú ān ní tuō)

Juannyolis 欢牛里斯 (Huān niú lǐ sī)

Juarez 儒亚雷斯 (Rú yà léi sī)

Jucileide 朱茜蕾德 (Zhū xī lěi dé)

Judicaël 朱蒂卡尔 (Zhū dì kǎ ěr)

Judit 优蒂特 (Yōu dì tè)

Judite 尤蒂特 (Yóu dì tè)

Judith 朱迪思 (Zhū dí sī)

Judith 朱迪特 (Zhū dí tè)

Judy 朱蒂 (Zhū dì)

Judygaelle 橘蒂贾尔 (Jú dì Jiǎ ěr)

Jules 儒勒 (Rú lè)

Julia 朱丽娅 (Zhū lì yǎ)

Julià 优利恩 (Yōu lì ēn)

Júlia 优莉芽 (Yōu lì yá)

Julian 朱利安 (Zhū lì ān)

Juliana 朱利娅娜 (Zhū lì yà nà)

Juliane 朱利安 (Zhū lì ān)

Julianno 胡利亚诺 (Hú lì yà nuò)

Juliano 胡利亚诺 (Hú lì yà nuò)

Julie 朱丽 (Zhū lì)

Julien 茹里安 (Rú lǐ ān)

Julieta 胡列塔 (Hú liè tǎ)

Juliette 茱丽叶 (Zhū lí yè)

Juline 桔琳 (Jú lín)

Julio 胡里奥 (Hú lǐ ào)

June 朱恩 (Zhū ēn)

Junior 朱尼奥尔 (Zhū ní ào ěr)

Junior 莒尼奥尔 (Jǔ ní ào ěr)

Jupiter 朱庇特 (Zhū bì tè)

Juracira 朱拉希拉 (Zhū lā xī lā)

Jurgen 尤尔根 (Yóu ěr gēn)

Jürgen 尤尔艮 (Yóu ěr gěn)

Jussara 菊萨拉 (Jú sà lā)

Justin 桔斯汀 (Jú sī tīng)

Justin 贾斯汀 (Jiǎ sī tīng)

Justina 贾丝蒂娜 (Jiǎ sī dì nà)

Justine 贾斯汀 (Jiǎ sī tīng)

Justine 桔斯汀 (Jú sī tīng)

Justiniano 胡斯蒂尼亚诺 (Hú sī dì ní yà nuò)

Justinien 桔斯汀尼恩 (Jú sī tīng ní ēn)

Justino 胡斯蒂诺 (Hú sī dì nuò)

Justo 胡斯托 (Hú sī tuō)

Justyna 尤斯蒂娜 (Yóu sī dì nà)

Jutta 尤塔 (Yóu tǎ)

Juvencio 胡文西奥 (Hú wén xī ào)

Jym 吉姆 (Jí mǔ)

K

Kaden 卡登 (Kǎ dēng)

Kadir 卡蒂尔 (Kǎ dì ěr)

Kaeleen 凯林 (Kǎi lín)

Kaëly 卡尔利 (Kǎ ěr lì)

Kaena 卡伊娜 (Kǎ Yī nà)

Kahina 卡伊娜 (Kǎ Yī nà)

Kai 凯 (Kǎi)

Kaïs 卡伊斯 (Kǎ yī sī)

Kaissy 凯茜 (Kǎi xī)

Kaitlin 凯特琳 (Kǎi tè lín)

Kako 卡口 (Kǎ kǒu)

Kaleb 卡勒博 (Kǎ lè bó)

Kalena 卡利哪 (Kǎ lì nǎ)

Kaley 凯莉 (Kǎi lì)

Kalia 卡丽娅 (Kǎ lì yà)

Kallisté 卡丽丝特 (Kǎ lí sī té)

Kalzely 卡杰利 (Kǎ Jié lì)

Kamal 卡马尔 (Kǎ mǎ ěr)

Kamélia 卡梅莉娅 (Kǎ méi lì yà)

Kamil 卡米尔 (Kǎ mǐ ěr)

Kamil 卡米尔 (Kǎ mǐ ěr)

Kamila 卡米拉 (Kǎ mǐ lā)

Kamille 卡蜜 (Kǎ mì)

Kanis 卡尼斯 (Kǎ ní sī)

Kannen 卡能 (Kǎ néng)

Kanye 侃耶 (Kǎn yē)

Kaoutar 卡乌塔尔 (Kǎ wū tǎ ěr)

Kara 卡拉 (Kǎ lā)

Kareed 凯莉特 (Kǎi lì tè)

Karelle 卡雷乐 (Kǎ léi lè)

Karen 凯琳 (Kǎi lín)

Kari 佳丽 (Jiā lì)

Kariane 卡丽安 (Kǎ lì ān)

Karianne 卡丽安 (Kǎ lì ān)

Kariel 卡莉尔 (Kǎ lì ěr)

Karim 卡利姆 (Kǎ lì mǔ)

Karima 卡丽玛 (Kǎ lì mǎ)

Karina 卡莉娜 (Kǎ lì nà)

Karine 卡琳 (Kǎ lín)

Karis 卡莉丝 (Kǎ lì sī)

Karissa 卡莉萨 (Kǎ lì sà)

Karl 卡尔 (Kǎ ěr)

Karl-Heinz 卡尔埃恩兹 (Kǎ ěr Aī ēn zī)

Karla 卡拉 (Kǎ lā)

Karlane 卡尔兰 (Kǎ ěr lán)

Karlene 卡尔莲 (Kǎ ěr lián)

Karlla 卡尔拉 (Kǎ ěr lā)

Karo 卡罗 (Kǎ luó)

Karolann 卡罗兰 (Kǎ luó lán)

Karolanne 卡罗兰 (Kǎ luó lán)

Karolina 卡洛丽娜 (Kǎ luò lì nà)

Karsten 卡尔斯藤 (Kǎ ěr sī téng)

Karyn 卡琳 (Kǎ lín)

Kassandra 卡桑德拉 (Kǎ sāng dé lā)

Kata 卡塔 (Kǎ tǎ)

Katalina 卡塔丽娜 (Kǎ tǎ lì nà)

Katarin 卡塔琳 (Kǎ tǎ lín)

Katarina 卡塔丽娜 (Kǎ tǎ lì nà)

Katarzyna 卡塔热娜 (Kǎ tǎ rè nà)

Kate 凯特 (Kǎi té)

Katel 卡特 (Kǎ té)

Katell 卡特尔 (Kǎ tè ěr)

Katerine 卡特琳 (Kǎ tè lín)

Katherin 凯瑟琳 (Kǎi sè lín)

Katherine 凯瑟琳 (Kǎi sè lín)

Katheryne 凯瑟琳 (Kǎi sè lín)

Kathi 卡蒂 (Kǎ dì)

Kathleen 凯瑟琳 (Kǎi sè lín)

Kathrin 凯思琳 (Kǎi sī lín)

Kathy 凯西 (Kǎi xī)

Katia 卡提亚 (Kǎ tí yà)

Katie 凯蒂 (Kǎi dì)

Katisy 凯蒂西 (Kǎi dì xī)

Katiuska 卡铁丝卡 (Kǎ tiě sī Kǎ)

Katja 凯蒂娅 (Kǎi dì yà)

Katleen 凯瑟琳 (Kǎi sè lín)

Katrina 凯特琳娜 (Kǎi tè lín nà)

Katy 凯蒂 (Kǎi dì)

KaTy 卡蒂 (Kǎ dì)

Kavinhas 卡文纳斯 (Kǎ wén nà sī)

Kavish 卡维士 (Kǎ wéi shì)

Kay 凯 (Kǎi)

Kaya 卡娅 (Kǎ yà)

Kaye 凯耶 (Kǎi yē)

Kayla 凯拉 (Kǎi lā)

Kaylia 凯莉娅 (Kǎi lì yà)

Kayna 克娜 (Kè nà)

Kazimierz 卡热米埃 (Kǎ rè mǐ āi)

Kean 亲 (Qīn)

Keegan 凯甘 (Kǎi gān)

Keiko 凯蔻 (Kǎi kòu)

Keila 凯拉 (Kǎi lā)

Keiler 凯勒尔 (Kǎi lè ěr)

Keira 凯拉 (Kǎi lā)

Keith 凯斯 (Kǎi sī)

Kelian 克里安 (Kè lǐ ān)

Kellen 科伦 (Kē lún)

Kelliah 克丽娅 (Kè lì yà)

Kelly 凯莉 (Kǎi lì)

Kellya 凯黎娅 (Kǎi lí yà)

Kelsey 凯尔塞 (Kǎi ěr sāi)

Kelvyn 凯尔文 (Kǎi ěr wén)

Kely 凯莉 (Kǎi lì)

Kelyan 凯利安 (Kǎi lì ān)

Kelyne 科琳 (Kē lín)

Ken 肯 (Kěn)

Kénan 克南 (Kè nán)

Kendal 肯答尔 (Kěn dá ěr)

Kendra 肯特拉 (Kěn tè lā)

Kenita 肯妮塔 (Kěn nī tǎ)

Kenneth 肯尼斯 (Kěn ní sī)

Kenny 肯尼 (Kěn ní)

Kenoly 克诺里 (Kè nuò lǐ)

Kenth 肯思 (Kěn sī)

Kentin 昆汀 (Kūn tīng)

Keny 肯尼 (Kěn ní)

Kenza 肯扎 (Kěn zā)

Kenzi 肯吉 (Kěn jí)

Kenzo 肯佐 (Kěn zuǒ)

Kerri 凯瑞 (Kǎi ruì)

Kerry 凯瑞 (Kǎi ruì)

Kerry-Ann 凯莉安 (Kǎi lì ān)

Kerry-Anne 凯莉安 (Kǎi lì ān)

Kerstin 科尔斯汀 (Kē ěr sī tīng)

Késia 科西亚 (Kē xī yà)

Ketty 凯蒂 (Kǎi dì)

Kéven 凯文 (Kǎi wén)

Kevin 凯文 (Kǎi wén)

Kévin 凯文 (Kǎi wén)

Kévina 凯维娜 (Kǎi wéi nà)

Keylla 凯拉 (Kǎi lā)

Keziah 凯夏 (Kǎi xià)

Khabbeb 卡勒博 (Kǎ lè bó)

Khadija 卡蒂贾 (Kǎ dì jiǎ)

Khaled 哈雷德 (Hā léi dé)

Khansae 龛赛 (Kān sài)

Khelina 克丽娜 (Kè lí nà)

Khloé 科萝艾 (Kē Luó Aì)

Khoukha 古卡 (Gǔ Kǎ)

Khrystofer 克里斯多佛 (Kè lǐ sī duō Fó)

Kian 吉安 (Jí ān)

Kiandra 羌德莉娅 (Qiāng dé lì yà)

Kiara 恰拉 (Qià lā)

Kika 吉卡 (Jí Kǎ)

Kiko 奇科 (Qí kē)

Kilian 吉利安 (Jí lì ān)

Killian 吉利安 (Jí lì ān)

Killien 吉利恩 (Jí lì ēn)

Kilyann 吉利安 (Jí lì ān)

Kim 金 (Jīn)

Kimberley 金伯利 (Jīn bó lì)

Kimberly 金伯利 (Jīn bó lì)

Kina 琦娜 (Qí nà)

Kinga 金佳 (Jīn jiā)

Kira 琦拉 (Qí lā)

Kiran 凯兰 (Kǎi lán)

Kirschner 科尔士内 (Kē ěr shì nèi)

Kirstin 克里斯丁 (Kè lǐ sī dīng)

Kirsty 科斯蒂 (Kē sī dì)

Kitana 琦塔娜 (Qí tá nà)

Kiven 吉文 (Jí wén)

Kiwi 吉维 (Jí wéi)

Kleber 库莱贝 (Kù lái Bèi)

Klein 克莱恩 (Kè lái ēn)

Klervi 克莱尔维 (Kè lái ěr wéi)

Klivia 克莉维娅 (Kè lì wéi yà)

Kobe 科比 (Kē bǐ)

Kornelia 克内利亚 (Kè nèi lì yà)

Koura 枯哈 (Kū hā)

Krista 克莉斯塔 (Kè lì sī tǎ)

Kristal 科利斯塔 (Kē lì sī tǎ)

Kristen 克里斯坦 (Kè lǐ sī tǎn)

Kristi 克莉斯蒂 (Kè lì sī dì)

Kristian 克里斯典 (Kè lǐ sī diǎn)

Kristie 克莉斯蒂 (Kè lì sī dì)

Kristina 克里斯蒂娜 (Kè lǐ sī dí nà)

Kristine 克莉斯汀 (Kè lì sī tīng)

Kristy 克里斯蒂 (Kè lǐ sī dì)

Krystyna 克里斯蒂娜 (Kè lǐ sī dì nà)

Krzysztof 克什斯托弗 (Kè shí sī tuō fú)

Kurro 库罗 (Kù luó)

Kurt 库尔特 (Kù ěr té)

Kya 迦 (Jiā)

Kyara 基娅拉 (Jī yà lā)

Kylan 吉兰 (Jí lán)

Kyle 凯勒 (Kǎi lè)

Kylian 基利安 (Jī lì ān)

Kylie 琦丽 (Qí lì)

Kyllian 吉利安 (Jí lì ān)

L

Labie 拉比 (Lā bǐ)

Labin 拉宾 (Lā bīn)

Lachlan 拉赫兰 (Lā hè lán)

Ladislas 拉迪斯拉斯 (Lā dí sī lā sī)

Lærke 莱克 (Lái kè)

Laetitia 莱堤西亚 (Lái tí xī yǎ)

Laëtitia 莱提霞 (Lái tí xiá)

Lahcen 拉森 (Lā sēn)

Laia 莱芽 (Lái yá)

Laïd 拉伊德 (Lā yī dé)

Laïla 蕾拉 (Lěi lā)

Laila 莱拉 (Lái lā)

Laïs 拉伊丝 (Lā Yī sī)

Lais 莱斯 (Lái sī)

Laïsa 拉伊萨 (Lā Yī sà)

Laith 雷特 (Léi tè)

Lali 拉力 (Lā lì)

Lalie 拉丽 (Lā lí)

Laly 拉丽 (Lā lì)

Lambert 朗贝尔 (Lǎng bèi er)

Lamia 拉弥亚 (Lā mí yà)

Lana 拉娜 (Lā nà)

Lana 拉娜 (Lā nà)

Lance 兰斯 (Lán sī)

Lancelot 郎斯洛 (Láng sī luò)

Landry 郎德里 (Láng dé lǐ)

Lange 朗日 (Lǎng rì)

Lanna 兰娜 (Lán nà)

Laoise 劳伊斯 (Láo Yī sī)

Laora 劳拉 (Láo lā)

Laouni 拉乌尼 (Lā Wū ní)

Lara 拉哈 (Lā hā)

Lara 劳拉 (Láo lā)

Larissa 拉莉萨 (Lā lì sà)

Lars 拉尔斯 (Lā ěr sī)

Laura 劳拉 (Láo lā)

Lauralee 劳拉蕾 (Láo lā lěi)

Lauralie 劳拉莉 (Láo lā lì)

Lauraly 劳拉莉 (Láo lā lì)

Lauranne 罗兰 (Luō lán)

Laure 罗尔 (Luó ěr)

Laure 劳荷 (Láo hé)

Laureen 劳琳 (Láo lín)

Laurélie 劳荷莉 (Láo hé lì)

Laureline 劳荷琳 (Láo hé lín)

Lauren 劳伦 (Láo lún)

Lauréna 罗蕾娜 (Luó lěi nà)

Laurèna 罗蕾娜 (Luó lěi nà)

Laurence 洛杭丝 (Luò háng sī)

Laurence 劳伦斯 (Láo lún sī)

Laurene 劳伦 (Láo lún)

Laurène 落莲 (Luò lián)

Laurent 洛杭 (Luò háng)

Laurentia 劳伦茜娅 (Láo lún xī yà)

Laurett e 罗蕾特 (Luó lěi tè)

Laurette 罗蕾特 (Luó lěi tè)

Lauriane 劳丽安 (Láo lì ān)

Laurianne 劳丽安 (Láo lì ān)

Laurie 萝莉 (Luó lì)

Laurier 洛里哀 (Luò lǐ āi)

Laurina 劳莉娜 (Láo lì nà)

Laurine 劳琳 (Láo lín)

Lauro 劳罗 (Láo luó)

Laury 萝莉 (Luó lì)

Laurylenn 萝莉琳 (Luó lì lín)

Lautaro 劳塔罗 (Láo tǎ luó)

Lauvinie 罗维妮 (Luó wéi nī)

Lawrence 劳伦斯 (Láo lún sī)

Layla 蕾拉 (Lěi lā)

Laysi 莱茜 (Lái xī)

Lazara 拉萨拉 (Lā sà lā)

Lazare 拉扎尔 (Lā zhā er)

Lazaro 拉萨罗 (Lā sà luó)

Léa 利娅 (Lì yǎ)

Leah 蕾雅 (Lěi Yǎ)

Léana 蕾安娜 (Lěi ān nà)

Leandra 莱昂德拉 (Lái áng dé lā)

Léandre 蕾昂达 (Lěi áng dá)

Leandro 莱昂德罗 (Lái áng dē luō)

Léane 蕾安 (Lěi ān)

Lech 雷尔 (Léi ěr)

Leevan 莉凡 (Lì fán)

Leïa 蕾娅 (Lěi yà)

Leidimar 雷蒂玛尔 (Léi dì Mǎ ěr)

Leidy 蕾蒂 (Lěi dì)

Leïla 蕾拉 (Lěi lā)

Leilani 蕾拉妮 (Lěi lā nī)

Leilany 蕾拉妮 (Lěi lā nī)

Leire 莱乐 (Lái lè)

Leiya 蕾娅 (Lěi yà)

Leland 雷郎 (Léi Láng)

Lélya 蕾莉娅 (Lěi lì yà)

Lemuel 勒姆艾 (Lè mǔ Aì)

Lena 莉娜 (Lì nà)

Léna 蕾娜 (Lěi nà)

Lénaïg 蕾娜伊克 (Lěi nà Yī kè)

Lenin 列宁 (Liè níng)

Lenine 雷宁 (Léi nín)

Lenisa 蕾妮萨 (Lěi nī sà)

Lennart 雷纳尔特 (Léi nà ěr tè)

Lenno 雷诺 (Léi nuò)

Lenny 蓝尼 (Lán ní)

Lenon 雷弄 (Léi nòng)

L

Lény 雷尼 (Léi ní)

Léo 雷欧 (Léi ōu)

Leocádia 蕾奥卡蒂娅 (Lěi ào kǎ dì yà)

Léon 莱昂 (Lái áng)

Leon 莱昂 (Lái áng)

Leona 莉安娜 (Lì ān nà)

Léonard 雷奥纳尔 (Léi ào nà ěr)

Leonardo 莱昂纳多 (Lái áng nà duō)

Léone 蕾安 (Lěi ān)

Leonel 莱奥耐 (Lái ào nài)

Leonie 蕾奥妮 (Lěi ào nī)

Léonie 蕾奥妮 (Lěi ào nī)

Leonor 莱昂诺尔 (Lái áng nuò r)

Léonore 莱奥诺 (Lái ào nuò)

Léopold 利奥波德 (Lì ào bō dé)

Leopold 利奥波德 (Lì ào bō dé)

Leopoldo 莱奥波尔多 (Lái ào bō rduō)

Leroy 勒沃 (Lè wò)

Léry 雷利 (Léi lì)

Lesley 莱丝莉 (Lái sī lì)

Leslie 莱丝莉 (Lái sī lì)

Lesly 莱丝莉 (Lái sī lì)

Leticia 莱蒂西亚 (Lái dì xī yà)

Letitia 蕾蒂夏 (Lěi dì xià)

Lexy 雷克西 (Léi kè xī)

Léya 蕾亚 (Lěi yà)

Leyla 蕾拉 (Lěi lā)

Leyre 莱乐 (Lái lè)

Liam 利亚姆 (Lì yà mǔ)

Lian 莱恩 (Lái ēn)

Liana 莱娅娜 (Lái yà nà)

Liane 丽安 (Lì ān)

Liann 莱安 (Lái ān)

Liantsoa 踉笮阿 (Liàng zé Ā)

Libardo 利巴尔多 (Lì bā ěr duō)

Libby 莉碧 (Lì bì)

liberdade 自由 (Zì Yóu)

Libertad 丽波尔达 (Lì bō rdá)

Libertário 李贝塔柳 (Lǐ Bèi tǎ liǔ)

Licas 利卡斯 (Lì Kǎ sī)

Licinia 丽茜妮娅 (Lì xī nī yà)

Lida 丽达 (Lì dá)

Lidia 莉迪娅 (Lì dí yà)

Lídia 莉蒂娅 (Lì dì yà)

Lidiana 莉迪亚纳 (Lì dí yà nà)

Liduvina 利杜维纳 (Lì dù wéi nà)

Liena 列娜 (Liè nà)

Liette 埃特 (Aī tè)

Lieza 丽萨 (Lì sà)

Lígia 莉嘉 (Lì jiā)

Lila 莉拉 (Lì lā)

Lilas 莉拉 (Lì lā)

Lili 丽丽 (Lì lì)

Lília 李丽娅 (Lǐ lì yà)

Lilian 利利昂 (Lì lì áng)

Lílian 莉莉安 (Lì lì ān)

Liliana 莉莉亚娜 (Lì lì yà nà)

Liliane 莉莉安 (Lì lì ān)

Lilianne 莉莉安 (Lì lì ān)

Lilith 莉莉丝 (Lì lì sī)

Lillian 利利安 (Lì lì ān)

Lilly 莉莉 (Lì lì)

Lilou 郦露 (Lì lù)

Lily 莉莉 (Lì lì)

Lily-Fleur 丽丽弗勒 (Lì lì Fú lè)

Lily-Rose 莉莉罗斯 (Lì lì luó sī)

Lina 莉娜 (Lì nà)

Lincoln 林垦 (Lín kěn)

Linda 琳达 (Lín dá)

Lindia 琳蒂娅 (Lín dì yà)

Lindsay 林赛 (Lín sài)

Line 琳 (Lín)

Linh 琳 (Lín)

Linn 琳 (Lín)

Linnea 莉内娅 (Lì nèi yà)

Lino 利诺 (Lì nuò)

Linton 林顿 (Lín dùn)

Lionel 利奥内尔 (Lì ào nèi er)

Liroye 利罗依 (Lì luó yī)

Lisa 丽莎 (Lì shā)

Lisandru 利桑德鲁 (Lì sāng dé lǔ)

Lisane 莉茜安 (Lì xī ān)

Lisange 丽桑日 (Lí sāng rì)

Lise 丽丝 (Lí sī)

Liséa 丽赛亚 (Lì sài yà)

Lisette 丽塞特 (Lì Sāi tè)

Lison 莉宋 (Lì sòng)

Livia 利维亚 (Lì wéi yà)

Liwann 利万 (Lì wàn)

Liya 丽雅 (Lì yǎ)

Liz 丽丝 (Lì sī)

Lizbeth 李斯贝特 (Lǐ sī Bèi tè)

Lizeth 李赛特 (Lǐ sài tè)

Lleó 雷昂 (Léi áng)

Llorenç 罗雷 (Luó léi)

Llorenç 劳朗斯 (Láo lǎng sī)

Lloyd 罗伊德 (Luó Yī dé)

Lluç 鲁斯 (Lǔ sī)

Llúcia 露茜芽 (Lù xī yá)

Lluis 乌伊斯 (Wū Yī sī)

Lluis 路易斯 (Lù yì sī)

Lluisa 露易萨 (Lù yì sà)

Llura 露拉 (Lù lā)

Loan 罗安 (Luó ān)

Loana 罗安娜 (Luō ān nà)

Loane 罗安 (Luó ān)

Loanne 劳安 (Láo ān)

Loeva 罗伊娃 (Luó Yī wá)

Logan 露甘 (Lòu gān)

Loghan 露甘 (Lòu gān)

Lohane 罗安 (Luó ān)

Lohann 罗安 (Luó ān)

Lohith 罗伊斯 (Luó Yī sī)

Loïc 罗伊克 (Luō yī kè)

Loïca 罗伊卡 (Luó yī kǎ)

Loick 罗伊克 (Luō yī kè)

Loida 洛伊达 (Luò yī dá)

Loïs 罗伊丝 (Luō yī sī)

Lola 罗拉 (Luō lā)

Lolita 洛丽塔 (Luò lí tǎ)

Lolly 洛丽 (Luò lì)

Lorea 罗蕾娅 (Luó lěi yà)

Loredana 萝蕾丹娜 (Luó lěi dān nà)

Lorelei 罗勒莱 (Luó lè lái)

Loreley 洛乐雷 (Luò lè léi)

Lorena 洛雷纳 (Luò léi nà)

Lorène 劳伦 (Láo lún)

Lorene 劳伦 (Láo lún)

Lorenz 罗兰兹 (Luó lán zī)

Lorenzo 劳伦佐 (Láo lún zuǒ)

Loreto 洛雷托 (Luò léi tuō)

Lorette 罗瑞德 (Luó ruì dé)

Lorette 劳蕾特 (Láo lěi tè)

Lorian 劳里昂 (Láo lǐ áng)

Loriane 劳丽安 (Láo lí ān)

Lorianne 劳丽安 (Láo lí ān)

Lorie 劳丽 (Láo lí)

Lorik 罗里克 (Luó lǐ kè)

Lorin 罗林 (Luó lín)

Lorine 罗琳 (Luó lín)

Loris 罗利斯 (Luó lì sī)

Lorna 罗尔哪 (Luó ěr nǎ)

Lorraine 劳蕾娜 (Láo lěi nà)

Lorriane 劳丽安 (Láo lí ān)

Loryce 劳丽丝 (Láo lì sī)

Loryn 罗琳 (Luó lín)

Lotfi 罗德费 (Luó dé Fèi)

Lothaire 罗泰荷 (Luó tài hé)

Lou 璐 (Lù)

Louane 路安 (Lù ān)

Louella 璐尔拉 (Lù ěr lā)

Louie 路易 (Lù yì)

Louis 路易 (Lù yì)

Louis-Philippe 路易·菲力浦 (Lù yì fēi lì pǔ)

Louisa 路易莎 (Lù yì shā)

Louise 路易丝 (Lù yì sī)

Louisette 路易丝特 (Lù yì sī tè)

Louisi 露伊茜 (Lù Yī xī)

Louka 卢卡 (Lú kǎ)

Louloua 露露阿 (Lù lù ā)

Louna 露娜 (Lù nà)

Louniz 卢尼斯 (Lú ní sī)

Loup 卢 (Lú)

Lourdes 洛德斯 (Luò dé sī)

Lourenço 劳伦西奥 (Láo lún loxī ào)

Louwana 露瓦哪 (Lù wǎ nǎ)

Lowen 罗文 (Luó wén)

Lowri 萝莉 (Luó lì)

Loyce 罗伊丝 (Luó yī sī)

Lu Mei 鲁梅 (Lǔ Méi)

Lua 露娃 (Lù wá)

Luan 露安 (Lù ān)

Luana 露娜 (Lù nà)

Luandreo 鸾德雷奥 (Luán dé léi ào)

Luanie 露安妮 (Lù ān nī)

Luanna 露安娜 (Lù ān nà)

Luara 露阿拉 (Lù Ā lā)

Luba 露巴 (Lù Bā)

Lubin 吕彬 (Lǚ bīn)

Luc 吕克 (Lǚ kè)

Luca 卢卡 (Lú kǎ)

Lucas 卢卡 (Lú kǎ)

Lucas 卢卡斯 (Lú kǎ sī)

Luce 吕丝 (Lǚ sī)

Lucelia 露瑟莉娅 (Lù sè lì yà)

Lucero 卢瑟罗 (Lú sè luó)

Lucette 吕塞特 (Lǚ sāi tè)

Luci 卢西 (Lú xī)

Lucia 露茜娅 (Lù xī yà)

Lúcia 露茜娅 (Lù xī yà)

Luciana 卢西亚娜 (Lú xī yà nà)

Luciane 露西安 (Lù xī ān)

Luciano 卢西亚诺 (Lú xī yà nuò)

Lucie 露西 (Lù xī)

Lucien 吕西安 (Lǚ xī ān)

Luciene 露贤 (Lù xián)

Lucienne 露茜恩 (Lù xī ēn)

Lucila 卢西拉 (Lú xī lā)

Lucile 露西儿 (Lù xī er)

Lucília 露茜丽娅 (Lù xī lì yà)

Lucille 露西儿 (Lù xī ér)

Lucinda 卢新达 (Lú Xīn dá)

Lucine 吕芯 (Lǚ xīn)

Lúcio 卢西奥 (Lú xī ào)

Luckas 卢卡斯 (Lú kǎ sī)

Lucrèce 吕克蕾丝 (Lǚ kè lěi sī)

Lucrecia 琉璃希娅 (Liú lí xī yà)

Lucy 露西 (Lù xī)

Ludger 鲁德戈 (Lǔ dé gē)

Ludim 陆丁 (Lù dīng)

Ludivine 吕蒂文 (Lǚ dì wén)

Ludmila 卢德米拉 (Lú dé mǐ lā)

Ludmillia 露特米娅 (Lù tè mǐ yà)

Ludovic 吕多维克 (Lǚ duō wéi kè)

Ludwig 路德维希 (Lù dé wéi xī)

Ludwina 吕德威娜 (Lǚ dé Wēi nà)

Ludwing 陆德温 (Lù dé wēn)

Luella 露尔拉 (Lù ěr lā)

Luigi 路易吉 (Lù yì jí)

Luis 路易斯 (Lù yì sī)

Luisa 路易莎 (Lù yì shā)

Luisja 路易夏 (Lù yì xià)

Luiz 路易斯 (Lù yì sī)

Luka 卢卡 (Lú kǎ)

Łukasz 吴卡什 (Wǔ kǎ shí)

Luke 卢克 (Lú kè)

Lula 露拉 (Lù lā)

Lulia 露莉娅 (Lù lì yà)

Luna 璐娜 (Lù nà)

Luna 璐娜 (Lù nà)

Lurdes 露尔黛丝 (Lù ěr dài sī)

Luz 卢斯 (Lú sī)

Luzia 露茜娅 (Lù xī yà)

Luzie 露谢 (Lù Xiè)

Ly 莉 (Lì)

Lydia 莉蒂娅 (Lì dì yà)

Lydie 莉蒂 (Lì dì)

Lyes 埃斯 (Aī sī)

Lygia 莉吉娅 (Lì jí yà)

Lyla 莉拉 (Lì lā)

L

Lylie 莉莉 (Lì lì)

Lylo 利鲁 (Lì lǔ)

Lylou 莉露 (Lì Lù)

Lynda 琳达 (Lín dá)

Lyne 琳 (Lín)

Lynette 丽奈特 (Lì nài té)

Lynn 琳 (Lín)

Lynne 琳 (Lín)

Lys 莉丝 (Lì sī)

Lysa 丽莎 (Lì shā)

Lysane 莉叁 (Lì sān)

Lysange 丽桑日 (Lí sāng rì)

Lysann 丽珊 (Lì shān)

Lyséa 莉瑟阿 (Lì sè ā)

Lysiane 莉西安 (Lì xī ān)

Lysianne 莉西安 (Lì xī ān)

M

Maaike 玛艾克 (Mǎ ài kè)

Mabel 玛贝 (Mǎ Bèi)

Mabety 玛贝蒂 (Mǎ Bèi dì)

Macarena 马卡乐娜 (Mǎ kǎ lè nà)

Macario 马卡利奥 (Mǎ kǎ lì ào)

Macedo 马塞多 (Mǎ Sāi duō)

Macha 玛莎 (Mǎ shā)

Macha 玛莎 (Mǎ shā)

Maciej 马切 (Mǎ qiē)

Maciel 马希尔 (Mǎ xī ěr)

Madalena 玛达蕾娜 (Mǎ dá lěi nà)

Maddison 马蒂森 (Mǎ dì sēn)

Maddy 玛迪 (Mǎ dí)

Madeleine 玛德琳 (Mǎ dé lín)

Madeline 玛德琳 (Mǎ dé lín)

Madinina 玛蒂妮娜 (Mǎ dì nī nà)

Madison 麦迪逊 (Mài dí xùn)

Madisson 玛迪笋 (Mǎ dí sǔn)

madisson 马迪松 (Mǎ dí sōng)

Madly 玛德丽 (Mǎ dé lì)

Mae 梅 (Méi)

Maël 马尔 (Mǎ ěr)

Maëlann 玛伊兰 (Mǎ yī lán)

Maelia 玛艾娅 (Mǎ ài yà)

Maëline 玛艾琳 (Mǎ ài lín)

Maëlla 玛艾拉 (Mǎ ài lā)

Maëlle 玛艾尔 (Mǎ ài ěr)

Maëly 玛艾丽 (Mǎ ài lí)

Maëlys 玛艾丽丝 (Mǎ ài lí sī)

Maëlyss 玛艾丽丝 (Mǎ ài lí sī)

Maena 玛艾娜 (Mǎ ài nà)

Maéna 玛艾娜 (Mǎ ài nà)

Maeva 玛伊瓦 (Mǎ yī wǎ)

Maeve 玛伊芙 (Mǎ yī fú)

Mafalda 玛法尔达 (Mǎ fǎ ěr dá)

Magali 麦格丽 (Mài gé lí)

Magalie 麦格丽 (Mài gé lì)

Magaly 麦格丽 (Mài gé lí)

Magatte 马卡特 (Mǎ kǎ tè)

Magdalena 玛格达雷娜 (Mǎ gé dá léi nà)

Magdalena 玛格达蕾娜 (Mǎ gé dá lěi nà)

Magdalène 玛格达雷恩 (Mǎ gé dá léi ēn)

Magella 玛捷拉 (Mǎ jí lā)

Maggy 玛吉 (Mǎ jí)

Magnolia 木兰 (Mù lán)

Magnus 马格努斯 (Mǎ gé nǔ sī)

Maguelone 玛克愣 (Mǎ kè lèng)

Maguy 玛吉 (Mǎ jí)

Maha 马阿 (Mǎ ā)

Mahé 玛艾 (Mǎ Aì)

Mahée 玛艾 (Mǎ Aì)

Mahélie 玛艾莉 (Mǎ ài lì)

Mahfooz 马夫斯 (Mǎ fū sī)

Mahyna 玛依娜 (Mǎ yī nà)

Maï 麦 (Mài)

Maia 玛雅 (Mǎ yǎ)

Maiara 玛娅拉 (Mǎ yà lā)

Maik 麦克 (Mài kè)

Maïka 玛伊卡 (Mǎ Yī Kǎ)

Maike 麦克 (Mài kè)

Maïlis 麦丽斯 (Mài lí sī)

Maïly 玛伊莉 (Mǎ yī lì)

Maïlys 玛伊丽丝 (Mǎ yī lì sī)

Maïna 玛依娜 (Mǎ yī nà)

Maireni 麦蕾妮 (Mài lěi nī)

Maitane 麦达内 (Mài dá nèi)

Maïté 玛伊泰 (Mǎ yī tài)

Maiwen 玛伊雯 (Mǎ yī wén)

Maïwenn 玛伊雯 (Mǎ yī wén)

Majid 马吉德 (Mǎ jí dé)

Makkoo 马库 (Mǎ Kù)

Makoto 马科特 (Mǎ Kē tè)

Malak 马拉克 (Mǎ lā kè)

Malaury 玛罗丽 (Mǎ luó lì)

Malcolm 马尔科姆 (Mǎ ěr kē mǔ)

Malek 马莱克 (Mǎ lái kè)

Malena 玛蕾娜 (Mǎ lěi nà)

Małgorzata 毛戈雅塔 (Máo gē yǎ tǎ)

Malha 玛尔哈 (Mǎ ěr Hā)

Malia 玛丽亚 (Mǎ lì yà)

Malik 马里克 (Mǎ lǐ kè)

Malika 玛丽卡 (Mǎ lí kǎ)

Mallaury 玛劳丽 (Mǎ Láo lì)

Mallorie 玛罗丽 (Mǎ luó lì)

Mallory 玛罗丽 (Mǎ luó lì)

Malo 马罗 (Mǎ luó)

Malorie 玛罗丽 (Mǎ luó lì)

Malory 玛罗丽 (Mǎ luó lì)

Malou 玛璐 (Mǎ Lù)

Malvina 玛尔维娜 (Mǎ ěr wéi nà)

Maly 玛丽 (Mǎ lì)

Malysia 玛丽茜亚 (Mǎ lì xī yà)

Mamadou 马马杜 (Mǎ mǎ dù)

Mana 玛娜 (Mǎ nà)

Manaele 玛娜艾尔 (Mǎ nà Aì ěr)

Manaf 马纳夫 (Mǎ nà fū)

Mandy 曼蒂 (Màn dì)

Manel 马内 (Mǎ nèi)

Manfred 曼弗雷德 (Màn Fú léi dé)

Manhattan 马纳丹 (Mǎ nà Dān)

Mani 玛妮 (Mǎ nī)

Manoel 马诺埃 (Mǎ nuò āi)

Manolo 马诺罗 (Mǎ nuò luó)

Manon 玛侬 (Mà nóng)

Manouk 玛努克 (Mǎ nǔ kè)

Manu 马努 (Mǎ nǔ)

Manuel 曼努埃尔 (Màn nǔ āi ěr)

Manuela 玛努薇拉 (Mǎ nǔ wēi lā)

Manuela 玛努薇拉 (Mǎ nǔ wēi lā)

Maoline 猫琳 (Māo lín)

Mar 马尔 (Mǎ r)

Mara 玛拉 (Mǎ lā)

Marc 马克 (Mǎ kè)

Marc-Antoine 马尔康托万 (Mǎ ěr kāng tuō wàn)

Marc-Olivier 马克·奥利维耶 (Mǎ kè ào lì wéi yē)

Marçal 马尔沙 (Mǎ ěr Shā)

Marceau 马尔索 (Mǎ ěr suǒ)

Marcel 马塞尔 (Mǎ sāi er)

Marcela 马塞拉 (Mǎ sāi lā)

Marceline 玛尔瑟琳 (Mǎ ěr sè lín)

Marcelino 马尔塞利诺 (Mǎ ěr sāi lì nuò)

Marcella 玛尔瑟拉 (Mǎ ěr sè lā)

Marcelle 玛莎尔 (Mǎ shā er)

Marcelo 马塞洛 (Mǎ sāi luò)

Márcia 玛茜娅 (Mǎ xī yà)

Marcia 马尔西亚 (Mǎ ěr xī yà)

Marcie 玛茜 (Mǎ xī)

Marcilene 玛茜莲 (Mǎ xī lián)

Marcin 马尔亲 (Mǎ ěr qīn)

Márcio 马尔希奥 (Mǎ ěr xī ào)

Marcio 马尔西欧 (Mǎ ěr xī Oū)

Marco 马尔寇 (Mǎ ěr kòu)

Marconi 马尔科尼 (Mǎ ěr Kē ní)

Marcos 马科斯 (Mǎ kē sī)

Marcus 马尔库斯 (Mǎ ěr kù sī)

Mareike 马海克 (Mǎ Hǎi kè)

Marek 马雷克 (Mǎ léi kè)

Marella 玛蕾拉 (Mǎ lěi lā)

Margaret 玛格丽特 (Mǎ gé lí té)

Margareth 玛格蕾斯 (Mǎ gé lèi sī)

Margareth 玛格蕾特 (Mǎ gé lèi té)

Margarida 玛嘉莉达 (Mǎ jiā lì dá)

Margarita 马格利塔 (Mǎ gé lì tǎ)

Margaux 玛歌 (Mǎ gē)

M

Marjana 玛尔佳娜 (Mǎ ěr jiā nà)

Marjolaine 玛乔莲 (Mǎ qiáo lián)

Marjorie 玛乔丽 (Mǎ qiáo lì)

Mark 马克 (Mǎ kè)

Marko 马尔克 (Mǎ ěr kè)

Markus 马尔酷斯 (Mǎ ěr kù sī)

Marleide 玛尔蕾德 (Mǎ ěr lěi dé)

Marlen 马莱因 (Mǎ lái yīn)

Marlène 玛琳 (Mǎ lín)

Marlene 玛琳 (Mǎ lín)

Marline 玛尔琳 (Mǎ ěr lín)

Marloes 马尔露斯 (Mǎ ěr Lù sī)

Marlon 马愣 (Mǎ lèng)

Marluce 马尔鲁斯 (Mǎ ěr lǔ sī)

Marly 玛尔丽 (Mǎ ěr lì)

Marose 玛罗丝 (Mǎ luó sī)

Marshall 马歇尔 (Mǎ xiē ěr)

Marta 玛尔塔 (Mǎ ěr tǎ)

Marta 玛尔塔 (Mǎ ěr tǎ)

Martha 玛莎 (Mǎ shā)

Martha 玛尔塔 (Mǎ ěr tǎ)

Martí 马尔丁 (Mǎ ěr dīng)

Martial 马尔西亚 (Mǎ ěr xī yà)

Martin 马丁 (Mǎ dīng)

Martina 马蒂纳 (Mǎ dì nà)

Martine 玛婷 (Mǎ tíng)

Martinez 马丁内兹 (Mǎ dīng nèi zī)

Martinho 马尔提诺 (Mǎ ěr tí nuò)

Marussia 玛湖茜娅 (Mǎ hú xī yà)

Marvin 马文 (Mǎ wén)

Marwan 马尔万 (Mǎ ěr wàn)

Mary 玛丽 (Mǎ lì)

Mary-Lou 玛丽·璐 (Mǎ lí lù)

Maryam 玛尔耶姆 (Mǎ ěr yē mǔ)

Maryane 玛丽安 (Mǎ lì ān)

Maryanne 玛丽安 (Mǎ lì ān)

Maryeve 玛丽伊夫 (Mǎ lì Yī fū)

Marylène 玛丽蕾娜 (Mǎ lì lěi nà)

Marylia 玛丽丽娅 (Mǎ lì lì yà)

Marylin 玛丽琳 (Mǎ lì lín)

Marylise 玛丽丽丝 (Mǎ lí lí sī)

Marylka 玛丽尔卡 (Mǎ lì ěr Kǎ)

Marynes 玛丽内斯 (Mǎ lì nèi sī)

Maryse 玛丽丝 (Mǎ lí sī)

Maryse 马瑞赛 (Mǎ ruì sài)

Maryvonne 玛丽冯 (Mǎ lì féng)

Matéa 玛特阿 (Mǎ tè Ā)

Matéo 马特欧 (Mǎ tè ōu)

Mateu 马泰奥 (Mǎ Tài ào)

Mateus 马泰乌斯 (Mǎ tài wū sī)

Matheo 马泰奥 (Mǎ Tài ào)

Matheus 马泰乌斯 (Mǎ Tài Wū sī)

Mathias 马提亚斯 (Mǎ tí yǎ sī)

Mathieu 马修 (Mǎ xiū)

Mathieu 玛蒂厄 (Mǎ dì è)

Mathiew 马修 (Mǎ xiū)

Mathilda 玛蒂尔达 (Mǎ dì ěr dá)

Mathilde 玛蒂尔德 (Mǎ dì ěr dé)

Mathis 玛希斯 (Mǎ xī sī)

Mathis 马蒂斯 (Mǎ dì sī)

Mathy 马蒂 (Mǎ dì)

Matias 马蒂亚斯 (Mǎ dì yà sī)

Matilde 马蒂尔德 (Mǎ dì rdé)

Matisse 马蒂斯 (Mǎ dì sī)

Matrika 玛特丽卡 (Mǎ té lí kǎ)

Matt 马特 (Mǎ té)

Matteo 马特奥 (Mǎ tè ào)

Mattéo 马特奥 (Mǎ tè ào)

Mattheo 马特奥 (Mǎ tè ào)

Matthew 马修 (Mǎ xiū)

Matthias 马提亚斯 (Mǎ tí yà sī)

Matthieu 玛蒂厄 (Mǎ dì è)

Mattis 马蒂斯 (Mǎ dì sī)

Matty 马迪 (Má dí)

Maud 茉德 (Mò dé)

Maude 茉德 (Mò dé)

Maura 毛拉 (Máo lā)

Maurad 莫哈德 (Mò hā dé)

Maurane 茉兰 (Mò lán)

Mauranne 莫尔安 (Mò ěr ān)

Maureen 穆琳 (Mù lín)

Maurice 莫利斯 (Mò lì sī)

Mauricette 莫里赛特 (Mò lǐ sài té)

Maurici 茂利西 (Mào lì xī)

Mauricio 毛里西噢 (Máo lǐ xī ō)

Maurine 莫琳 (Mò lín)

Maurizio 毛里齐奥 (Máo lǐ qí ào)

Mauro 茂罗 (Mào luó)

Maverick 马维利科 (Mǎ wéi lì Kē)

Max 马克斯 (Mǎ kè sī)

Maxance 马克桑斯 (Mǎ kè sāng sī)

Maxence 马克桑斯 (Mǎ kè sāng sī)

Maxi 马克西 (Mǎ kè xī)

Maxim 马克辛 (Mǎ kè xīn)

Maxima 马克西马 (Mǎ kè xī mǎ)

Maxime 马克西姆 (Mǎ kè xī mǔ)

Maximiano 马克西米阿诺 (Mǎ kè xī mǐ ā nuò)

Maximilian 马克西迷恋 (Mǎ kè xī mí liàn)

Maximiliano 马西米利亚诺 (Mǎ xī mǐ lì yà nuò)

Maximilien 马克西米利恩 (Mǎ kè xī mǐ lì ēn)

Maximilyam 马克西米利阿姆 (Mǎ kè xī mǐ lì Ā mǔ)

Maximino 马克西莫 (Mǎ kè xī mò)

Maximus 马克思姆斯 (Mǎ kè sī mǔ sī)

Maxine 玛可欣 (Mǎ kě xīn)

Maxwell 麦克斯韦 (Mài kè sī wéi)

May 梅 (Méi)

Maya 玛雅 (Mǎ yǎ)

Mayana 玛娅娜 (Mǎ yà nà)

Mayara 玛雅拉 (Mǎ Yǎ lā)

Maybell 麦贝尔 (Mài Bèi ěr)

Mayel 马耶尔 (Mǎ yē ěr)

Mayer 马亚尔 (Mǎ yà ěr)

Mayleen 梅琳 (Méi lín)

Maylene 梅莲 (Méi lián)

Maylène 玛伊莲 (Mǎ Yī lián)

Mayliss 玛伊莉丝 (Mǎ yī lì sī)

Maÿliss 玛伊丽丝 (Mǎ Yī lì sī)

Mayra 迈拉 (Mài lā)

Mayre 麦勒 (Mài lè)

Mayte 玛伊泰 (Mǎ yī tài)

Mazarine 玛莎琳 (Mǎ shā lín)

Mazen 马森 (Mǎ sēn)

Meaghan 米甘 (Mǐ gān)

Mechthild 梅尔提德 (Méi ěr tí dé)

Meda 梅达 (Méi dá)

Médéric 梅代里克 (Méi dài lǐ kè)

Meg 梅格 (Méi gé)

Mégane 梅甘 (Méi gān)

Meggie 梅吉 (Méi Jí)

Méghane 梅甘 (Méi gān)

Mehane 梅安 (Méi ān)

Mehdi 梅迪 (Méi dí)

Mehmet 莫梅特 (Mò méi tè)

Meik 麦克 (Mài kè)

Meilin 梅林 (Méi lín)

Meire 梅尔 (Méi ěr)

Méjane 梅冄 (Méi rǎn)

Mejra 梅日拉 (Méi rì lā)

Mekky 梅吉 (Méi Jí)

Mel 梅尔 (Méi ěr)

Mélaine 梅莲 (Méi lián)

Mélanie 梅兰妮 (Méi lán ní)

Melany 梅兰妮 (Méi lán ní)

Mélany 梅兰妮 (Méi lán nī)

Melba 梅尔巴 (Méi ěr bā)

Melchior 梅尔邱 (Méi ěr qiū)

Mélia 梅丽娅 (Méi lí yà)

Melia 美莉芽 (Měi lì yá)

Méliane 梅莉安 (Méi lì ān)

Mélina 梅莉娜 (Méi lì nà)

Melina 梅丽娜 (Méi lì nà)

Melinda 美莲达 (Měi lián dá)

Mélinda 梅林达 (Méi lín dá)

Méline 梅琳 (Méi lín)

Melissa 梅莉莎 (Méi lì shā)

Mélissandre 梅莉山大 (Méi lì shān dà)

Meliza 梅丽萨 (Méi lì sà)

Mellar 美拉尔 (Měi lā ěr)

Mellie 美丽 (Měi lì)

Mélodie 梅洛迪 (Méi luò dí)

Melody 梅洛迪 (Méi luò dí)

Meltem 梅特恩 (Méi tè ēn)

Melvin 梅尔文 (Méi ěr wén)

Melvyn 梅尔文 (Méi ěr wén)

Mélys 梅莉丝 (Méi lì sī)

Melyssa 梅莉莎 (Méi lì shā)

Mencià 门霞 (Mén xiá)

Mengual 门古瓦尔 (Mén gǔ wǎ ěr)

Merça 梅尔萨 (Méi ěr sà)

Mercè 梅尔塞 (Méi rsāi)

Mercè 麦萨 (Mài sà)

Mercedes 梅塞德斯 (Méi sāi dé sī)

Merche 梅尔赤 (Méi ěr chì)

Meri 梅丽 (Méi lì)

Meritxell 梅莉赤尔 (Méi lì chì èr)

Merouane 梅鲁安 (Méi lǔ ān)

Merry-Anne 梅丽安 (Méi lì ān)

Merwan 梅尔万 (Méi ěr wàn)

Meryem 梅尔耶姆 (Méi ěr yē mǔ)

Méryl 梅丽尔 (Méi lì ěr)

Meryl 梅丽尔 (Méi lì ěr)

Messaline 梅萨琳 (Méi sà lín)

Messias 梅西亚 (Méi xī yà)

Messon 麦森 (Mài sēn)

Mesut 梅苏特 (Méi sū tè)

Metehan 梅代安 (Méi dài ān)

Meven 梅文 (Méi wén)

Mey 梅 (Méi)

Meyer 梅耶尔 (Méi yē ěr)

Meyling 梅玲 (Méi líng)

Meyssa 梅萨 (Méi sà)

Méziane 梅茜安 (Méi xī ān)

Mia 米娅 (Mǐ yà)

Micaela 米卡俄拉 (Mǐ kǎ é lā)

Michael 米卡尔 (Mǐ kǎ er)

Michael 麦克尔 (Mài kè er)

Michaela 米凯拉 (Mǐ kǎi lā)

Michał 米豪 (Mǐ háo)

Michel 米歇尔 (Mǐ xiē er)

Michèle 米歇勒 (Mǐ xiē lè)

Micheline 米舍利娜 (Mǐ shě lì nà)

Michelle 米歇尔 (Mǐ xiē er)

Michko 米士科 (Mǐ shì kē)

Mick 米克 (Mǐ kè)

Mickaël 米卡尔 (Mǐ kǎ ěr)

Mickey 米基 (Mǐ jī)

Mieczysław 米尺斯瓦夫 (Mǐ chǐ sī wǎ fū)

Miguel 米高 (Mǐ gāo)

Mihriban 米利班 (Mǐ lì bān)

Mijal 米哈尔 (Mǐ hā ěr)

Mijer 米捷尔 (Mǐ jié ěr)

Miká 米卡 (Mǐ kǎ)

Mikael 米卡尔 (Mǐ kǎ ěr)

Mikaël 米卡尔 (Mǐ kǎ ěr)

Mike 麦克 (Mài kè)

Miki 米吉 (Mǐ jí)

Mikołaj 米克艾 (Mǐ kè ài)

Mikou 米酷 (Mǐ Kù)

Mikumi 米库米 (Mǐ Kù mǐ)

Mila 米拉 (Mǐ lā)

Milagros 米拉格罗斯 (Mǐ lā gé luó sī)

Miled 米雷德 (Mǐ léi dé)

Miléna 米蕾娜 (Mǐ lěi nà)

Milena 米蕾娜 (Mǐ lěi nà)

Miley 蜜蕾 (Mì lěi)

Milia 米丽亚 (Mǐ lì yà)

Miliana 米利亚娜 (Mǐ lì yà nà)

Milie 米丽 (Mǐ lì)

Milita 蜜丽塔 (Mì lì tǎ)

Milla 蜜拉 (Mì lā)

Millán 米兰 (Mǐ lán)

Millie 米粒 (Mǐ lì)

Millionneli 米柳内丽 (Mǐ liǔ nèi lì)

Milly 蜜丽 (Mì lì)

Milo 米罗 (Mǐ luó)

Milou 米卢 (Mǐ lú)

Milson 米尔森 (Mǐ ěr sēn)

Milton 米尔屯 (Mǐ ěr tún)

Mina 米娜 (Mǐ nà)

Minea 麦妳娅 (Mài nǐ yà)

Mini 米妮 (Mǐ nī)

Minna 米娜 (Mǐ nà)

Miquel 米凯 (Mǐ Kǎi)

Miquela 蜜凯拉 (Mì Kǎi lā)

Mira 米拉 (Mǐ lā)

Mirana 米哈娜 (Mǐ hā nà)

Miranda 米朗达 (Mǐ lǎng dá)

Mireia 米雷娅 (Mǐ léi yà)

Mireia 蜜蕾娅 (Mì lěi yà)

Mireille 米雷 (Mǐ léi)

Mirela 蜜蕾拉 (Mì lěi lā)

Mirella 米蕾拉 (Mǐ lěi lā)

Miren 米廉 (Mǐ lián)

Miriam 米里安 (Mǐ lǐ ān)

Miris 米莉斯 (Mǐ lì sī)

Mirka 米尔卡 (Mǐ ěr Kǎ)

Mirna 米尔纳 (Mǐ rnà)

Mirose 米罗斯 (Mǐ luó sī)

Miroslav 米侯斯拉夫 (Mǐ hóu sī lā fū)

Miroslava 莫罗斯拉瓦 (Mò luó sī lā wǎ)

Mirosław 米洛斯瓦夫 (Mǐ luò sī wǎ fū)

Mirya 米莉娅 (Mǐ lì yà)

Miryan 蜜丽安 (Mì lì ān)

Mischa 蜜沙 (Mì Shā)

Mitch 米奇 (Mǐ qí)

Mitchell 米切尔 (Mǐ qiē ěr)

Mitzi 密茨 (Mì cí)

Miuka 米奥卡 (Mǐ ào Kǎ)

Moana 莫安娜 (Mò ān nà)

Modesto 莫德斯托 (Mò dé sī tuō)

Moema 莫埃玛 (Mò Aī Mǎ)

Moesha 莫艾莎 (Mò Aì shā)

Mogwai 莫克外 (Mò kè wài)

Mohamed 穆罕默德 (Mò hǎn mò dé)

Mohand 莫巷 (Mò hàng)

Mohcine 墨辛 (Mò xīn)

Moïra 莫伊拉 (Mò Yī lā)

Moïse 莫伊斯 (Mò yī sī)

Moisés 莫伊塞斯 (Mò yī sāi sī)

Moka 莫卡 (Mò Kǎ)

Mokhtar 默克塔尔 (Mò kè tǎ ěr)

Molly 茉莉 (Mò lì)

Mona 蒙娜 (Mēng nà)

Moncef 蒙塞夫 (Mēng sài fū)

Moneefa 莫尼法 (Mò ní Fǎ)

Monia 莫妮娅 (Mò nī yà)

Monica 莫妮卡 (Mò nī kǎ)

Mônica 莫尼卡 (Mò ní kǎ)

Mònica 莫妮卡 (Mò nī Kǎ)

Monika 莫妮卡 (Mò nī kǎ)

Monika 莫尼卡 (Mò ní kǎ)

Monique 莫尼克 (Mò ní kè)

Monserrat 蒙塞拉特 (Méng sāi lā tè)

Monserrat 梦瑟拉 (Mèng sè lā)

Montse 蒙特塞 (Méng tè sāi)

Montse 梦慈 (Mèng cí)

Montserrat 蒙特塞拉特 (Méng tè sāi lā tè)

Monty 梦蒂 (Mèng dì)

Mony 莫尼 (Mò ní)

Morais 莫莱斯 (Mò lái sī)

Moreen 莫琳 (Mò lín)

Morena 莫蕾娜 (Mò lěi nà)

Moreno 莫雷诺 (Mò léi nuò)

Morgan 摩根 (Mó gēn)

Morgane 莫尔甘 (Mò ěr gān)

Morissette 莫里赛特 (Mò lǐ sài té)

Morris 莫里斯 (Mò lǐ sī)

Mos 茅斯 (Máo sī)

Moses 摩西 (Mó xī)

Mouhamad 穆哈马德 (Mù hā mǎ dé)

Mouloud 穆鲁德 (Mù lǔ dé)

Mouna 穆娜 (Mù nà)

Moune 穆恩 (Mù ēn)

Mounir 穆尼尔 (Mù ní ěr)

Moura 穆拉 (Mù lā)

Mourad 穆哈德 (Mù hā dé)

Mous 穆斯 (Mù sī)

Moustafa 穆斯塔法 (Mù sī tǎ fǎ)

Muhammad 穆罕默德 (Mù hǎn mò dé)

Muhib 穆易贝 (Mù yì Bèi)

Murat 穆拉 (Mù lā)

Muriel 穆丽尔 (Mù lí er)

Murielle 穆丽尔 (Mù lí er)

Mustafa 穆斯塔法 (Mù sī tǎ fǎ)

Mustapha 穆斯塔法 (Mù sī tǎ fǎ)

Myhan 蜜安 (Mì ān)

Myléna 米蕾娜 (Mǐ lěi nà)

Mylène 米莲 (Mǐ lián)

Myriam 米里安 (Mǐ lǐ ān)

Myris 米莉丝 (Mǐ lì sī)

Myrtille 米尔缇 (Mǐ èr tí)

N

Nabiha 娜比奤 (Nà bǐ tǎi)

Nabil 纳比尔 (Nà bǐ ěr)

Nabila 娜碧拉 (Nà bì lā)

Nacho 纳稠 (Nà chóu)

Nacim 纳西姆 (Nà xī mǔ)

Nada 纳达 (Nà dá)

Nadège 娜德日 (Nà dé rì)

Nadhem 纳德姆 (Nà dé mǔ)

Nadia 娜迪娅 (Nà dí yà)

Nadina 纳迪娜 (Nà dí nà)

Nadine 娜丁 (Nà dīng)

Nadir 纳蒂尔 (Nà dì ěr)

Nadja 娜蒂娅 (Nà dì yà)

Nadjie 娜杰 (Nà jié)

Nadjma 纳杰玛 (Nà Jié Mǎ)

Nado 纳多 (Nà duō)

Nadya 娜迪娅 (Nà dí yà)

Nael 纳尔 (Nà ěr)

Naëlle 娜艾尔 (Nà ài ěr)

Naéva 娜艾瓦 (Nà ài wǎ)

Nahin 纳因 (Nà yīn)

Nahomi 纳欧米 (Nà ōu mǐ)

Nahuel 纳乌艾 (Nà wū ài)

Naïm 娜伊姆 (Nà Yī mǔ)

Naïma 娜伊玛 (Nà yī mǎ)

Naïs 纳伊斯 (Nà yī sī)

Nais 纳伊斯 (Nà Yī sī)

Najat 纳贾特 (Nà jiǎ tè)

Najeeba 娜吉巴 (Nà Jí Bā)

Najim 纳吉姆 (Nà jí mǔ)

Nala 娜拉 (Nà lā)

Nalisa 娜丽嘉 (Nà lì Jiā)

Nallely 娜蕾莉 (Nà lěi lì)

Nancy 南茜 (Nán xī)

Nando 南多 (Nán duō)

Nano 纳诺 (Nà nuò)

Nanou 纳努 (Nà nǔ)

Naomi 纳奥米 (Nà ào mǐ)

Naomie 纳奥米 (Nà ào mǐ)

Naomy 纳奥米 (Nà ào mǐ)

Napoléon 拿破仑 (Ná pò lún)

Napoli 拿破里 (Ná pò lǐ)

Narcís 纳尔希斯 (Nà ěr xī sī)

Narciso 纳西索 (Nà xī suǒ)

Nardine 纳尔丁 (Nà ěr dīng)

Naredo 纳雷多 (Nà léi duō)

Nareme 娜蕾梅 (Nà lěi Méi)

Narlla 娜尔拉 (Nà ěr lā)

Nassim 纳西姆 (Nà xī mǔ)

Nassira 纳西哈 (Nà xī hā)

Nastassja 娜斯塔加 (Nà sī tǎ jiā)

Nata 娜塔 (Nà tǎ)

Natacha 娜塔莎 (Nà tǎ shā)

Natalia 娜塔莉娅 (Nà tǎ lì yà)

Natalia 娜塔丽亚 (Nà tǎ lì yà)

Natalie 娜塔莉 (Nà tǎ lì)

Natalina 娜塔丽娜 (Nà tǎ lì nà)

Natalja 娜塔莉娅 (Nà tǎ lì yà)

Natanael 纳塔纳埃 (Nà tǎ nà āi)

Natascha 娜塔莎 (Nà tǎ shā)

Natasha 娜塔莎 (Nà tǎ shā)

Nath 娜特 (Nà tè)

Nathália 娜塔莉娅 (Nà tǎ lì yà)

Nathalie 娜塔丽 (Nà tǎ lì)

Nathaly 娜塔莉 (Nà tǎ lì)

Nathan 内森 (Nèi sēn)

Nathan 纳唐 (Nà táng)

Nathanaël 纳塔纳尔 (Nà tǎ nà ěr)

Nathaniel 纳坦耶 (Nà tǎn yē)

N

Natius 内袖斯 (Nèi xiù sī)

Natividad 纳蒂维达德 (Nà dì wéi dá dé)

Natividade 圣诞 (Shèng dàn)

Nausicaa 诺茜卡 (Nuò xī Kǎ)

Navy 纳威 (Nà Wēi)

Nawal 娜娃尔 (Nà wá ěr)

Nawale 娜娃尔 (Nà wá ěr)

Nawelle 娜维尔 (Nà wéi ěr)

Nayadet 娜娅黛特 (Nà yà dài tè)

Nayara 娜娅拉 (Nà yà lā)

Nayely 娜叶丽 (Nà yè lì)

Nayla 娜伊拉 (Nà Yī lā)

Nayra 耐拉 (Nài lā)

Nazaire 纳泽尔 (Nà zé ěr)

Nazarena 纳萨雷纳 (Nà sà léi nà)

Naziah 娜霞 (Nà xiá)

Nazim 纳西姆 (Nà xī mǔ)

Neala 妮拉 (Nī lā)

Neel 尼尔 (Ní ěr)

Neele 内莉 (Nèi lì)

Neftalí 内弗塔莉 (Nèi fú tǎ lì)

Nego 内格 (Nèi gé)

Néhémie 内艾米 (Nèi ài mǐ)

Neige 内日 (Nèi rì)

Neil 尼尔 (Ní ěr)

Neila 内拉 (Nèi lā)

Nele 内勒 (Nèi lè)

Nélie 内丽 (Nèi lì)

Nelly 内丽 (Nèi lì)

Nelson 尼尔森 (Ní ěr sēn)

Nenou 内努 (Nèi nǔ)

Neo 尼欧 (Ní ōu)

Néo 尼欧 (Ní ōu)

Nerea 内雷亚 (Nèi léi yà)

Nerí 内莉 (Nèi lì)

Neriman 内利曼 (Nèi lì màn)

Nerina 内莉娜 (Nèi lì nà)

Nesrin 内斯林 (Nèi sī lín)

Nesrine 内斯林 (Nèi sī lín)

Nessrine 内斯琳 (Nèi sī lín)

Nestor 内斯特 (Nèi sī tè)

Netuno 内图诺 (Nèi tú nuò)

Neus 内务斯 (Nèi wù sī)

Neus 内武斯 (Nèi wǔ sī)

Neusa 乃萨 (Nǎi sà)

Neuza 哪吒 (Nǎ Zhà)

Neves 内维丝 (Nèi wéi sī)

Neville 内维尔 (Nèi wéi ěr)

Nevine 内文 (Nèi wén)

Nia 妮娅 (Nī yà)

Niall 奶尔 (Nǎi ěr)

Niamh 妮娅姆 (Ní yà mǔ)

Nic 尼克 (Ní kè)

Nicholas 尼古拉斯 (Ní gǔ lā sī)

Nick 尼克 (Ní kè)

Nico 尼克 (Ní kè)

Nicodème 尼克戴姆 (Ní kè dài mǔ)

Nicodemo 尼克德莫 (Ní kè dé mò)

Nicolae 尼克莱 (Ní kè lái)

Nicolas 尼克拉 (Ní kè lā)

Nicolas 尼古拉斯 (Ní gǔ lā sī)

Nicolau 尼克劳 (Ní kè láo)

Nicolau 尼科拉 (Ní Kē lā)

Nicole 尼科尔 (Ní kē ěr)

Nidia 妮蒂娅 (Nī dì yà)

Nídia 妮蒂娅 (Nī dì yà)

Nidio 尼迪奥 (Ní dí ào)

Nieves 涅韦斯 (Niè wéi sī)

Nijah 妮扎 (Nī zhā)

Nika 妮卡 (Nī Kǎ)

Nikita 尼琦塔 (Ní qí tǎ)

Niklas 尼克拉斯 (Ní kè lā sī)

Niko 尼克 (Ní kè)

Nil 尼尔 (Ní ěr)

Nils 尼尔斯 (Ní ěr sī)

Nilson 尼尔森 (Ní ěr sēn)

Nilton 内屯 (Nèi tún)

Nilza 妮尔萨 (Nī ěr sà)

Nima 妮玛 (Nī mǎ)

Nina 妮娜 (Ní nà)

Ning 柠 (Níng)

Nini 妮妮 (Nī nī)

Nino 尼诺 (Ní nuò)

Ninon 妮侬 (Nī nóng)

Nirmal 尼尔玛尔 (Ní ěr Mǎ ěr)

Nisana 妮萨娜 (Nī sà nà)

Nishil 尼希尔 (Ní xī ěr)

Nishta 妮什塔 (Nī shí tǎ)

Nitzia 妮吉娅 (Nī jí yà)

Niura 妮奥拉 (Nī ào lā)

Nivel 尼维 (Ní wéi)

Nizar 尼扎尔 (Ní zā ěr)

Noa 诺阿 (Nuò ā)

Noah 诺阿 (Nuò ā)

Noam 诺阿姆 (Nuò ā mǔ)

Noan 诺昂 (Nuò áng)

Nobre 诺布雷 (Nuò Bù léi)

Noe 诺伊 (Nuò yī)

Noé 诺伊 (Nuò yī)

Noel 诺尔 (Nuò ěr)

Noël 诺埃 (Nuò āi)

Noelia 诺埃利亚 (Nuò āi lì yà)

Noélie 诺尔丽 (Nuò ěr lì)

Noëlla 诺尔拉 (Nuò ěr lā)

Noelle 诺尔 (Nuò ěr)

Noëllie 诺尔丽 (Nuò ěr lì)

Noemi 诺诶米 (Nuò mǐ)

Noémie 诺米 (Nuò mǐ)

Nolan 诺兰 (Nuò lán)

Nolitza 诺莉扎 (Nuò lì zā)

Nollan 诺兰 (Nuò lán)

Nolwenn 诺尔文 (Nuò ěr wén)

Noonan 努南 (Nǔ nán)

Nora 诺拉 (Nuò lā)

Norah 诺拉 (Nuò lā)

Norbert 诺伯特 (Nuò bó té)

Norbert 诺尔贝 (Nuò ěr bèi)

Norberto 诺韦尔托 (Nuò wéi rtuō)

Nordahl 诺尔达 (Nuò ěr dá)

Nordhal 诺尔达 (Nuò ěr dá)

Noreen 诺琳 (Nuò lín)

Nori 诺丽 (Nuò lì)

Norien 诺里恩 (Nuò lǐ ēn)

Norma 诺尔玛 (Nuò rmǎ)

Normand 诺曼德 (Nuò màn dé)

Normand 诺曼 (Nuò màn)

Noshua 诺舒阿 (Nuò shū ā)

Nubia 女碧亚 (Nǚ bì yà)

Nuno 努诺 (Nǔ nuò)

Nuria 纽莉娅 (Niǔ lì yà)

Núria 努莉芽 (Nǔ lì yá)

Nuwa 女娲 (Nǚ wā)

Nyall 尼亚尔 (Ní yà ěr)

Nyhéma 妮爱玛 (Nī Aì Mǎ)

Nyurka 妞尔卡 (Niū ěr Kǎ)

O

Oana 欧安娜 (Oū ān nà)

Obdulio 奥夫杜略 (Aò fū dù lüè)

Océane 奥赛安 (Aò sài ān)

Océanne 奥赛安 (Aò sài ān)

Octave 奥克塔夫 (Aò kè tǎ fū)

Octaviano 奥克塔维亚诺 (Aò kè tǎ wéi yà nuò)

Octavio 奥克塔维奥 (Aò kè tǎ wéi ào)

Odaly 奥达利 (Aò dá lì)

Odeline 奥德琳 (Aò dé lín)

Odenir 欧德尼 (Oū dé ní)

Odete 奥黛特 (Aò dài té)

Odette 奥黛特 (Aò dài té)

Odile 欧迪勒 (Oū dí lè)

Odón 奥东 (Aò dōng)

Odoric 奥多利克 (Aò duō lì kè)

Ofelia 奥费莉亚 (Aò fèi lì yà)

Ofélia 欧菲莉娅 (Oū fēi lì yà)

Oihana 奥伊安娜 (Aò Yī ān nà)

Oili 奥伊丽 (Aò Yī lì)

Oisin 瓦心 (Wǎ xīn)

Oksana 奥格萨娜 (Aò gé sà nà)

Olavo 欧拉维奥 (Oū lā wéi ào)

Olegario 奥莱加里奥 (Aò lái jiā lǐ ào)

Oleguer 奥雷戈 (Aò léi gē)

Olga 奥尔加 (Aò ěr jiā)

O

Olgerta 欧勒格尔塔 (Oū lè gé ěr tǎ)

Olive 奥利维 (Aò lì wéi)

Oliveira 奥利维拉 (Aò lì wéi lā)

Oliver 奥利弗 (Aò lì fú)

Oliverio 奥利维里奥 (Aò lì wéi lǐ ào)

Olivette 奥利维特 (Aò lì wéi tè)

Olivia 奥利维亚 (Aò lì wéi yà)

Olívia 欧莉维娅 (Oū lì wéi yà)

Olivier 奥利维耶 (Aò lì wéi yē)

Olivio 奥利维奥 (Aò lì wéi ào)

Olja 奥娅 (Aò yà)

Olkan 奥坎 (Aò Kǎn)

Olli 奥利 (Aò lì)

Ollivier 奥利维耶 (Aò lì wéi yē)

Omar 奥马尔 (Aò mǎ ěr)

Ombeline 昂贝琳 (Áng bèi lín)

Ombline 昂贝琳 (Áng bèi lín)

Ona 奥纳 (Aò nà)

Ondine 昂丁 (Áng dīng)

Oneida 奥内塔 (Aò nèi tǎ)

Onésimo 奥内希莫 (Aò nèi xī mò)

Onofre 奥诺弗雷 (Aò nuò fú léi)

Oona 乌娜 (Wū nà)

Opale 奥琶 (Aò pá)

Ophelia 欧菲丽娅 (Oū fēi lí yà)

Ophélie 欧菲丽 (Oū fēi lí)

Orage 奥拉日 (Aò lā rì)

Orellana 奥蕾拉娜 (Aò lěi lā nà)

Orfer 奥尔菲 (Aò ěr Fēi)

Oriana 欧莉雅娜 (Oū lì yǎ nà)

Oriane 欧莉安 (Oū lì ān)

Orianna 欧莉安娜 (Oū lì ān nà)

Orietta 奥列塔 (Aò liè tǎ)

Oriol 奥里奥尔 (Aò lǐ ào r)

Oriol 奥六 (Aò liù)

Orlanda 奥兰达 (Aò lán dá)

Orlando 奥兰多 (Aò lán duō)

Orlane 奥尔兰 (Aò ěr lán)

Orlewilson 奥勒维孙 (Aò lè wéi sūn)

Orma 奥尔玛 (Aò ěr mǎ)

Ornella 奥内拉 (Aò nèi lā)

Orville 欧尔维 (Oū ěr wéi)

Oscar 奥斯卡 (Aò sī kǎ)

Òscar 奥斯卡 (Aò sī Kǎ)

Osiris 欧西里斯 (Oū xī lǐ sī)

Oskar 奥斯卡 (Aò sī Kǎ)

Osmar 奥斯马尔 (Aò sī Mǎ ěr)

Osmundo 奥斯孟多 (Aò sī mèng duō)

Ossama 奥萨马 (Aò sà mǎ)

Osvaldo 奥斯瓦尔多 (Aò sī wǎ rduō)

Oswaldo 奥斯瓦尔多 (Aò sī wǎ rduō)

Otávio 欧塔维奥 (Oū tǎ wéi ào)

Othman 奥蒂曼 (Aò dì màn)

Otília 奥蒂丽娅 (Aò dì lì yà)

Otman 奥特曼 (Aò té màn)

Otmane 奥特曼 (Aò tè màn)

Otto 奥托 (Aò tuō)

Ouardia 瓦尔蒂娅 (Wǎ ěr dì yà)

Oudone 五冬 (Wǔ dōng)

Oulia 乌利雅 (Wū lì Yǎ)

Oumayma 乌玛伊玛 (Wū Mǎ Yī Mǎ)

Ousmane 乌斯曼 (Wū sī màn)

Ousyous 芴鸺斯 (Wù xiū sī)

Ovidio 奥维迪奥 (Aò wéi dí ào)

Ovídio 欧维迪奥 (Oū wéi dí ào)

Owain 欧文 (Oū wén)

Owen 欧文 (Oū wén)

Ozana 奥萨娜 (Aò sà nà)

P

Pablo 帕布罗 (Pà bù luō)

Paco 帕克 (Pà kè)

Paggo 帕果 (Pà guǒ)

Pajares 帕亚雷斯 (Pà yà léi sī)

Pakizé 怕克兹 (Pà kè zī)

Palmira 帕尔蜜拉 (Pà ěr Mì lā)

Palmyre 帕尔米尔 (Pà ěr mǐ ěr)

Paloma 帕洛玛 (Pà luò mǎ)

Pam 帕姆 (Pà mǔ)

Pamela 帕米拉 (Pà mǐ lā)

Pamphile 蒡菲 (Páng fēi)

Paola 宝拉 (Bǎo lā)

Paolo 保罗 (Bǎo luó)

Pâquerette 帕克蕾特 (Pà kè lěi tè)

Paras 帕拉斯 (Pà lā sī)

Paris 巴黎 (Bā lí)

Parker 帕克 (Pà kè)

Pascal 帕斯卡尔 (Pà sī kǎ er)

Pascale 帕斯卡尔 (Pà sī kǎ ěr)

Pascaline 帕斯卡琳 (Pà sī kǎ lín)

Pascoal 帕斯卡尔 (Pà sī kǎ ěr)

Pasqual 帕斯夸 (Pà sī tuō)

Pat 帕特 (Pà tè)

Patrice 帕特里斯 (Pà tè lǐ sī)

Patricia 帕特里夏 (Pà té lǐ xià)

Patrícia 帕特里夏 (Pà tè lǐ Xià)

Patricio 帕特里希奥 (Pà tè lǐ xī ào)

Patrick 帕特里克 (Pà tè lǐ kè)

Patrick 派翠克 (Pài cuì kè)

Patris 帕特里斯 (Pà tè lǐ sī)

Patrizia 帕特里夏 (Pà té lǐ xià)

Patrycja 帕特丽霞 (Pà tè lì xiá)

Patsy 帕特茜 (Pà tè xī)

Patxi 帕池 (Pà chí)

Paty 帕蒂 (Pà dì)

Pau 帕务 (Pà wù)

Pau 包 (Bāo)

Paul 保罗 (Bǎo luó)

Paul 保尔 (Bǎo er)

Paul-Loup 保尔·卢 (Bǎo ěr lú)

Paula 宝拉 (Bǎo lā)

Paule 宝勒 (Bǎo lè)

Paulette 波莱特 (Bō lái té)

Paulina 宝丽娜 (Bǎo lì nà)

Pauline 宝林 (Bǎo lín)

Paulinho 小包罗 (Xiǎo Bāo luó)

Paulino 包里诺 (Bāo lǐ nuò)

Paulo 保罗 (Bǎo luó)

Paweł 帕维 (Pà wéi)

Paz 帕斯 (Pà sī)

Pear 芘尔 (Pí ěr)

Pearl 珍珠 (Zhēn zhū)

Pearle 珍珠 (Zhēn zhū)

Pedro 佩德罗 (Pèi dé luō)

Peggy 佩吉 (Pèi jí)

Pélagie 佩拉吉 (Pèi lā jí)

Pelai 佩莱 (Pèi lái)

Pelayo 佩拉尤 (Pèi lā yóu)

Penelope 佩内洛普 (Pèi nèi luò pǔ)

Pénélope 佩内洛普 (Pèi nèi luò pǔ)

Penèlope 佩内洛普 (Pèi nèi luò Pǔ)

Penny 佩妮 (Pèi nī)

Pepe 佩佩 (Pèi pèi)

Percy 破尔西 (Pò ěr xī)

Pere 佩勒 (Pèi lè)

Peregrine 珀蕾克琳 (Pò lěi kè lín)

Pereira 佩雷拉 (Pèi léi lā)

Perla 佩尔拉 (Pèi rlā)

Perline 佩尔琳 (Pèi ěr lín)

Perrine 珀赖因 (Pò lài yīn)

Perry 佩瑞 (Pèi ruì)

Persefoni 佩色佛妮 (Pèi sè fó nī)

Peter 彼得 (Bǐ dé)

Petra 佩德拉 (Pèi dé lā)

Phanie 法妮 (Fǎ nī)

Philip 菲力浦 (Fēi lì pǔ)

Philipp 飞利浦 (Fēi lì pǔ)

Philippe 菲力浦 (Fēi lì pǔ)

Philipppa 菲莉帕 (Fēi lì pà)

Phillipe 菲力浦 (Fēi lì pǔ)

Philomena 菲洛米娜 (Fēi luò mǐ nà)

Phoebé 菲贝 (Fēi Bèi)

Phoenix 菲尼克斯 (Fēi ní kè sī)

Phouthisak 普提萨克 (Pǔ tí sà kè)

Phylida 飞丽达 (Fēi lì dá)

Phyllis 菲丽丝 (Fēi lì sī)

Pia 皮亚 (Pí yà)

Pichelli 辟池利 (Pì chí lì)

Pier-Luc 皮埃尔吕克 (Pí Aī ěr Lǚ kè)

Pierce 皮尔斯 (Pí ěr sī)

Pierre 皮埃尔 (Pí āi er)

Pierre-Loup 皮埃尔·卢 (Pí āi ěr lú)

Pierre-Yves 皮埃尔伊夫 (Pí Aī ěr Yī fū)

Pierrette 皮埃蕾特 (Pí āi lěi tè)

Pierrick 皮埃里克 (Pí āi lǐ kè)

Pierrot 皮埃罗 (Pí Aī luó)

Pietro 皮埃特罗 (Pí Aī tè luó)

Pilar 皮拉尔 (Pí lā r)

Pilar 皮拉尔 (Pí lā ěr)

Pinheiro 皮内罗 (Pí nèi luó)

Pinho 皮诺 (Pí nuò)

Pinilla 劈尼亚 (Pī ní yà)

Pinky 平克 (Píng kè)

Pinxi 萍西 (Píng xī)

Pio 佩奥 (Pèi ào)

Pira 佩拉 (Pèi lā)

Pit 皮德 (Pí dé)

Pius 皮武斯 (Pí wǔ sī)

Plácido 普拉西多 (Pǔ lā xī duō)

Plinio 普里尼奥 (Pǔ lǐ ní ào)

Poca 波卡 (Bō kǎ)

Pol 波尔 (Bō r)

Pol 包尔 (Bāo ěr)

Pola 宝拉 (Bǎo lā)

Polyana 宝莉安娜 (Bǎo lì ān nà)

Ponç 庞斯 (Páng sī)

Ponce 庞塞 (Páng sāi)

Poppy 泼皮 (Pō Pí)

Poupi 普皮 (Pǔ pí)

Prakash 普拉卡什 (Pǔ lā Kǎ shí)

Pramod 普拉莫德 (Pǔ lā mò dé)

Pranil 普拉尼尔 (Pǔ lā ní ěr)

Prescilla 普蕾茜娅 (Pǔ lěi xī yà)

Prescillia 普蕾西莉娅 (Pǔ lǐ xī lěi yà)

Presentacion 普雷森塔松 (Pǔ léi sēn tǎ sōng)

Prez 普雷兹 (Pǔ léi zī)

Pri 普丽 (Pǔ lì)

Prika 普丽卡 (Pǔ lì Kǎ)

Priscila 普里西利亚 (Pǔ lǐ xī lì yà)

Priscilla 普里西拉 (Pǔ lǐ xī lā)

Priscille 普蕾西尔 (Pǔ lěi xī ěr)

Priscillia 普里西莉娅 (Pǔ lǐ xī lì yà)

Priska 碧莉斯卡 (Bì lì sī kǎ)

Prudence 普鲁登丝 (Pǔ lǔ dēng sī)

Prudenci 普鲁登希 (Pǔ lǔ dēng xī)

Prune 普伦 (Pǔ lún)

Przemysław 浦什梅斯瓦夫 (Pǔ shí méi sī wǎ fū)

Puri 普里 (Pǔ lǐ)

Q

Quaresma 夸雷斯马 (Tuō léi sī Mǎ)

Queli 科丽 (Kē lì)

Quentin 昆汀 (Kūn tīng)

Quentin 康汀 (Kāng tīng)

Queralt 克拉尔特 (Kè lā rtè)

Quim 秦 (Qín)

Quisha 奎莎 (Kuí shā)

R

Rabena 瓦比娜 (Wǎ bǐ nà)

Rachael 蕾切尔 (Lěi qiē ěr)

Rachel 蕾切尔 (Lěi qiē er)

Rachèle 瑞琪儿 (Ruì qí er)

Rachelle 瑞琪儿 (Ruì qí er)

Rachid 哈西德 (Hā xī dé)

Rachida 拉希达 (Lā xī dá)

Racy 拉希 (Lā xī)

Radja 拉佳 (Lā jiā)

Radosław 拉多斯瓦夫 (Lā duō sī wǎ fū)

Radouenne 拉杜安 (Lā dù ān)

Rafa 拉福 (Lā fú)

Rafael 拉斐尔 (Lā fēi ěr)

Rafaela 拉法艾拉 (Lā Fǎ Aì lā)

Rafaella 拉法艾拉 (Lā Fǎ Aì lā)

Rafaelly 拉法艾黎 (Lā Fǎ Aì lí)

Rafał 拉法奥 (Lā fǎ ào)

Rafel 拉法尔 (Lā Fǎ ěr)

Rageb 拉热伯 (Lā rè bó)

Ragna 拉格娜 (Lā gé nà)

Rahsa 哈沙 (Hā shā)

Raik 拉伊科 (Lā Yī Kē)

Raimundo 雷蒙多 (Léi mēng duō)

Raïna 拉伊娜 (Lā yī nà)

Raina 蕾娜 (Lěi nà)

Raïssa 哈伊萨 (Hā yī sà)

Ralph 拉尔夫 (Lā ěr fū)

Rami 哈米 (Hā mǐ)

Ramiro 拉米罗 (Lā mǐ luó)

Ramo 拉莫 (Lā Mò)

Ramon 拉蒙 (Lā mēng)

Ramon 哈蒙 (Hā mēng)

Ramona 拉莫娜 (Lā Mò nà)

Ramy 哈密 (Hā mì)

Randall 兰道尔 (Lán dào ěr)

Randolf 兰多夫 (Lán duō fū)

Randy 兰迪 (Lán dí)

Rania 哈妮娅 (Hā nī yà)

Rany 哈尼 (Hā ní)

Raonny 劳尼 (Láo ní)

Raphaël 拉斐尔 (Lā fēi er)

Raphaelle 拉斐尔 (Lā fēi er)

Raquel 拉克尔 (Lā kèr)

Rasandja 拉叁贾 (Lā sān Jiǎ)

Raul 劳尔 (Láo r)

Raül 劳尔 (Láo ěr)

Raven 拉文 (Lā wén)

Ravina 拉薇娜 (Lā wēi nà)

Ravy 瓦维 (Wǎ wéi)

Ray 雷 (Léi)

Raya 拉雅 (Lā Yǎ)

Rayane 外安 (Wài ān)

Rayanne 瓦亚恩 (Wǎ yà ēn)

Raychel 瑞池尔 (Ruì chí ěr)

Raylander 雷朗德 (Léi lǎng dé)

Raymond 雷蒙德 (Léi mēng dé)

Raymond 雷蒙 (Léi mēng)

Raymonde 雷蒙德 (Léi mēng dé)

Raymundo 雷蒙多 (Léi mēng duō)

Rayner 雷纳 (Léi nà)

Rayra 莱拉 (Lái lā)

Rayzen 瑞森 (Ruì sēn)

Rebeca 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)

Rébecca 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)

Rebecca 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)

Rebeckah 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)

Rebekka 丽贝卡 (Lì bèi kǎ)

Rebelo 雷贝罗 (Léi Bèi luó)

Réchard 瑞沙尔 (Ruì shā ěr)

Reda 雷达 (Léi dá)

Redouane 利图安 (Lì tú ān)

Reed 列得 (Liè dé)

Reggie 蕾吉 (Lěi Jí)

Regiane 蕾贾内 (Lěi Jiǎ nèi)

Regina 蕾吉娜 (Lěi jí nà)

Reginaldo 雷吉娜多 (Léi Jí nà duō)

Régine 蕾金 (Lěi jīn)

Régis 雷吉斯 (Léi jí sī)

Reicia 蕾霞 (Lěi xiá)

Reidar 瑞达 (Ruì dá)

Reijer 雷尔 (Léi ěr)

Reina 蕾娜 (Lěi nà)

Reinaldo 雷纳尔多 (Léi nà rduō)

Reine 蕾娜 (Lěi nà)

Reis 雷斯 (Léi sī)

Réjane 蕾娅娜 (Lěi yà nà)

Rejane 蕾珍 (Lěi zhēn)

Réjean 海让 (Hǎi ràng)

Remedios 雷梅蒂噢斯 (Léi méi dì ō sī)

Remei 雷梅 (Léi Méi)

Rémi 雷米 (Léi mǐ)

Remigio 雷米希噢 (Léi mǐ xī ō)

Remo 雷默 (Léi mò)

Rémy 雷米 (Léi mǐ)

Rénald 雷纳德 (Léi nà dé)

Renan 勒南 (Lè nán)

Renan 赫农 (Hè nóng)

Renata 蕾娜塔 (Lěi nà tǎ)

Renate 蕾娜特 (Lěi nà tè)

Renato 雷纳托 (Léi nà tuō)

Renaud 雷诺 (Léi nuò)

René 勒内 (Lè nèi)

Renè 勒内 (Lè nèi)

Renee 蕾妮 (Lěi nī)

Renée 蕾妮 (Lěi nī)

Rênio 雷尼奥 (Léi ní ào)

Renzo 伦索 (Lún suǒ)

Reyes 雷耶斯 (Léi yē sī)

Reynald 雷纳尔德 (Léi nà ěr dé)

Rhaniery 拉涅利 (Lā niè lì)

Rhany 拉尼 (Lā ní)

Rhayson 莱森 (Lái sēn)

Rhianne 莉安 (Lì ān)

Rhiannon 莱安诺 (Lái ān nuò)

Rhona 罗娜 (Luó nà)

Rhym 里姆 (Lǐ mǔ)

Rhys 莱斯 (Lái sī)

Riana 莱娅娜 (Lái yà nà)

Rianala 莉安娜拉 (Lì ān nà lā)

Riaz 里亚斯 (Lǐ yà sī)

Ribeiro 利贝罗 (Lì Bèi luó)

Rica 丽卡 (Lì kǎ)

Ricard 利卡尔 (Lì Kǎ ěr)

Ricarda 丽卡尔达 (Lì Kǎ ěr dá)

Ricardo 里卡多 (Lǐ kǎ duō)

Riccardo 利卡多 (Lì Kǎ duō)

Ricci 里奇 (Lǐ qí)

Richard 理查 (Lǐ chá)

Richie 里奇 (Lǐ qí)

Rick 里克 (Lǐ kè)

Ricky 瑞奇 (Ruì qí)

Rico 利筘 (Lì kòu)

Rida 莉达 (Lì dá)

Rigoberto 里戈韦托 (Lǐ gē wéi tuō)

Rikke 莉克 (Lì kè)

Riley 莱利 (Lái lì)

Rim 利姆 (Lì mǔ)

Ringo 林戈 (Lín gē)

Rini 琳妮 (Lín nī)

Rita 莉塔 (Lì tǎ)

Ritesh 利泰士 (Lì Tài shì)

Riton 利桐 (Lì tóng)

Rivaldo 利瓦多 (Lì wǎ duō)

Riwan 理万 (Lǐ wàn)

Roan 罗安 (Luó ān)

Rob 罗布 (Luó Bù)

Robbie 罗比 (Luó bǐ)

Robby 萝比 (Luó bǐ)

Robert 罗伯特 (Luō bó té)

Robert 罗贝尔 (Luō bèi er)

Roberta 罗伯塔 (Luó bó tǎ)

Roberto 罗伯托 (Luō bó tuō)

Robertson 罗贝特森 (Luó Bèi tè sēn)

Robin 罗宾 (Luō bīn)

Robinson 罗宾逊 (Luō bīn xùn)

Robledo 罗布雷多 (Luó bù léi duō)

Robson 洛布森 (Luò Bù sēn)

Robyn 罗宾 (Luō bīn)

Robynne 罗白哪 (Luó bái nǎ)

Roc 洛克 (Luò kè)

Roch 洛克 (Luò kè)

Rochdi 落什蒂 (Luò shí dì)

Rocio 罗希噢 (Luó xī ō)

Rockia 罗迦 (Luó jiā)

Roderic 罗德里克 (Luó dé lǐ kè)

Rodolfo 鲁道夫 (Lǔ dào fū)

Rodolphe 罗多尔夫 (Luó duō ěr fū)

Rodrigo 罗德里戈 (Luó dé lǐ gē)

Rodrigue 罗德利克 (Luó dé lì kè)

Rodrigues 罗德里格斯 (Luó dé lǐ gé sī)

Rodriguez 罗德里格斯 (Luó dé lǐ gé sī)

Rogda 罗格达 (Luó gé dá)

Rogelio 罗赫里噢 (Luó hè lǐ ō)

Roger 罗杰 (Luó jié)

Rogerio 罗杰里奥 (Luó Jié lǐ ào)

Rogério 罗杰里奥 (Luó Jié lǐ ào)

Roland 豪朗 (Háo lǎng)

Roland 罗兰 (Luō lán)

Rolande 罗朗德 (Luó lǎng dé)

Roldao 罗尔道 (Luó ěr dào)

Rolena 罗莲娜 (Luó lián nà)

Romain 罗曼 (Luō màn)

Roman 罗曼 (Luō màn)

Romane 罗曼 (Luō màn)

Romanowicz 罗马诺维芝 (Luó Mǎ nuò wéi zhī)

Romar 罗马尔 (Luó Mǎ ěr)

Romaric 罗马里克 (Luó mǎ lǐ kè)

Roméo 罗密欧 (Luō mì ōu)

Romeo 罗密欧 (Luō mì ōu)

Romero 罗美澳 (Luó měi Aò)

Romina 罗密娜 (Luó mì nà)

Romina 罗米娜 (Luó mǐ nà)

Rommel 罗梅尔 (Luó Méi ěr)

Romona 罗蒙娜 (Luó mēng nà)

Romuald 罗穆阿德 (Luō mù ā dé)

Rômulo 罗姆罗 (Luó mǔ luó)

Romy 罗密 (Luó mì)

Ronak 罗纳克 (Luó nà kè)

Ronald 罗纳德 (Luō nà dé)

Ronaldo 罗纳尔多 (Luó nà ěr duō)

Ronan 罗南 (Luó nán)

Ronielly 罗内丽 (Luó nèi lì)

Ronildo 罗尼尔多 (Luó ní ěr duō)

Ronja 忈佳 (Rén jiā)

Ronnie 罗尼 (Luó ní)

Ronny 罗尼 (Luó ní)

Ronys 罗尼斯 (Luó ní sī)

Roque 罗克 (Luó kè)

Rosa 萝莎 (Luó shā)

Rosaire 罗塞尔 (Luō sāi ěr)

Rosalía 罗萨丽雅 (Luó sà lì Yǎ)

Rosalie 萝莎莉 (Luó shā lì)

Rosana 罗萨娜 (Luó sà nà)

Rosangela 洛桑杰拉 (Luò sāng Jié lā)

Rosario 罗莎里噢 (Luó shā lǐ ō)

Rose 罗斯 (Luō sī)

Rose-May 罗斯梅 (Luó sī Méi)

Roseline 罗斯林 (Luō sī lín)

Rosella 萝色拉 (Luó sè lā)

Roselyn 罗丝雷恩 (Luō sī léi ēn)

Roselyne 罗丝琳 (Luō sī lín)

Rosemary 罗斯玛丽 (Luó sī Mǎ lì)

Rosendo 罗森多 (Luó sēn duō)

Roser 萝塞尔 (Luó Sāi ěr)

Rosie 萝西 (Luó xī)

Rosimar 罗茜玛尔 (Luó xī mǎ ěr)

Rosrena 罗斯莲哪 (Luó sī lián nǎ)

Ross 罗斯 (Luō sī)

Rossi 罗西 (Luó xī)

Rossy 罗悉 (Luó Xī)

Rosy 萝西 (Luó xī)

Rowena 罗薇娜 (Luó wēi nà)

Roxana 罗克莎娜 (Luó kè shā nà)

Roxane 罗克珊 (Luō kè shān)

Roxanne 罗克珊 (Luō kè shān)

Roy 罗一 (Luō yī)

Rozanne 萝桑 (Luó sāng)

Rozenn 萝森 (Luó sēn)

Ruben 鲁本 (Lǔ běn)

Rubén 鲁本 (Lǔ běn)

Rubens 鲁本斯 (Lǔ běn sī)

Rubicelia 露碧瑟丽雅 (Lù bì sè lì Yǎ)

Ruby 露碧 (Lù bì)

Rudith 鲁迪特 (Lǔ dí tè)

Rudolph 胡多尔夫 (Hú duō ěr fū)

Rudy 鲁迪 (Lǔ dí)

Rufino 卢菲诺 (Lú fēi nuò)

Rufo 鲁福 (Lǔ fú)

Rui 胡伊 (Hú yī)

Ruiman 鲁伊曼 (Lǔ yī màn)

Rupert 鲁贝尔德 (Lǔ Bèi ěr dé)

Russell 罗素 (Luó sù)

Rüster 鲁斯特 (Lǔ sī tè)

Rute 露特 (Lù tè)

Ruth 露丝 (Lù sī)

Ryan 里安 (Lǐ ān)

Ryszard 雷沙尔德 (Léi shā ěr dé)

S

Saadia 萨蒂娅 (Sà dì yà)

Sabah 沙巴 (Shā bā)

Sabela 萨韦拉 (Sà wéi lā)

Sabina 萨碧娜 (Sà bì nà)

Sabine 萨宾 (Sà bīn)

Sabri 萨布利 (Sà Bù lì)

Sabrina 萨布丽娜 (Sà bù lí nà)

Sabrine 萨布林 (Sà Bù lín)

Sacha 萨沙 (Sà shā)

Sadelsie 萨德尔西 (Sà dé ěr xī)

S

Sadia 萨蒂娅 (Sà dì yà)

Sadie 萨蒂 (Sà dì)

Safae 萨法伊 (Sà Fǎ Yī)

Safouane 萨夫安 (Sà fū ān)

Sagui 萨吉 (Sà Jí)

Sahara 撒哈拉 (Sā Hā lā)

Sahdia 萨蒂娅 (Sà dì yà)

Sahory 萨欧里 (Sà Oū lǐ)

Saïd 萨伊德 (Sà Yī dé)

Saima 赛玛 (Sài mǎ)

Saionara 再见 (Zài jiàn)

Sakina 萨吉娜 (Sà Jí nà)

Salama 萨拉玛 (Sà lā mǎ)

Salim 萨里姆 (Sà lì mù)

Salimata 莎丽玛塔 (Shā lì mǎ tǎ)

Salinas 萨利纳斯 (Sà lì nà sī)

Sally 莎莉 (Shā lì)

Salomão 萨劳曼 (Sà láo màn)

Salomay 莎乐美 (Shā lè měi)

Salomé 莎乐美 (Shā lè měi)

Salva 萨尔瓦 (Sà rwǎ)

Salvador 萨尔瓦多 (Sà ěr wǎ duō)

Salvatore 萨尔瓦托雷 (Sà ěr wǎ tuō léi)

Salvina 萨尔维娜 (Sà ěr wéi nà)

Sam 山姆 (Shān mǔ)

Samaka 萨马卡 (Sà mǎ kǎ)

Samanta 萨曼塔 (Sà màn tǎ)

Samantha 萨曼塔 (Sà màn tǎ)

Samar 萨玛尔 (Sà mǎ ěr)

Samara 萨玛拉 (Sà Mǎ lā)

Samet 萨妹特 (Sà mèi tè)

Samip 萨米浦 (Sà mǐ pǔ)

Samir 萨米尔 (Sà mǐ ěr)

Samira 萨米拉 (Sà mǐ lā)

Sammuel 萨姆埃 (Sà mǔ Aī)

Samuel 萨谬尔 (Sà mù er)

Samy 萨米 (Sà mǐ)

Sanad 萨纳德 (Sà nà dé)

Sanç 桑寺 (Sāng sì)

Sandie 桑迪 (Sāng dí)

Sandra 桑德拉 (Sāng dé lā)

Sandrina 桑德琳娜 (Sāng dé lín nà)

Sandrine 桑德琳 (Sāng dé lín)

Sandro 桑德罗 (Sāng dé luó)

Sandy 桑迪 (Sāng dí)

Sanny 萨妮 (Sà ní)

Santa 叁塔 (Sān tǎ)

Santeri 桑德莉 (Sāng dé lì)

Santiago 圣地亚哥 (Shèng dì yà gē)

Santos 桑托斯 (Sāng tuō sī)

Santosh 桑托什 (Sāng tuō shí)

Sara 萨哈 (Sà hā)

Sara 莎拉 (Shā lā)

Sarah 莎拉 (Shā lā)

Sarah 萨哈 (Sà hā)

Saray 萨莱 (Sà lái)

Sarga 萨尔卡 (Sà ěr Kǎ)

Sascha 萨沙 (Sà Shā)

Sasha 萨沙 (Sà shā)

Saskia 萨斯基亚 (Sà sī jī yà)

Sastia 萨斯贾 (Sà sī jiǎ)

Satheesh 萨荑什 (Sà tí shí)

Satina 萨蒂娜 (Sà dì nà)

Saturnino 萨图尔尼诺 (Sà tú ěr ní nuò)

Saúl 索尔 (Suǒ ěr)

Sauveur 苏维尔 (Sū wéi ěr)

Savannah 萨凡纳 (Sà fán nà)

Savinien 萨维念 (Sà wéi niàn)

Scarlet 斯卡雷特 (Sī Kǎ léi tè)

Scarlett 斯嘉丽 (Sī jiā lì)

Schady 沙迪 (Shā dí)

Schemaja 施玛雅 (Shī Mǎ Yǎ)

Schiko 稀客 (Xī kè)

Schmitz 诗米慈 (Shī mǐ cí)

Scott 斯考特 (Sī kǎo té)

Sean 肖恩 (Xiào ēn)

Seb 塞巴 (Sài bā)

Sebastià 赛巴斯蒂安 (Sài Bā sī dì ān)

Sebastian 赛巴斯蒂安 (Sài bā sī dì ān)

Sebastian 赛巴斯蒂安 (Sài bā sī dì ān)

Sebastião 斯巴斯天 (Sī Bā sī tiān)

Sébastien 塞巴斯蒂安 (Sài bā sī dì ān)

Segon 赛功 (Sài gōng)

Selena 塞蕾娜 (Sāi lěi nà)

Séléna 塞莲娜 (Sāi lián nà)

Sélène 塞琳 (Sài lín)

Seleste 西莱斯特 (Xī lái sī tè)

Selina 塞莉娜 (Sāi lì nà)

Selma 塞尔 (Sāi ěr)

Seloua 塞路阿 (Sāi Lù Ā)

Selva 茜尔瓦 (Xī ěr wǎ)

Sema 赛马 (Sài Mǎ)

Serafí 斯莱奉 (Sī lái fèng)

Serafim 瑟拉芬 (Sè lā fēn)

Serafin 塞拉芬 (Sāi lā fēn)

Séraphin 塞拉芬 (Sāi lā fēn)

Serena 塞雷娜 (Sāi léi nà)

Séréna 塞雷娜 (Sāi léi nà)

Serge 塞尔日 (Sāi ěr rì)

Sergei 谢尔盖 (Xiè ěr gài)

Sergi 赛尔基 (Sài ěr jī)

Sergio 塞尔吉奥 (Sāi ěr jí ào)

Serkan 塞尔绀 (Sāi ěr gàn)

Servane 赛尔瓦娜 (Sài ěr wǎ nà)

Sever 赛维尔 (Sài wéi ěr)

Severí 赛玮琳 (Sài wěi lín)

Séverine 塞维琳 (Sài wéi lín)

Severino 塞维里诺 (Sāi wéi lǐ nuò)

Shabana 沙帕娜 (Shā Pà nà)

Shady 沙蒂 (Shā dì)

Shahed 沙哈德 (Shā Hā dé)

Shaiene 沙恩 (Shā ēn)

Shaina 莎伊哪 (Shā Yī nǎ)

Shakyra 莎奇拉 (Shā qí lā)

Shaleen 沙琳 (Shā lín)

Shana 莎娜 (Shā nà)

Shane 谁哪 (Shuí nǎ)

Shania 沙尼娅 (Shā ní yà)

Shanie 沙妮 (Shā nī)

Shann 珊 (Shān)

Shanna 霎娜 (Shà nà)

Shannen 莎侬 (Shā nóng)

Shannon 莎侬 (Shā nóng)

Shany 沙妮 (Shā nī)

Shanyce 莎奶斯 (Shā Nǎi sī)

Shaoline 少琳 (Shǎo lín)

Shaqwon 贾各文 (Jiǎ gè wén)

Sharon 雪伦 (Xuě lún)

Shary 莎莉 (Shā lì)

Shasha 沙沙 (Shā Shā)

Shatoya 赛图雅 (Sài tú yǎ)

Shauna 邵娜 (Shào nà)

Shawn 肖恩 (Xiào ēn)

Shay 沙伊 (Shā Yī)

Shayleen 晒林 (Shài lín)

Shaymaa 沙伊玛 (Shā yī mǎ)

Shederson 士戴孙 (Shì Dài sūn)

Sheena 茜娜 (Xī nà)

Sheila 晒垃 (Shài lā)

Shelby 谢尔碧 (Xiè ěr bì)

Shelley 谢莉 (Xiè lì)

Shelly 雪莱 (Xuě lái)

Sheneil 施奈 (Shī nài)

Sherry 雪莉 (Xuě lì)

Shiela 希拉 (Xī lā)

Shirila 什丽拉 (Shí lí lā)

Shirley 雪莉 (Xuě lì)

Shiva 西瓦 (Xī wǎ)

Shneider 施耐德 (Shī nài dé)

Shobha 肖巴 (Xiào Bā)

Shona 莎纳 (Shā nà)

Shyam 茜娅姆 (Xī yà mǔ)

Sibylle 希碧乐 (Xī bì lè)

Sidjy 茜吉 (Xī jí)

Sidney 悉德尼 (Xī dé ní)

Sidonie 茜多妮 (Xī duō nī)

Siegfried 西克弗里德 (Xī kè Fú lǐ dé)

Sienas 仙娜丝 (Xiān nà sī)

Sietske 西特斯克 (Xī tè sī kè)

Siga 西贾 (Xī jiǎ)

Sigrid 希格丽特 (Xī gé lì tè)

Siham 西哈姆 (Xī Hā mǔ)

Sihame 希阿姆 (Xī Ā mǔ)

Sihem 西赫姆 (Xī Hè mǔ)

Silas 希拉斯 (Xī lā sī)

Silke 西尔克 (Xī ěr kè)

Silvan 希尔文 (Xī ěr wén)

Silvana 茜尔瓦娜 (Xī ěr wǎ nà)

Silvia 西尔维亚 (Xī rwéi yà)

Sílvia 茜尔薇芽 (Xī ěr wēi yá)

Silvina 西尔维纳 (Xī rwéi nà)

Silvio 西尔维奥 (Xī ěr wéi ào)

Simão 西蒙 (Xī mēng)

Simara 希玛拉 (Xī Mǎ lā)

Simeó 西梅奥 (Xī Méi ào)

Siméon 希魅昂 (Xī mèi áng)

Simó 西蒙 (Xī mēng)

Simon 西蒙 (Xī mēng)

Simona 西莫娜 (Xī Mò nà)

Simone 茜蒙 (Xī méng)

Simoni 西莫尼 (Xī Mò ní)

Sinah 希纳 (Xī nà)

Sindra 辛德拉 (Xīn dé lā)

Sindy 心蒂 (Xīn dì)

Sinézio 西内玖 (Xī nèi Jiǔ)

Sinh 辛 (Xīn)

Sini 茜妮 (Xī nī)

Sinja 新雅 (Xīn Yǎ)

Siobhan 塞欧翰 (Sāi ōu hàn)

Sioned 秀内 (Xiù nèi)

Sira 茜拉 (Xī lā)

Sirko 希尔克 (Xī ěr kè)

Sity 茜蒂 (Xī dì)

Siuleny 秀蕾妮 (Xiù lěi nī)

Sixt 希克斯特 (Xī kè sī tè)

Sjooke 秀克 (Xiù kè)

Skampina 斯坎匹纳 (Sī kǎn pī nà)

Sladjana 斯拉贾娜 (Sī lā jiǎ nà)

Slimane 斯利曼 (Sī lì màn)

Sloane 斯隆 (Sī lóng)

Slobodanka 斯洛博丹卡 (Sī luò bó Dān Kǎ)

Sly 斯莱 (Sī lái)

Smaïn 斯麦因 (Sī mài yīn)

Smith 史密斯 (Shǐ mì sī)

Smok 斯莫卡 (Sī Mò Kǎ)

Sneider 施耐德 (Shī nài dé)

Snejana 丝内贾娜 (Sī nèi jiǎ nà)

Snejina 丝内基娜 (Sī nèi jī nà)

Sobia 索碧雅 (Suǒ bì Yǎ)

Socorro 索口罗 (Suǒ kǒu luó)

Socrate 苏格拉底 (Sū gé lā dǐ)

Socrates 苏格拉底 (Sū gé lā dǐ)

Soen 苏恩 (Sū ēn)

Soey 索埃 (Suǒ Aī)

Sofana 苏法娜 (Sū fǎ nà)

Sofi 苏菲 (Sū fēi)

Sofia 索菲娅 (Suǒ fēi yà)

Sofiane 苏菲安 (Sū fēi ān)

Soizic 斯瓦兹克 (Sī wǎ zī kè)

Sokhna 索克娜 (Suǒ kè nà)

Sokoli 苏科利 (Sū Kē lì)

Sol 索尔 (Suǒ r)

Solane 苏兰 (Sū lán)

Solange 苏朗诗 (Sū lǎng shī)

Soledad 索雷达 (Suǒ léi dá)

Soleil 苏蕾 (Sū lěi)

Solel 苏蕾 (Sū lěi)

Solène 苏莲 (Sū lián)

Solenn 苏莲 (Sū lián)

Solenne 苏莲 (Sū lián)

Solina 索丽娜 (Suǒ lì nà)

Soline 苏林 (Sū lín)

Solveig 索尔维格 (Suǒ ěr wéi gé)

Sonam 苏囡 (Sū nān)

Sondous 桑杜 (Sāng dù)

Sonia 索尼娅 (Suǒ ní yà)

Sònia 苏妮娅 (Sū nī yà)

Sonja 宋雅 (Sòng yá)

Sonntag 索恩塔格 (Suǒ ēn tǎ gé)

Sonny 索尼 (Suǒ ní)

S

Sony 索尼 (Suǒ ní)

Sophia 苏菲娅 (Sū fēi yà)

Sophie 苏菲 (Sū fēi)

Soraia 苏拉雅 (Sū lā Yǎ)

Soraya 苏拉娅 (Sū lā yà)

Sören 索伦 (Suǒ lún)

Sorenza 苏莲扎 (Sū lián zā)

Sorya 索丽亚 (Suǒ lì yà)

Souad 苏阿德 (Sū ā dé)

Soufiène 苏菲安 (Sū fēi ān)

Souhail 苏海勒 (Sū hǎi lè)

Soukaina 苏凯娜 (Sū kǎi nà)

Souleïma 苏雷马 (Sū léi mǎ)

Soumaya 苏玛娅 (Sū Mǎ yà)

Soumeya 苏梅娅 (Sū méi yà)

Soumia 苏米亚 (Sū mǐ yà)

Sousa 苏萨 (Sū sà)

Sovannara 苏瓦纳拉 (Sū wǎ nà lā)

Soviel 苏苇 (Sū Wěi)

Spencer 斯盆赛 (Sī pén sài)

Spike 斯派克 (Sī pài kè)

Stacey 斯黛茜 (Sī dài xī)

Stanislas 斯坦尼斯拉斯 (Sī tǎn ní sī lā sī)

Stanisław 斯塔尼斯拉夫 (Sī tǎ ní sī lā fū)

Stanley 斯丹雷 (Sī Dān léi)

Stany 斯坦尼 (Sī tǎn ní)

Stecy 丝特茜 (Sī tè xī)

Steeve 斯蒂夫 (Sī dì fū)

Steeven 史蒂文 (Shǐ dì wén)

Stefan 斯特凡 (Sī tè fán)

Stefan 斯特凡 (Sī tè fán)

Stefania 斯蒂凡娅 (Sī dì fán yà)

Stefanie 丝泰菲妮 (Sī Tài Fēi nī)

Stefany 斯蒂芬妮 (Sī dì fēn ní)

Stefeta 斯蒂菲达 (Sī dì Fēi dá)

Steffi 士泰福 (Shì Tài Fú)

Stella 斯特拉 (Sī té lā)

Stémy 斯蒂米 (Sī dì mǐ)

Stephan 斯蒂凡 (Sī dì fán)

Stéphane 斯蒂芬 (Sī dì fēn)

Stéphanie 斯蒂芬妮 (Sī dì fēn ní)

Stephany 斯蒂芬妮 (Sī dì fēn ní)

Stephen 斯蒂芬 (Sī dì fēn)

Stessy 斯特希 (Sī tè xī)

Steve 斯蒂夫 (Sī dì fū)

Steven 史蒂文 (Shǐ dì wén)

Stevens 史蒂文斯 (Shǐ dì wén sī)

Stevie 史蒂夫 (Shǐ dì fū)

Stévina 斯特维娜 (Sī tè wéi nà)

Stewart 斯图尔特 (Sī tú ěr té)

Sthefanie 斯泰凡妮 (Sī Tài fán nī)

Stina 斯蒂娜 (Sī dì nà)

Suarez 苏亚雷兹 (Sū yà léi zī)

Suat 苏阿特 (Sū Ā tè)

Sue 苏埃 (Sū āi)

Suélen 苏艾莲 (Sū Aì lián)

Suelen 苏艾莲 (Sū Aì lián)

Suellen 苏艾莲 (Sū Aì lián)

Sufian 苏菲安 (Sū fēi ān)

Sugi 苏吉 (Sū Jí)

Sujeily 苏蕾莉 (Sū lěi lì)

Suleni 苏雷尼 (Sū léi ní)

Sulivan 沙利文 (Shā lì wén)

Sullivan 沙利文 (Shā lì wén)

Sumit 斯米特 (Sī mǐ tè)

Suna 苏娜 (Sū nà)

Sunanda 苏南达 (Sū nán dá)

Sunley 僧蕾 (Sēng lěi)

Suresh 苏磊石 (Sū lěi shí)

Surina 苏丽娜 (Sū lì nà)

Suryani 苏里亚尼 (Sū lǐ yà ní)

Susana 苏萨娜 (Sū sà nà)

Susanna 苏萨娜 (Sū sà nà)

Susanna 苏萨娜 (Sū sà nà)

Susanne 苏珊 (Sū shān)

Sushil 苏希尔 (Sū xī ěr)

Sushma 苏士马 (Sū shì Mǎ)

Susie 苏西 (Sū xī)

Suyai 素雅 (Sù Yǎ)

Suzana 苏沙娜 (Sū shā nà)

S

Suzane 苏萨娜 (Sū sà nà)

Suzanna 苏珊娜 (Sū shān nà)

Suzanne 苏珊 (Sū shān)

Suzel 苏塞 (Sū sāi)

Suzette 苏塞特 (Sū sāi tè)

Suzie 苏西 (Sū xī)

Sven 斯文 (Sī wén)

Svenja 斯文亚 (Sī wén yà)

Svetlana 斯维特兰娜 (Sī wéi tè lán nà)

Swan 斯万 (Sī wàn)

Swann 斯万 (Sī wàn)

Swantje 算帖 (Suàn tiě)

Sweta 苏韦塔 (Sū wéi tǎ)

Swetha 苏维塔 (Sū wéi tǎ)

Sybelle 希贝 (Xī bèi)

Sybil 希碧乐 (Xī bì lè)

Sybilla 希碧拉 (Xī bì lā)

Syida 希达 (Xī dá)

Sylène 西莲 (Xī lián)

Sylke 希尔克 (Xī ěr kè)

Sylvain 西拉维 (Xī lā wéi)

Sylvaine 茜尔雯 (Xī ěr wén)

Sylvestre 西尔维斯特 (Xī ěr wéi sī tè)

Sylvette 西尔维特 (Xū ěr wéi tè)

Sylvia 西尔维娅 (Xī ěr wéi yà)

Sylviane 西尔维安 (Xī ěr wéi ān)

Sylvie 西尔维 (Xī ěr wéi)

Sylwester 西尔维斯特 (Xī ěr wéi sī tè)

Sylwia 茜尔维亚 (Xī ěr wéi yà)

Syrielle 茜莉艾 (Xī lì ài)

Szymon 西蒙 (Xī mēng)

T

Tabata 塔芭塔 (Tǎ bā tǎ)

Tabatha 塔芭塔 (Tǎ bā tǎ)

Tácito 塔西托 (Tǎ xī tuō)

Tadeo 塔德奥 (Tǎ dé ào)

Tadeu 塔德武 (Tǎ dé wǔ)

Taina 泰娜 (Tài nà)

Tainara 泰娜拉 (Tài nà lā)

Talal 塔拉尔 (Tǎ lā ěr)

Talec 大蕾克 (Dà lěi kè)

Talia 塔莉娅 (Tǎ lì yà)

Taline 塔林 (Tǎ lín)

Talita 塔丽塔 (Tǎ lì tǎ)

Talyanne 塔丽安 (Tǎ lì ān)

Tamara 塔玛拉 (Tǎ mǎ lā)

Tameka 达美卡 (Dá měi Kǎ)

Tami 达米 (Dá mǐ)

Tamirys 塔蜜莉斯 (Tǎ Mì lì sī)

Tammy 塔米 (Tǎ mǐ)

Tancrède 唐克雷德 (Táng kè léi dé)

Tanguy 唐吉 (Táng jí)

Tania 塔尼娅 (Tǎ ní yà)

Tânia 塔妮娅 (Tǎ nī yà)

Tanja 覃娅 (Tán yà)

Tansel 覃赛 (Tán sài)

Tanwir 覃维尔 (Tán wéi ěr)

Tanya 塔妮亚 (Tǎ nī yà)

Tao 道 (Dào)

Tara 泰拉 (Tài lā)

Tarek 塔雷克 (Tǎ léi kè)

Tarik 塔里克 (Tǎ lǐ kè)

Tariq 塔里克 (Tǎ lǐ kè)

Tarnia 塔尔妮娅 (Tǎ ěr nī yà)

Tarsila 塔尔茜拉 (Tǎ ěr xī lā)

Tarsis 塔尔西斯 (Tǎ ěr xī sī)

Taru 达露 (Dá Lù)

Tasia 塔西娅 (Tǎ xī yà)

Tatiana 塔提安娜 (Tǎ tí ān nà)

Tatyana 塔提亚娜 (Tǎ tí yà nà)

Taumaturgo 陶马图戈 (Táo Mǎ tú gē)

Tayla 泰拉 (Tài lā)

Taylor 泰勒 (Tài lè)

Tayse 泰瑟 (Tài sè)

Tchabine 吒宾 (Zhà bīn)

Tecla 特克莱 (Tè kè lái)

Tecla 特科拉 (Tè Kē lā)

Ted 泰德 (Tài dé)

Teddy 泰迪 (Tài dí)

Tegan 泰甘 (Tài gān)

Tehano 特阿诺 (Tè Ā nuò)

T

Teite 泰特 (Tài tè)

Telémaco 特莱马科 (Tè lái mǎ kē)

Telésforo 特莱斯福罗 (Tè lái sī fú luó)

Tello 特略 (Tè lüè)

Telma 泰尔玛 (Tài ěr mǎ)

Telmo 特尔莫 (Tèr mò)

Telúrio 特鲁柳 (Tè lǔ liǔ)

Temístocles 特米斯托克莱斯 (Tè mǐ sī tuō kè lái sī)

Tennessee 田纳西 (Tián nà xī)

Tenorio 特诺里奥 (Tè nuò lǐ ào)

Téo 泰欧 (Tài ōu)

Teobaldo 泰奥巴尔多 (Tài ào bā ěr duō)

Teodor 泰奥多尔 (Tài ào duō ěr)

Teodoro 特奥多罗 (Tè ào duō luó)

Teodosio 特奥多西奥 (Tè ào duō xī ào)

Teodósio 泰奥多西奥 (Tài ào duō xī ào)

Teódulo 特奥杜洛 (Tè ào dù luò)

Teofil 特奥菲 (Tè ào fēi)

Teófilo 特奥菲洛 (Tè ào fēi luò)

Tere 特雷 (Tè léi)

Terence 特朗丝 (Tè lǎng sī)

Terencio 特伦西奥 (Tè lún xī ào)

Teresa 特丽莎 (Tè lì shā)

Teresa 特蕾萨 (Tè lěi sà)

Teresinha 泰蕾茜娜 (Tài lěi xī nà)

Terezinha 泰蕾茜娜 (Tài lěi xī nà)

Teriq 塔里克 (Tǎ lǐ kè)

Terri 泰瑞 (Tài ruì)

Terry 特瑞 (Tè ruì)

Tertuliano 特图利亚诺 (Tè tú lì yà nuò)

Teru 泰卢 (Tài Lú)

Tessa 特萨 (Tè sà)

Tessier 德燮 (Dé xiè)

Tetinho 特丁诺 (Tè dīng nuò)

Teva 特瓦 (Tè wǎ)

Tevai 特外 (Tè wài)

Tevaite 特瓦伊特 (Tè wǎ yī tè)

Thaddeus 塔德乌斯 (Tǎ dé Wū sī)

Thainá 泰娜 (Tài nà)

Thaïs 塔伊斯 (Tǎ Yī sī)

Thais 特拉伊斯 (Tè lā Yī sī)

Thaís 塔伊斯 (Tǎ Yī sī)

Thalia 塔莉娅 (Tǎ lì yà)

Thalianny 塔利亚娜 (Tǎ lì yà nà)

Thalie 塔丽 (Tǎ lí)

Thalita 塔利塔 (Tǎ lì tǎ)

Thamiris 塔米利斯 (Tǎ mǐ lì sī)

Thanh 覃 (Tán)

Thania 塔妮娅 (Tǎ nī yà)

Thanya 覃妮娅 (Tán nī yà)

Thao 道 (Dào)

Théa 特阿 (Tè Ā)

Thelia 泰莉娅 (Tài lì yà)

Thelma 塞尔玛 (Sāi rmǎ)

Theo 西奥 (Xī ào)

Théo 特奥 (Té ào)

Theodore 西奥多 (Xī ào duō)

Théodore 泰奥多尔 (Tài ào duō er)

Théodule 特奥督勒 (Té ào dū lè)

Théophile 泰奥菲 (Tài ào fēi)

Théotime 泰奥蒂姆 (Tài ào dì mǔ)

Thérèsa 特蕾萨 (Tè lěi sà)

Theresa 希莉萨 (Xī lì sà)

Thérèse 特蕾丝 (Tè lěi sī)

Therry 特里 (Tè lǐ)

Thi 蒂 (Dì)

Thiago 提阿哥 (Tí ā gē)

Thibald 提巴 (Tí Bā)

Thibaud 蒂伯 (Dì bó)

thibault 蒂伯 (Dì bó)

Thibaut 蒂伯 (Dì bó)

Thiefaine 蒂埃芬 (Dì Aī fēn)

Thierry 蒂埃里 (Dì āi lǐ)

Thilan 蒂兰 (Dì lán)

Thilo 提罗 (Tí luó)

Thiziri 蒂茜利 (Dì xī lì)

Thoan 覃 (Tán)

Thomas 托马 (Tuō mǎ)

Thommy 托米 (Tuō mǐ)

Thorsten 托尔斯滕 (Tuō ěr sī téng)

Thya 缇娅 (Tí yà)

Thylane 缇兰 (Tí lán)

Tia 缇娅 (Tí yà)

Tiago 蒂亚戈 (Dì yà gē)

Tibisay 缇碧塞 (Tí bì sāi)

Tiburcio 蒂武西奥 (Dì wǔ xī ào)

Ticiano 蒂西亚诺 (Dì xī yà nuò)

Tico 蒂考 (Dì kǎo)

Tidian 逖迪昂 (Tì dí áng)

Tiegan 戴甘 (Dài gān)

Tien 天 (Tiān)

Tiffanie 蒂凡妮 (Dì fán nī)

Tiffany 蒂凡妮 (Dì fán nī)

Tigresa 蒂格蕾萨 (Dì gé lěi sà)

Tihyana 提亚娜 (Tí yà nà)

Tijania 提沙妮亚 (Tí Shā nī yà)

Til 提尔 (Tí ěr)

Tila 蒂拉 (Dì lā)

Till 提尔 (Tí ěr)

Tim 蒂姆 (Dì mǔ)

Timea 蒂美阿 (Dì měi Ā)

Timeo 蒂梅欧 (Dì méi ōu)

Timm 蒂姆 (Dì mǔ)

Timmor 迪莫尔 (Dí Mò ěr)

Timmy 蒂米 (Dì mǐ)

Timo 蒂莫 (Dì mò)

Timoteo 蒂莫特奥 (Dì mò tè ào)

Timothee 蒂莫西 (Dì mò xī)

Timothée 蒂莫泰 (Dì mò tài)

Timothy 蒂莫西 (Dì mò xī)

Tina 蒂娜 (Dì nà)

Tintin 丁丁 (Dīng dīng)

Tiphaine 蒂菲恩 (Dì fēi ēn)

Tiphanie 蒂凡妮 (Dì fán nī)

Tirso 蒂尔索 (Dì rsuǒ)

Tissam 缇萨姆 (Tí sà mǔ)

Tita 缇塔 (Tí tǎ)

Tito 蒂托 (Dì tuō)

Titouan 替图安 (Tì tú ān)

Tiziana 蒂茨娅娜 (Dì cí yà nà)

Tiziano 迪夏诺 (Dí Xià nuò)

Tobi 特比 (Tè bǐ)

Tobías 托维亚斯 (Tuō wéi yà sī)

Tobias 托比亚斯 (Tuō bǐ yà sī)

Toby 托比 (Tuō bǐ)

Tod 托德 (Tuō dé)

Tolomeo 托洛梅奥 (Tuō luò méi ào)

Tom 汤姆 (Tāng mǔ)

Tomás 托马斯 (Tuō mǎ sī)

Tomas 托马斯 (Tuō Mǎ sī)

Tommaso 托马苏 (Tuō Mǎ Sū)

Tommy 托米 (Tuō mǐ)

Tomos 托莫斯 (Tuō mò sī)

Toni 托尼 (Tuō nī)

Tony 托尼 (Tuō nī)

Torcuato 托尔夸托 (Tuō rkuā tuō)

Tori 托莉 (Tuō lì)

Toribio 托里维奥 (Tuō lǐ wéi ào)

Torsten 托斯滕 (Tuō sī téng)

Toscane 托斯卡纳 (Tuō sī Kǎ nà)

Tounès 图内斯 (Tú nèi sī)

Tozé 托泽 (Tuō Zé)

Tracy 翠西 (Cuì xī)

Trayan 特拉雅恩 (Tè lā Yǎ ēn)

Treena 特丽娜 (Té lí nà)

Trent 德温德 (Dé wēn dé)

Trésor 特雷索尔 (Tè léi suǒ ěr)

Trevor 特雷弗 (Tè léi fú)

Tricia 特瑞萨 (Té ruì sà)

Triguel 特里格 (Tè lǐ gé)

Trina 崔娜 (Cuī nà)

Trinidad 特里尼达 (Tè lǐ ní dá)

Trinity 翠妮缇 (Cuì nī tí)

Tristan 特里斯坦 (Tè lǐ sī tàn)

Tristão 特里斯坦 (Tè lǐ sī tǎn)

Tristen 特里斯敦 (Tè lǐ sī dūn)

Troy 特洛伊 (Té luò yī)

Tuanny 图阿尼 (Tú Ā ní)

Tugdual 图格杜阿勒 (Tú gé dù ā lè)

Tui 图伊 (Tú Yī)

Túlio 图柳 (Tú liǔ)

Tupac 图帕克 (Tú Pà kè)

Turner 特纳 (Té nà)

Tuukka 图卡 (Tú kǎ)

Tya 缇娅 (Tí yà)

Tyanna 缇安娜 (Tí ān nà)

Tyco 泰科 (Tài kē)

Tylou 缇鲁 (Tí lǔ)

Tyno 蒂诺 (Dì nuò)

Typhaine 缇凡 (Tí fán)

Tyquan 提圈 (Tí quān)

Tyreas 图爱斯 (Tú Aì sī)

Tyrone 泰朗 (Tài lǎng)

U

Udo 乌多 (Wū duō)

Udovic 尤多维克 (Yóu duō wéi kè)

Ugo 雨果 (Yǔ guǒ)

Ulises 乌利塞斯 (Wū lì sài sī)

Ulisses 乌利塞斯 (Wū lì sāi sī)

Ully 乌利 (Wū lì)

Ulrich 乌利希 (Wū lì xī)

Ulrik 乌尔里克 (Wū ěr lǐ kè)

Ulrika 乌尔丽卡 (Wū ěr lí kǎ)

Ulrike 吴利克 (Wǔ lì kè)

Ulysse 尤利西斯 (Yóu lì xī sī)

Umberto 翁贝托 (Wēng bèi tuō)

Urbano 乌尔瓦诺 (Wū rwǎ nuò)

Uriel 乌里埃 (Wū lǐ Aī)

Urrea 乌雷亚 (Wū léi yà)

Úrsula 耳舒拉 (Er3 shū lā)

Úrsula 雾尔苏拉 (Wù ěr sū lā)

Ute 乌特 (Wū tè)

V

Vadiney 瓦蒂内 (Wǎ dì nèi)

Vadson 瓦德孙 (Wǎ dé sūn)

Valdeci 瓦尔德西 (Wǎ ěr dé xī)

Valdelia 瓦德利亚 (Wǎ dé lì yà)

Valène 瓦莲 (Wǎ lián)

Valentí 瓦伦丁 (Wǎ lún dīng)

Valentim 瓦伦汀 (Wǎ lún tīng)

Valentin 瓦伦丁 (Wǎ lún dīng)

Valentina 巴伦蒂娜 (Bā lún dì nà)

Valentine 瓦伦汀 (Wǎ lún tīng)

Valère 瓦雷尔 (Wǎ léi ěr)

Valeria 瓦莱里娅 (Wǎ lái lǐ yà)

Valéria 瓦蕾莉娅 (Wǎ lěi lì yà)

Valèria 娃蕾莉芽 (Wá lěi lì yá)

Valeriano 巴莱里亚诺 (Bā lái lǐ yà nuò)

Valérie 瓦莱丽 (Wǎ lái lì)

Valerio 瓦雷利奥 (Wǎ léi lì ào)

Valero 瓦莱罗 (Wǎ lái luó)

Valéry 瓦雷里 (Wǎ léi lǐ)

Valeska 瓦莱斯卡 (Wǎ lái sī Kǎ)

Valle 巴列 (Bā liè)

Valmir 瓦勒米尔 (Wǎ lè mǐ ěr)

Valter 瓦尔特 (Wǎ ěr tè)

Vampiro 吸血鬼 (Xī xuè guǐ)

Vanda 万达 (Wàn dá)

Vanderlei 万德尔雷 (Wàn dé ěr léi)

Vanderleia 婉德蕾芽 (Wǎn dé lěi yá)

Vane 瓦恩 (Wǎ ēn)

Vanesa 瓦内萨 (Wǎ nèi sà)

Vaneska 瓦内斯卡 (Wǎ nèi sī Kǎ)

Vanessa 凡妮莎 (Fán nī sha)

Vânia 瓦妮娅 (Wǎ nī yà)

Vania 瓦妮娅 (Wǎ nī yà)

Vanina 瓦妮娜 (Wǎ nī nà)

Vannia 瓦妮娅 (Wǎ nī yà)

Vannina 凡妮娜 (Fán nī nà)

Vanusa 瓦努萨 (Wǎ nǔ sà)

Vasco 瓦斯寇 (Wǎ sī kòu)

Vasilii 瓦西里 (Wǎ xī lǐ)

Vasilije 瓦希利 (Wǎ xī lì)

Vay 薇 (Wēi)

Veani 菲安妳 (Fēi ān nǐ)

Velasco 贝拉斯科 (Bèi lā sī kē)

Veleri 维勒利 (Wéi lè lì)

Ventura 本图拉 (Běn tú lā)

Venus 维纳斯 (Wéi nà sī)

Vénus 维纳斯 (Wéi nà sī)

Venustiano 贝努斯蒂亚诺 (Bèi nǔ sī dì yà nuò)

Vera 魏拉 (Wèi lā)

V

Vérane 维兰 (Wéi lán)

Verena 维勒娜 (Wéi lè nà)

Vergil 维吉尔 (Wéi jí ěr)

Veríssimo 维利西莫 (Wéi lì xī mò)

Veronica 维罗尼卡 (Wéi luō ní kǎ)

Verônica 苇罗妮卡 (Wěi luó nī kǎ)

Véronique 维罗妮克 (Wéi luó ní kè)

Veton 维桐 (Wéi tóng)

Vianey 维亚内 (Wéi yà nèi)

Vianney 维雅内 (Wéi yǎ nèi)

Vicenç 韦森慈 (Wéi sēn cí)

Vicent 韦森特 (Wéi sēn tè)

Vicente 韦森特 (Wéi sēn té)

Vicki 薇琪 (Wēi qí)

Vicky 维吉 (Wéi jí)

Victoire 维克图阿尔 (Wéi kè tú ā ěr)

Victor 维克多 (Wéi kè duō)

Victoria 维多利亚 (Wéi duō lì yà)

Victòria 维多利亚 (Wéi duō lì yà)

Victorien 维克托连 (Wéi kè tuō lián)

Victorino 维多里诺 (Wéi duō lǐ nuò)

Vidal 比达尔 (Bǐ dá r)

Vidyashree 维蒂亚诗丽 (Wéi dì yà shī lì)

Vikas 维卡斯 (Wéi Kǎ sī)

Vince 文丝 (Wén sī)

Vincent 樊尚 (Fán shàng)

Vincent 文森特 (Wén sēn té)

Vinciane 文西安 (Wén xī ān)

Vinícius 韦尼西乌斯 (Wéi ní xī wū sī)

Vinicius 维尼修斯 (Wéi ní xiū sī)

Vinodh 魏诺德 (Wèi nuò dé)

Vio 菲奥 (Fēi ào)

Violaine 菲奥莲 (Fēi ào lián)

Violante 比奥兰特 (Bǐ ào lán tè)

Violeta 菲奥莱塔 (Fēi ào lái tǎ)

Violette 菲奥莱特 (Fēi ào lái tè)

Virgil 维吉尔 (Wéi jí ěr)

Virgile 维吉尔 (Wéi jí ěr)

Virgilio 比尔希略 (Bǐ rxī lüè)

Virginia 维吉尼亚 (Wéi jí ní yà)

Virginie 维吉妮 (Wéi jí nī)

Viridiana 维丽蒂娅娜 (Wéi lì dì yà nà)

Vitor 维托 (Wéi tuō)

Vítor 维多 (Wéi duō)

Vitória 韦托莉娅 (Wéi tuō lì yà)

Vívian 微微安 (Wēi wēi ān)

Viviana 比维亚娜 (Bǐ wéi yà nà)

Viviane 维维安 (Wéi wéi ān)

Vivien 维维恩 (Wéi wéi ēn)

Vizcaino 比斯凯诺 (Bǐ sī kǎi nuò)

Vlada 弗拉达 (Fú lā dá)

Vladimir 弗拉迪米尔 (Fú lā dí mǐ ěr)

Vladimiro 弗拉迪米罗 (Fú lā dí mǐ luó)

Voisard 瓦萨尔 (Wǎ sà ěr)

Volker 佛克尔 (Fó kè ěr)

W

Wacław 瓦克拉夫 (Wǎ kè lā fū)

Waël 瓦埃勒 (Wǎ āi lè)

Wafa 瓦法 (Wǎ Fǎ)

Wafaa 瓦法 (Wǎ fǎ)

Wagner 瓦格内 (Wǎ gé nèi)

Wahiba 瓦伊巴 (Wǎ yī bā)

Walace 瓦拉斯 (Wǎ lā sī)

Waldo 瓦尔多 (Wǎ rduō)

Waleska 瓦雷斯卡 (Wǎ léi sī Kǎ)

Walid 瓦里德 (Wǎ lǐ dé)

Wallace 华莱士 (Huā lái shì)

Walmir 瓦尔米尔 (Wǎ ěr mǐ ěr)

Walney 瓦尔内 (Wǎ ěr nèi)

Walter 沃尔特 (Wò ěr tè)

Walter 瓦勒特 (Wǎ lè tè)

Wanda 旺达 (Wàng dá)

Wandersen 万德尔森 (Wàn dé ěr sēn)

Waris 瓦利斯 (Wǎ lì sī)

Warren 瓦伦 (Wǎ lún)

Wassila 瓦希拉 (Wǎ xī lā)

Wassila 瓦希拉 (Wǎ xī lā)

Watson 瓦特森 (Wǎ tè sēn)

Wayne 韦恩 (Wéi ēn)

Welbi 维尔比 (Wéi ěr bǐ)

Wenceslao 文策斯劳 (Wén cè sī láo)

W

Wendelin 文德林 (Wén dé lín)

Wendy 温蒂 (Wēn dì)

Werner 维尔纳 (Wéi ěr nà)

Weronika 薇罗尼卡 (Wēi luó ní kǎ)

Wes 韦斯 (Wéi sī)

Wesley 韦斯利 (Wéi sī lì)

Wessim 维西姆 (Wéi xī mǔ)

Weudys 为乌蒂斯 (Wéi Wū dì sī)

Widelia 乌伊特丽亚 (Wū Yī tè lì yà)

Wiem 瓦姆 (Wǎ mǔ)

Wigny 魏格尼 (Wèi gé ní)

Wijdane 维日丹 (Wéi rì Dān)

Wiktroria 薇克托丽亚 (Wēi kè tuō lì yà)

Wilane 维兰 (Wéi lán)

Wilbia 伟比亚 (Wěi bǐ yà)

Wilderg 威尔德格 (Wēi ěr dé gé)

Wilfredo 维夫雷多 (Wéi fū léi duō)

Wilfrid 威尔弗里德 (Wēi ěr fú lǐ dé)

Wilfried 威尔弗里德 (Wēi ěr fú lǐ dé)

Wilker 维克 (Wéi kè)

Will 威尔 (Wēi ěr)

Willa 韦拉 (Wéi lā)

William 威廉 (Wēi lián)

Williams 威廉斯 (Wēi lián sī)

Willian 威廉 (Wēi lián)

Williane 威利安 (Wēi lì ān)

Willy 维利 (Wéi lì)

Wilson 威尔逊 (Wēi ěr xùn)

Windy 无垠地 (Wú yín dì)

Wissem 威斯姆 (Wēi sī mǔ)

Wladimir 弗拉迪米尔 (Fú lā dí mǐ ěr)

Władysław 弗拉迪斯拉夫 (Fú lā dí sī lā fū)

Wolfgang 沃尔夫冈 (Wò ěr fū gāng)

X

Xana 克萨娜 (Kè sà nà)

Xanga 尚伽 (Shàng Jiā)

Xavier 柴维耶 (Chái wéi yē)

Xenia 泽尼亚 (Zé ní yà)

Xhezair 谢塞尔 (Xiè Sāi ěr)

Ximena 希梅纳 (Xī méi nà)

Xiomara 克秀马拉 (Kè Xiù Mǎ lā)

Xóchitl 肖奇特 (Xiào qí tè)

Y

Yabeling 娅贝琳 (Yà bèi lín)

Yacine 雅辛 (Yǎ xīn)

Yadira 娅蒂拉 (Yà dì lā)

Yadjna 亚德日娜 (Yà dé rì nà)

Yaël 耶尔 (Yē ěr)

Yaelle 雅尔 (Yǎ ěr)

Yaëlle 亚爱乐 (Yà Aì lè)

Yahcine 雅辛 (Yǎ xīn)

Yaiza 雅伊萨 (Yǎ yī sà)

Yajaira 雅斋拉 (Yǎ zhāi lā)

Yakhouba 亚库巴 (Yà kù bā)

Yalani 亚拉尼 (Yà lā ní)

Yamila 亚米拉 (Yà mǐ lā)

Yamile 亚米勒 (Yà mǐ lè)

Yan 雅恩 (Yǎ ēn)

Yaneth 雅内特 (Yǎ nèi tè)

Yanil 雅尼尔 (Yǎ ní ěr)

Yanina 亚尼娜 (Yà ní nà)

Yanira 雅妮拉 (Yǎ nī lā)

Yanis 亚尼斯 (Yà ní sī)

Yaniss 亚尼斯 (Yà ní sī)

Yann 雅恩 (Yǎ ēn)

Yann 雅恩 (Yǎ ēn)

Yannel 雅内尔 (Yǎ nèi ěr)

Yannick 雅尼克 (Yǎ ní kè)

Yannicke 雅妮克 (Yǎ nī kè)

Yannis 亚尼斯 (Yà ní sī)

Yannys 雅尼斯 (Yǎ ní sī)

Yaphet 亚菲特 (Yà Fēi tè)

Yara 雅拉 (Yǎ lā)

Yarek 亚雷克 (Yà léi kè)

Yasbeth 娅斯贝特 (Yà sī Bèi tè)

Yash 亚石 (Yà shí)

Yasha 亚沙 (Yà Shā)

Yasin 亚新 (Yà Xīn)

Yasmine 雅斯敏 (Yǎ sī mǐn)

Yassin 雅辛 (Yǎ xīn)

Yaya 娅娅 (Yà yà)

Yazid 亚兹 (Yà zī)

Y

Yelisandra 耶莉桑达 (Yē lì sāng dá)

Yenny 叶妮 (Yè nī)

Yénora 耶诺拉 (Yē nuò lā)

Yenory 耶诺莉 (Yē nuò lì)

Yeny 叶尼 (Yè ní)

Yeray 耶赖 (Yē lài)

Yesenia 亚塞妮娅 (Yà sāi nī yà)

Yessenia 耶斯尼亚 (Yē sī ní yà)

Yessica 耶斯卡 (Yē sī kǎ)

Yildirim 伊利德利姆 (Yī lì dé lì mǔ)

Yisel 伊斯尔 (Yī sī ěr)

Ylan 伊兰 (Yī lán)

Yoann 约安 (Yāo ān)

Yohan 尤安 (Yóu ān)

Yohann 尤安 (Yóu ān)

Yokasta 尤卡丝塔 (Yóu kǎ sī tǎ)

Yolaine 尤莲 (Yóu lián)

Yolanda 约兰达 (Yuē lán dá)

Yolande 约朗德 (Yāo lǎng dé)

Yoli 优莉 (Yōu lì)

Yona 友娜 (Yǒu nà)

Yonathan 尤纳坦 (Yóu nà tǎn)

Yoni 尤尼 (Yóu ní)

Yorben 尤尔本 (Yóu ěr Běn)

Youcef 约瑟夫 (Yāo sè fū)

Youenn 友恩 (Yǒu ēn)

Youna 尤娜 (Yóu nà)

Youness 尤内斯 (Yóu nèi sī)

Youri 由梨 (Yóu lí)

Yousra 约瑟拉 (Yāo sè lā)

Youssef 约瑟夫 (Yuē sè fū)

Yousuf 尤苏夫 (Yóu Sū fū)

Yovana 优瓦娜 (Yōu wǎ nà)

Ysabella 伊萨贝拉 (Yī sà Bèi lā)

Ysaline 伊萨琳 (Yī sà lín)

Ysatis 伊萨蒂斯 (Yī sà dì sī)

Yudiely 友德莉 (Yǒu dé lì)

Yudith 尤蒂特 (Yóu dì tè)

Yuliana 玉莉娅娜 (Yù lì yà nà)

Yulieth 尤丽叶 (Yóu lì yè)

Yuna 玉娜 (Yù nà)

Yurany 友拉尼 (Yǒu lā ní)

Yuri 由梨 (Yóu lí)

Yvaine 依凡 (Yī fán)

Yvan 伊万 (Yī wàn)

Yvann 伊万 (Yī wàn)

Yvanne 伊婉 (Yī wǎn)

Yveline 伊薇琳 (Yī wēi lín)

Yves 伊夫 (Yī fū)

Yvette 伊薇特 (Yī wēi té)

Yvon 伊冯 (Yī féng)

Yvoncka 伊翁卡 (Yī Wēng Kǎ)

Yvonette 伊佛内特 (Yī fó nèi tè)

Yvonne 伊冯 (Yī féng)

Yvonnick 伊沃尼克 (Yī wò ní kè)

Ywen 伊文 (Yī wén)

Ywenn 伊文 (Yī wén)

Z

Zacaria 萨卡里亚 (Sà Kǎ lǐ yà)

Zacarías 萨卡里亚斯 (Sà kǎ lǐ yà sī)

Zachary 扎卡里 (Zā kǎ lǐ)

Zackaria 扎卡丽亚 (Zā Kǎ lì yà)

Zahra 佐拉 (Zuǒ lā)

Zain 扎因 (Zā yīn)

Zaira 栽拉 (Zāi lā)

Zak 杂克 (Zá kè)

Zakaria 扎卡里亚 (Zā Kǎ lǐ yà)

Zakia 扎齐亚 (Zā Qí yà)

Zaklina 扎卡莉娜 (Zā Kǎ lì nà)

Zalayeta 扎雷塔 (Zā léi tǎ)

Zan 咱 (Zán)

Zavaleta 扎瓦雷塔 (Zā wǎ léi tǎ)

Zayd 宰德 (Zǎi dé)

Zé 泽 (Zé)

Zed 泽德 (Zé dé)

Zeferino 赛菲利诺 (Sài fēi lì nuò)

Zehra 泽拉 (Zé lā)

Zeineb 赛内布 (Sài nèi Bù)

Zeiya 泽娅 (Zé yà)

Zenaida 塞奈达 (Sài nài dá)

Zenón 塞农 (Sài nóng)

Zéphyr 泽飞尔 (Zé fēi ěr)

Zephyr 泽飞尔 (Zé fēi ěr)

Zerin 泽琳 (Zé lín)

Zettie 兹蒂 (Zī dì)

Zeus 宙斯 (Zhòu sī)

Zeynep 泽内浦 (Zé nèi pǔ)

Zidane 齐达内 (Qí dá nèi)

Zied 齐雅德 (Qí Yǎ dé)

Zineb 齐内布 (Qí nèi Bù)

Zipexx 泽佩克斯 (Zé Pèi kè sī)

Zita 泽塔 (Zé tǎ)

Zlatica 兹拉缇卡 (Zī lā tí kǎ)

Zoe 佐伊 (Zuǒ yī)

Zoé 佐伊 (Zuǒ yī)

Zoély 佐丽 (Zuǒ lì)

Zofia 佐菲亚 (Zuǒ fēi yà)

Zoïk 佐伊克 (Zuykè)

Zola 左拉 (Zuǒ lā)

Zoltán 佐尔坦 (Zuǒ ěr tǎn)

Zoltan 佐尔坦 (Zuǒ ěr tǎn)

Zoraida 索拉伊达 (Suǒ lā yī dá)

Zoroastro 索罗亚斯特罗 (Suǒ luó yà sī tè luó)

Zouine 苏因 (Sū yīn)

Zuki 卒克 (Zú kè)

Zulema 卒蕾玛 (Zú lěi Mǎ)

Zully 朱丽 (Zhū lì)

Zuñiga 苏尼戈 (Sū ní gē)

Zuzana 簇扎娜 (Cù zā nà)

Tagged:

One thought on “[ Tên riêng nước ngoài phiên âm sang tiếng Trung ] 2

  1. […] [ Tên riêng nước ngoài phiên âm sang tiếng Trung ] 2 […]

    Số lượt thích

Emo : (*`н´*) \( •̀ω•́ )/ :(´◦ω◦`): (,,•﹏•,,) ∧( 'Θ' )∧ (*´∇`*) (*・з・*) ('◇'`) (・~・`) (º﹃º ) (⊙♡⊙) (›´ω`‹ ) (╥ω╥`)є (・Θ・。)э (°ㅂ° ╬) ¯(°_o)/¯ U。・ェ・。U (*´ェ`*) (ฅ•.•ฅ) (눈_눈) (*´罒`*) ( ー̀εー́ ) (∗•ω•∗) v(。・ω・。)v (๑・ิ..・ิ๑) (´。・v・。`) ( ̄・Θ・ ̄) 〣( ºΔº )〣 (´,,•ω•,,) ♡ヾ(´。••。`)ノ (´●ω●`) (_ _) (。´•ㅅ•。) (ξっ´ω`c) (っ `-´ c) ٩(๛ ˘ ³˘)۶ ◥(ฅº₩ºฅ)◤╮ (╯-╰") ╭( ∩'-'⊂ ) ‹‹\( ´・ш・)/›› ε٩( ºωº )۶ з(〃▽〃) (・ω・)ノ(つ∀<。) (。・ω・。)ノ (*・ω・)ノ) (。・ө・。) ( 。•_• 。) └( ・´ー・`)┘ ( ´•̥ו̥` ) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ ( ・´ー・`) (`・д・) ( ; _ ; ) (o´罒`o) (´ 。•ω•。) 乁( ˙ ω˙乁)(ง ˙ω˙)ว ∈(´﹏﹏﹏`)∋ (///'ω'///) (´,,•ω•,,`) ( ✧Д✧) (m´・ω・`)m (= ̄∇ ̄)ノ (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Σ(σ`・ω・´)σ (´へεへ`*) (´へωへ`*)(╭☞´ิ∀´ิ)╭☞╰(‘ω’ )╯三(^o^)ソイヤッ( /// ´ิϖ´ิ/// ) (⊙ө⊙)٩(。•ω•。)و ٩( 'ω' )و ԅ(¯﹃¯ԅ) (ヾノ・ω・`)(¯―¯٥)ԅ( ˘ω˘ ԅ) (`・ω・´)ノ (´・Ω・`) ( ˙灬˙ ) (「・ω・)「 (*´﹃`*) ( ̄^ ̄゜)(ง °Θ°)ว *˙︶˙*)ノ "ฅ(*°ω°*ฅ)* (ノ)'ω`(ヾ) (灬ºωº灬)♡ヾ(*ΦωΦ)ノ ( ³ω³ ).。O ╭( ・ㅂ・)و ( ´っ•ч•c` )(灬ºωº灬)♩(๑´ㅂ`๑) 。゚(゚^ิД^ิ゚)゚。 (*˙︶˙*)☆*°。゚(゚^o^゚)゚。(๑ˇεˇ๑)•*¨*「:;(∩´﹏`∩) (っ´ω`)っ⊂(´ω`⊂) ⊂((・x・))⊃

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: